PFAS – karta över vattenprover

Kartan på den här sidan visar de PFAS-prover som Östersunds kommun, Länsstyrelsen och Försvarsmakten tagit på olika vatten inom Östersunds kommun. Proverna har tagits på ytvatten, dagvatten, grundvatten, spillvatten, lakvatten och snö.

Klicka på respektive cirkel så ser du resultatet av varje provtagning. Resultaten redovisas i form av halten PFAS-11, som är summan av elva utvalda PFAS-ämnen. Siffran anges i ng/l som betyder antal nanogram per liter vatten.

På grund av tekniska begränsningar visar kartan enbart en halt per provtagningsplats, trots att det i vissa fall har uppmätts olika halter vid olika tillfällen. För en mer heltäckande redovisning av resultaten hänvisar vi till rapporten PFAS i Östersunds kommun.

Sammanställningen av Östersunds kommuns och Länsstyrelsens provtagningar i tabellform finns i bilaga 3 till rapporten. Försvarsmaktens provtagningar finns redovisade i detalj i Försvarsmaktens rapporter.

En förklaring av siffrorna

För att få en uppfattning om vad siffrorna innebär kan man jämföra med Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för dricksvatten, som är den enda bedömningsgrund som finns för PFAS-11. Åtgärdsgränsen ligger på 90 ng/l PFAS-11. Det innebär att dricksvattenproducenten bör vidta åtgärder för att sänka halten till så låga nivåer som praktiskt möjligt om halten överstiger 90 ng/l PFAS-11. Om halten överstiger 900 ng/l PFAS-11 avråds konsumenter från att dricka vattnet.

Åtgärdsgränsen är egentligen inte tillämpbar på vatten som inte används som dricksvatten. Men det kan ge en uppfattning om hur de halter som vi har uppmätt förhåller sig till de bedömningsgrunder som finns.

På vissa platser har halterna varit under laboratoriets detektionsgräns. För att förenkla datahanteringen har dessa halter redovisats som nollor i kartorna, trots att det rör sig om värden som exempelvis <0,1.

I Östersunds kommun har inget prov på dricksvatten överskridit åtgärdsgränsen på 90 ng/l PFAS-11. De prover som har tagits på det kommunala dricksvattnet visar inga - eller mycket låga - halter av PFAS.

PFAS sprids långt via vattnet

På flertalet platser i kommunen sprids PFAS kontinuerligt via yt- och grundvatten. Det innebär till exempel att brandskum som använts vid en övningsplats för många år sen, idag kan påverka en plats som ligger långt från övningsplatsen. Spridningen via grundvatten varierar och beror på de geologiska förhållandena på den aktuella platsen, samt på hur stor del av PFAS-föroreningarna som binder till jordpartiklarna.

Sidan uppdaterad 2024-02-20