C. Så planerar kommunen sin verksamhet

Alla enheter och medarbetare bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål och budget. Detta gör vi bland annat genom att varje enhet tar fram en verksamhetsplan och att medarbetarna ges god information och förståelse för hur kommunen fungerar och styrs.

Enheten tar fram sin verksamhetsplan

Alla enheter och medarbetare bidrar till att kommunfullmäktiges mål och budget uppfylls. Detta görs bland annat genom att varje enhet tar fram en verksamhetsplan och att medarbetarna ges god information och förståelse för hur kommunen fungerar och styrs.

Baserat på kommunfullmäktiges och nämndens verksamhetsplan tar respektive enheten på kommunen förvaltningarna fram en egen verksamhetsplan. I planen ingår även enhetens egna identifierade utvecklingsområden.

Enheten arbetar sen löpande under året med de aktiviteter som planerats och kan också under året löpande planera nya aktiviteter. Dessa följs löpande upp utifrån det datumintervall som man själv har satt.

Per 30 april, 31 augusti och 31 december görs uppföljning av enhetens verksamhetsplan. Här redovisas exempelvis hur man ligger till i relation till sina uppdrag (de man fått av andra och sina egna) samt eventuella nyckeltal.

Medarbetare

Som medarbetare på Östersunds kommun är vi en del av en politiskt styrd organisation. Det innebär att arbetet styrs av en politisk viljeinriktning, reglementen, lagar, med mera.

Alla medarbetare ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppnås genom att vara insatt i sin egen enhetens verksamhetsplan, vilka lagar som styr verksamheten samt styrande dokument.

Framåt med hjärtat och tillitsbaserad styrning är viktiga utgångspunkter.

Framåt med hjärtat

I Östersunds kommun har vi ett öppet klimat där vi delar med oss av och respekterar varandras åsikter. Du ska känna dig delaktig och veta att du har möjlighet att påverka. Vi vill att du ska trivas och vara stolt över det arbete du gör. Vi är engagerade i det vi gör, vill utveckla oss själva, vår verksamhet och vårt samhälle för att med omtanke göra våra invånares liv rikare, enklare och tryggare. I korthet: Vi jobbar framåt med hjärtat.

Vi har tre kärnvärden som ska genomsyra hur vi gör saker:

Engagerat

Med engagemang sätter vi oss in i invånarnas behov, er­bjud­er kun­skap och handlings­kraft för att göra deras tillvaro bättre. Vi till­handa­håller alltid bästa möjliga resursen för varje enskilt uppdrag.

Omtänksamt

Ett sätt att vara – att vi tar tillvara varje invånares intresse på ett sätt som gör att vi känner stolthet över att vi gjort det för allas bästa.

Utvecklande

Att vi främjar och driver ut­veck­­ling av samhället för allas bästa och finner glädje nu och i framtiden.

Illustration av våra tre kärnvärden engagerat omtanke och utvecklande

Tillitsbaserad styrning

Östersunds kommun jobbar med tillitsbaserad styrning. Det innebär att vi har tydliga uppgifter och ramverk, samtidigt som det finns ett handlingsutrymme för den som ska utföra uppgiften.

Syftet med den tillitsbaserade styrningen är att bygga tillitsfulla relationer, att stimulera samverkan, helhetsperspektiv och meningsfull uppföljning – och att säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar bidra till verksamhets­utveckling.

Illustration på tillitsbaserad styrning

Enhetens verksamhetsplan följs upp

Enheten arbetar löpande under året med de aktiviteter som planerats och kan också under året löpande planera nya aktiviteter. Dessa följs löpande upp utifrån det datumintervall som man själv har satt.

Per 30 april, 31 augusti och 31 december görs uppföljning av enhetens verksamhetsplan. Här redovisas exempelvis hur man ligger till i relation till sina uppdrag (de man fått av andra och sina egna) samt eventuella nyckeltal.

Sidan uppdaterad 2024-06-12