Mål: Utbildning

I Östersunds kommun klarar alla barn, unga och vuxna sin utbildning, når sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande

Ledorden i hela kommunens skolutveckling är lärande, trygghet och likvärdighet. Varje elev ska klara kunskapsmålen och nå sin fulla potential. Det är därför centralt att alla barn, unga och vuxna får det stöd som behövs. Östersunds kommun ska tillhöra de bästa skolkommunerna i Sverige.

I kommunen ska inte faktorer som bostadsort, bakgrund eller föräldrars utbildningsnivå spela roll för elevernas studieresultat. Alla kommunens skolor ska vara likvärdiga och kommunen ska säkerställa att skolor finns såväl i staden som på landsbygden. Skolorna på landsbygden fyller en viktig funktion för inflyttning och en levande landsbygd.

Kommunen ska prioritera den strategiska kompetensförsörjningen genom dialog mellan parterna för en bättre arbetsmiljö och ökad kompetensutveckling. Östersunds kommun ska aktivt jobba för att hantera den nationella lärarbristen och testa olika vägar för att nå rätt kompetens på rätt plats i verksamheterna.

Barn- och elevhälsan har en viktig roll i att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro. Ett arbete ska genomföras för att erbjuda alla elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bättre förutsättningar att klara sina studier. Elever med en autismdiagnos ska få sina behov tillgodosedda och erbjudas stöd.

I förskolan ska fokus ägnas åt barnens lek, lärande och trygghet. Kommunen ska säkerställa att det finns en kontinuitet och flerspråkighet i personalgruppen, för ökad kvalitet i undervisningen. Projektet huspoolare ska fortsätta att utvecklas för att säkra bemanningen på förskolorna. Den anpassade grundskolan är betydelsefull för likvärdigheten och en integrerad del av grundskolestrukturen.

I grundskolan ska mer resurser gå till undervisningen i klassrummen när skolstrukturen är långsiktig, ändamålsenlig och hållbar. Rektorernas tydliga mandat att prioritera det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete ska ge effekter i form av bättre undervisningskvalitet och arbetsmiljö för både barn, elever och lärare. Skolan ska motverka mobbing och utsatthet hos elever med stöd i beprövade metoder.

Alla elever på låg- och mellanstadiet ska erbjudas fritidsverksamhet på lika villkor med både läxhjälp och fysisk aktivitet i stimulerande skolgårdsmiljöer.

Jämtland Gymnasieförbund är avgörande för övergången till högre studier och vuxenutbildning ger möjligheter för omskolning senare i livet. Detta för att tillgodose individens, arbetsmarknadens och samhällets krav på ökad kompetens. Kommunen ska ligga i framkant gällande utbud av utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Samverkan med universitet och högskolor är av avgörande betydelse för att öka andelen elever som går vidare till högre studier.

Så här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Fullmäktiges uppdrag för det kommunövergripande målet Utbildning:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Förbättra tillgången till skolplatser i elevernas geografiska närhet. BUN

Uppdraget innebär att se över hur Östersunds kommun på kort och lång sikt kan säkerställa tillgängliga skolplatser i hela kommunen, utan att verksamheter blir kostsamma på grund av elevgruppers storlek.

Uppdraget innebär att utöka antalet skolplatser framförallt i de områden där platserna i dag har svårt att räcka till, t ex centrala staden, Brunflo och Frösön.

Utred förutsättningar för att starta en resursskola. BUN

En resursskola är en skola som begränsar sitt mottagande till elever som behöver särskilt stöd.

Uppdraget innebär att under 2024 utreda förutsättningarna för att starta en resursskola.

Förbättra förskolestrukturen. BUN

Uppdraget innebär fortsatt arbete med att se över och utveckla förskolestrukturen, enligt fullmäktigeberedningens slutrapport, för att skapa bästa möjliga förskola för kommunens barn.
Större enheter ökar attraktionskraften och gynnar det strategiska kompetensförsörjningsarbetet då det blir lättare att organisera verksamheten och att bemanna med förskollärare. Det underlättar även för rektorerna att bedriva det pedagogiska ledarskapet.

Uppdraget innebär avveckling av minst en mindre förskola under 2024.

Förbättra skolstrukturen. BUN

Uppdraget innebär fortsatt arbete med att se över och utveckla skolstrukturen enligt fullmäktigeberedningens slutrapport, där syftet är att skapa bästa möjliga skola för alla elever.
Större enheter ökar attraktionskraften och gynnar det strategiska kompetensförsörjningsuppdraget då det blir lättare att organisera verksamheten och att bemanna med behörig personal. Det underlättar även för rektor att bedriva det pedagogiska ledarskapet.

Uppdraget innebär att starta förstudier under 2024 gällande ny grundskola på Frösön, ombyggnation av Östbergsskolan, Vallaskolan samt ombyggnation/omorganisering av lågstadieskolorna i Brunflo.

Samordna och utveckla insatser som främjar arbetet med yrkeshögskoleutbildningar. SAN (KS)

Uppdraget innebär att samordna och utveckla insatser, exempelvis genom att ge uppdrag till Lärcentrum och Näringslivskontor att samordna utveckla insatser som leder till att fler YH-utbildningar startar.
Under 2024 har vi utvecklat samordning och skapat en effektiv organisation som leder till att fler YH-utbildningar startar. Minst 5 nya YH-utbildningar startar som tydligt matchar Östersunds kommuns arbetslivs behov av kompetens . Under 2024 har Östersunds kommun arbetat fram en strategi för arbetet med att utveckla YH-utbildningar som matchar arbetslivets behov av kompetens. Detta som en del av en övergripande plan för kompetensförsörjning

Nämndernas egna uppdrag 2024

Nämndernas uppdrag för det kommunövergripande målet Utbildning:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Fler elever ska gå ut med full­ständiga betyg genom att fokusera resurser där behoven är som störst
(Barn- och utbildningsnämnd)

I analyserna ser vi att vi lyckas sämst i de områden där eleverna har de sämsta förutsättningarna. Det socioekonomiska faktorerna har för stor betydelse i våra verksamheter. Språkutvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå målen därför måste insatser göras inom detta område. Vi behöver också förstärka resurserna i förskolor och skolor med de svåraste förutsättningarna för att t ex skapa mindre barngrupper i förskolan och resursförstärkningar i F-6. Ökad närvaro är också en viktig faktor för att öka måluppfyllelsen så åtgärder för att minska den problematiska skolfrånvaron behöver vidtas

Genomföra fler insatser för att förbättra ledarskapet på alla nivåer
(Barn- och utbildningsnämnd)

Fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och det pedagogiska ledarskapet. Vi behöver i detta arbete tidigare identifiera och följa upp barnens utveckling och elevernas kunskaper för att kunna sätta in tidigare insatser än idag. Analysarbetet behöver också utvecklas för att bättre veta vilka insatser som ska sättas in som ger effekt på barn och elevers lärande. Utvecklingsarbetet behöver också ha fokus på att förändra skolkulturer och konkreta implementerbara piloter, experimentera med nya ideer och lärprocesser. Med alla nivåer menas huvudman, förvaltning, rektorer, medarbetare och elever

Förbättra kommunikationen kring planerade åtgärder för förbättrad förskole och skolstruktur
(Barn- och utbildningsnämnd)

För att hålla medborgare, skolpersonal och förtroendevalda uppdaterade kring det arbete som sker för att förbättra förskole och skolstrukturen så behöver en kontinuerlig rapportering ske kring åtgärder som är slutförda, pågående och planerade. Lämpligen görs rapportering varje kvartal

Ta fram åtgärder för att Östersunds kommuns förskolor och skolor blir mer attraktiva arbetsplatser som lockar rätt kompetens till rätt plats
(Barn- och utbildningsnämnd)

Förbättra arbetet med strategisk kompetensförsörjning

Vi behöver systematiskt jobba med kompetensförsörjning för att öka graden av behörig personal på våra förskolor och skolor. Senast 2027 är målet att vi ska öka behörigheten i grundskolan till 80%. Vi behöver också minska den pedagogiska segregationen på våra förskolor och skolor. För att öka attraktionskraften för att jobba i våra förskolor och skolor behöver vi profilera oss mer med allt bra som görs men även med speciella inriktningar i våra verksamheter (Ex Hållbar utveckling, IB, Rörelse och friluftsliv, idrott mm)

Det ska vara enkelt att komma in i jobbet som ny eller vikarie. Vi påbörjar arbetet med en vikariepool i varje grundskoleområde och nyttjar befintlig kompetens för att stödja kollegor. Fler vuxna med andra kompetenser än lärare ska arbeta i skolan för att stötta upp i arbetet utanför undervisningssituationen.
Nyttja befintlig personal ( utbildade lärare och rektorer ) för att stödja kollegor med frågor som mentorsskap, ledarskap, budget och rastvärdsskap. En mer decentraliserad vikariehantering är önskvärd och något som bör utredas och startas i form av en pilotverksamhet under 2024

Utveckla fler insatser inom det förebyggande hälsoarbetet för barn och elever
(Barn- och utbildningsnämnd)

Barn och unga är allt mer stillasittande vilket leder till en ökande ohälsa både fysiskt och psykiskt. Vi vill därför öka rörelsen och fysiskt aktivitet via riktade insatser till de förskolor och skolor som behöver det bäst. Vi vill även att det skapas mer förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i dessa förskolor och skolor t ex inom områden som ANDT, stress och psykisk ohälsa

Utveckla kulturskoleverksamheten så att vi når fler barn och unga.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Många barn och familjer i Östersund vet inte vad Kulturskolan är och vad skolan kan erbjuda dem. Kulturskolan behöver vidareutveckla arbetet med lovkurser, kortkurser och riktade kurser, t ex samisk kulturskola. Kulturskolan behöver också fortsätta att komma ut till skolorna med sin verksamhet och utveckla samarbetet med fritidsgårdar och fritidsklubbar.

Utveckla kommunens kultur­skoleverksamheter så att de blir tillgängliga för ekonomiskt utsatta grupper i Östersunds kommun.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Uppdraget innebär att Kulturskolan under år 2025 ska vidareutveckla gruppundervisning, orkesterskolan El Sistema och utökat utbud i bild och form, dans och drama i framförallt Torvallaområdet.

Utveckla kulturskolans fördjupningsutbildning.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Många av Kulturskolans äldre elever, från högstadiet och uppåt, har ett stort intresse för sitt kulturutövande och vill vidareutveckla det, för att kunna gå vidare till folkhögskolor, akademiska utbildningar och eventuellt egen profession. I Östersund finns ingen institution förutom gymnasiets estetiska program som kan ta hand om sådan utbildning. Uppdraget innebär att Kulturskolan under år 2025 ska ta fram ett program för vidareutbildning dels för att möta de elevers behov som fortfarande går på högstadiet eller som väljer andra gymnasieprogram, dels för att göra detta så kostnadseffektivt som möjligt. I förlängningen kan detta också innebära att Östersunds kulturskola kan ta emot gymnasielever från andra kommuner i länet som går i skolan i Östersund. Elever som annars tvingas sluta. Uppdraget innebär därav även att Kulturskolan under år 2025 ska föreslå ett system för interkommunal ersättning.

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

-

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-01-18