B. Så tar kommunen fram mål och budget

Kommunens mål och budget är som framgår under punkt A kommunens viktigaste styr­dokument och beslutas av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram mål och budget sker i flera steg och är en lång process där många, såväl politiker som kommunens medarbetare, är delaktiga.

Illustration av årshjul för hela året

Steg 1: Kommunen identifierar utmaningar och möjligheter

För att få reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför de närmaste åren så samlas ett flertal olika underlag in och analyseras. Syftet är att ge kommunens politiker ett bra underlag inför kommande planering och prioritering.

Steg 1 pågår under september till januari.

Illustration av årshjul för steg 1

Kommunen gör en nuläges- och omvärldsanalys

Det som inleder mål- och budgetprocessen är en nuläges- och omvärldsanalys. Kommunens verksamhet kartläggs här utifrån nuläge och omvärldens påverkan och resulterar i en analys av utmaningar och möjligheter samt vad vi behöver göra för att möta framtiden på ett effektivt sätt. Ett viktigt inslag i analysen är att jämförelser görs med andra kommuner.

De ekonomiska förutsättningarna

De ekonomiska förutsättningar i kommande budget är till största delen beroende på vilka skatteintäkter som beräknas. Här är kommunens befolkningsprognos ett viktigt verktyg.

Kommunen utgår från befolkningsprognosen när kommande års skatteintäkter beräknas. Skatte­under­laget, justerat med eventuella kända finansiella poster, anger de ekonomiska förutsättningar som kommunen har att ta hänsyn till i kommande arbete med mål och budget.

Budgetdag

I början på varje år hålls en politisk budgetdag. Här presenteras resultat från nuläges- och omvärldsanalysen, jämförelser med andra kommuner och de ekonomiska förutsättningarna för kommande år.

Bokslutsdag

På kommunfullmäktige i början av februari presenteras föregående års bokslut för kommunens olika nämnder. Bokslutsdagen kompletterar ovanstående budgetdag och ger tillsammans ett bra underlag för politiken att ta fram planeringsförutsättningar för kommande års mål och budget.

Steg 2: Politiken ger planeringsförutsättningar

Baserat på det underlag som framkommer i steg 1 identifierar politiken de prioriteringar som ska gälla under kommande år.

Prioriteringarna sammanställs i politiska planerings­förut­sätt­ningar som beslutas i februari. Dessa presenteras därefter för kommunens olika verksamheter för att säkerställa att alla har samma bild av den politiska viljeinriktningen och de ekonomiska förutsättningarna.

Steg 2 pågår under februari.

Illustration av årshjul för steg 2

Steg 3: Kommunen tar fram förslag till mål och budget

De politiska planeringsförutsättningarna är sedan styrande för nästa steg där alla förvaltningar tillsam­mans med sin nämnds­ordförande tar fram förslag på kommun­fullmäktige­uppdrag, investeringar och effektiviseringar. Alla förslag bearbetas sedan ur ett kommun­övergripande perspektiv och resulterar i ett förslag till rambudget.

Steg 3 pågår under februari till maj.

Illustration av årshjul för steg 3

Förslag på uppdrag, investeringar och effektiviseringar tas fram

Utifrån de politiska planeringsförutsättningarna och vad som framkommit i omvärldsanalysen tar respektive förvaltning tillsammans med sin nämnds­ordförande vad som krävs av verksamheten för att kunna hantera identifierade utmaningar och möjligheter på ett effektivt sätt. Detta formuleras i form av förslag på uppdrag, investeringar och effektiviseringar.

Inkomna förslag bearbetas och prioriteras

Inkomna förslag på uppdrag, investeringar och effektiviseringar bearbetas och prioriteras därefter ur ett kommun­över­gripande perspektiv. I samarbete med kommunledningsgrupp och politiska ledningen.

Kommunen bevakar och uppdaterar de ekonomiska förutsättningarna

Kommunens befolkningsprognos uppdateras under året vilket medför förändringar i beräknat skatte­under­lag. Även justeringar av inbetalda pensionsmedel och andra större poster kan påverka kommande års budget. Justeringar av planeringsförutsättningarna kan även komma att göras.

Den politiska ledningen sammanställer ett förslag till beslut

Förslaget till rambudget behandlas av en politisk beredningsgrupp bestående av samtliga nämnders ordförande samt styrande kommunalråd.

Steg 4: Kommunfullmäktige beslutar om rambudget

Kommunfullmäktige beslutar i juni om rambudget och slutgiltig budget antas i november.

Kommunfullmäktiges sammanträden - Östersunds kommuns diarium

Illustration av årshjul för steg 4

Steg 5: Nämnderna tar fram verksamhetsplaner

Utifrån kommunfullmäktiges beslutade rambudget tar nämnderna fram sina verksamhetsplaner.

Steg 5 pågår under juli till september.

Illustration av årshjul för steg 5

Nämndernas verksamhetsplaner

När kommunfullmäktige beslutat om rambudget så tar respektive nämnd fram en verksamhetsplan som dels visar de fullmäktigeuppdrag som nämnden omfattas av, dels de uppdrag som nämnden utöver fullmäktiges uppdrag avser att ha specifikt fokus på det kommande året. I planen ska också eventuella effektiviseringar specificeras liksom de ekonomiska ramarna för både drift- och investeringsredovisning.

Steg 6: Kommunfullmäktige beslutar om slutgiltig mål och budget

I november beslutar kommunfullmäktige nämndernas verksamhets­planer för kommande år samt slutgiltig mål och budget.

Kommunfullmäktiges sammanträden - Östersunds kommuns diarium

Kommunens mål och budget

Illustration av årshjul för steg 6
Sidan uppdaterad 2024-02-09