B. Så tar kommunen fram mål och budget

Kommunens mål och budget är som framgår under punkt A kommunens viktigaste styr­dokument och beslutas av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram mål och budget sker i flera steg och är en lång process där många, såväl politiker som kommunens medarbetare, är delaktiga.

Illustration av årshjul för hela året

Steg 1: Kommunen identifierar utmaningar och möjligheter

För att få reda på vilka utmaningar och möjligheter kommunen står inför de närmaste åren så samlas ett flertal olika underlag in och analyseras. Syftet är att ge kommunens politiker ett bra underlag inför kommande planering och prioritering.

Steg 1 pågår under september till januari.

Illustration av årshjul för steg 1

Kommunen gör en nuläges- och omvärldsanalys

Det som inleder mål- och budgetprocessen är en nuläges- och omvärldsanalys. Kommunens verksamhet kartläggs här utifrån nuläge och omvärldens påverkan och resulterar i en analys av utmaningar och möjligheter samt vad vi behöver göra för att möta framtiden på ett effektivt sätt. Ett viktigt inslag i analysen är att jämförelser görs med andra kommuner.

Kommunen tar fram ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningar i kommande budget är till största delen beroende på vilka skatteintäkter som beräknas. Här är kommunens befolkningsprognos ett viktigt verktyg.

Kommunen utgår från befolkningsprognosen när kommande års skatteintäkter beräknas. Skatteunderlaget, justerat med eventuella kända finansiella poster, anger de ekonomiska förutsättningar som kommunen har att ta hänsyn till i kommande arbete med mål och budget.

Budgetdag

I början på varje år hålls en politisk budgetdag. Här presenteras resultat från nuläges- och omvärldsanalysen, jämförelser med andra kommuner och de ekonomiska förutsättningarna för kommande år.

Bokslutsdag

På kommunfullmäktige i början av februari presenteras föregående års bokslut för kommunens olika nämnder. Bokslutsdagen kompletterar ovanstående budgetdag och ger tillsammans ett bra underlag för politiken att ta fram planeringsförutsättningar för kommande års mål och budget.

Steg 2: Politiken ger planeringsförutsättningar

Baserat på det underlag som framkommer i steg 1 identifierar politiken de prioriteringar som ska gälla under kommande år.

Prioriteringarna sammanställs i politiska planerings­förut­sätt­ningar som beslutas i februari. Dessa presenteras därefter för kommunens olika verksamheter för att säkerställa att alla har samma bild av den politiska viljeinriktningen och de ekonomiska förutsättningarna.

Steg 2 pågår under februari.

2023

Planeringsförutsättningar för 2023 Pdf, 444.5 kB.

Tidsplan budgetprocess 2023 Pdf, 418.6 kB.

Kommunövergripande mål 2023 Pdf, 1.1 MB.

2022

Planeringsförutsättningar för 2022 Pdf, 466.3 kB.

Tidsplan budgetprocess 2022 Pdf, 469.1 kB.

Kommunövergripande mål 2022 Pdf, 1.6 MB.

2021

Planeringsförutsättningar för 2021 Pdf, 209.3 kB.

Tidplan budgetprocess 2021 Pdf, 147.2 kB.

Kommunövergripande mål 2021 Pdf, 1.1 MB.

2020

Planeringsförutsättningar för 2020 Pdf, 144.4 kB.

Illustration av årshjul för steg 2

Steg 3: Kommunen tar fram förslag till mål och budget

De politiska planeringsförutsättningarna är sedan styrande för nästa steg där alla förvaltningar tillsammans med sin nämnds­ordförande tar fram förslag på uppdrag, investeringar och effektiviseringar. Alla förslag bearbetas sedan ur ett kommun­övergripande perspektiv och resulterar i ett förslag till mål och budget.

Steg 3 pågår under februari till juni.

Illustration av årshjul för steg 3

Förslag på uppdrag, investeringar och effektiviseringar tas fram

Utifrån de politiska planeringsförutsättningarna identifierar respektive förvaltning tillsammans med sin nämnds­ordförande vad som krävs av verksamheten för att kunna hantera identifierade utmaningar och möjligheter på ett effektivt sätt. Detta formuleras i form av förslag på uppdrag, investeringar och effektiviseringar.

Inkomna förslag bearbetas och prioriteras

Inkomna förslag på uppdrag, investeringar och effektiviseringar bearbetas och prioriteras därefter ur ett kommun­över­gripande perspektiv. Detta görs i två steg.

I ett första steg bearbetar och prioriterar den politiska ledningen de inkomna förslagen på uppdrag, investeringar och effektiviseringar för att säkerställa att de följer den politiska viljeinriktningen.

Kommunledningsgruppen diskuterar sedan den politiska prioriteringen och kommer fram till hur detta kan lösas på ett så resurseffektivt sätt som möjligt för kommunen som helhet.

Kommunen bevakar och uppdaterar de ekonomiska förutsättningarna

Kommunens befolkningsprognos uppdateras under året vilket medför förändringar i beräknat skatteunderlag. Även justeringar av inbetalda pensionsmedel och andra större poster kan påverka kommande års budget. Justeringar av de ekonomiska förutsättningarna måste därmed göras löpande så verksamheten planeras utifrån rätt förut­sätt­ningar.

Den politiska ledningen sammanställer ett förslag till beslut

Förslaget till mål och budget behandlas av en politisk beredningsgrupp bestående av samtliga nämnders ordförande samt styrande kommunalråd. Denna grupp säkerställer att förslaget som går till beslut följer rådande politisk viljeinriktning.

Steg 4: Fullmäktige beslutar om mål och budget

Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget. Beslutet tas i juni men om betydande förändringar av förutsättningar uppstår under hösten tas en kompletteringsbudget i november.

Steg 4 pågår under juni.

Kommunens mål och budget

Illustration av årshjul för steg 4

Steg 5: Nämnderna tar fram verksamhetsplaner

Utifrån fullmäktiges beslutade mål och budget tar nämnderna fram en verksamhetsplan.

Steg 5 pågår under juni till september.

Illustration av årshjul för steg 5

Steg 6: Facklig samverkan

Enligt Medbestämmandelagen (MBL) ska arbetsgivaren, innan beslut fattas om viktiga förändringar, på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisationerna. Arbetsgivaren har också enligt MBL en skyldighet att fortlöpande hålla arbets­tagar­organisationerna underrättade om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom riktlinjerna för personalpolitiken. Inom Östersunds kommun fullföljs bland annat detta genom det tecknade kollektivavtalet om samverkan.

Samverkan gällande mål och budget behandlas både inom berörda förvaltningar av berörda nämnder och kommun­övergripande. Detta sker genom förvaltnings­sam­verkans­grupper (FSG) och den centrala samverkansgruppen (CSG).

Steg 6 pågår hela året.

Illustration av årshjul för steg 6

Steg 7: Mål och budget följs upp

Mål och budget följs upp tre gånger per år - per 30 april, 31 augusti och 31 december. Nämnder och styrelser följer då upp ekonomi (drift och investeringar) samt vad som åstadkommits i förhållande till de kommun­över­gripande målen och specifikt de politiska uppdragen. Till stöd för uppföljningen finns nyckeltal som mäter trender, resultat, effekter eller tillstånd i samhället eller kommunorganisationen.

Uppföljningarna görs med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkt i redovisningen ligger på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och i perspektivet vad detta betyder för Östersunds kommun i sin helhet.

Kommunens mål och budget

Illustration av årshjul för steg 7
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-08-29