Förskola

Gosedjur på rad

I Östersunds kommun finns 51 kommunala förskolor och 15 som drivs i fristående regi.

Förskola

Förskola är för barn mellan 1-5 år. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik. Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i en miljö som utmanar och lockar till lek och lärande. För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Omsorg på obekväm tid: Dygnet-runt förskola

Omsorg på obekväm tid erbjuds föräldrar som behöver barnomsorg utanför den ordinarie förskoleverksamhetens öppettider. Kommunen har dygnet-runtplatser på Campus förskola och Lövsta förskola. Verksamheten är inte en lagstadgad.

För att söka plats skall följande uppfyllas:
• Båda föräldrarna ska arbeta obekväma tider (med obekväm arbetstid avses kvällsbehov efter kl 18.30 och innan 06.30. Behov av nattomsorg. Behov av helgomsorg)
• Omsorgsbehovet ska vara minst två tillfällen av obekväm tid/vecka eller minst sex tillfällen/månad utifrån ett stadigvarande schema.
• Omsorgsbehovet ska vara mer än sex månader.
• Plats erbjuds den tid förälder som arbetar, sover (efter nattarbete) samt restid till/från arbetet.
• Om anställningen upphör eller om arbetstiden ej längre är obekväm upphör placeringen vid dygnet-runt-förskolan.
• Om platsen ej nyttjas enligt dessa ansökningsregler upphör placeringen vid dygnet-runt-förskolan.
• Plats kan ej garanteras inom fyra månader.
• De av Barn- och utbildningsnämnden fastställda förtursregler för förskola gäller även vid placering på dygnet-runt-förskolan.

Öppen förskola

Öppen förskola är tillgänglig för alla som av någon anledning är hemma med förskolebarn. Exempelvis föräldrar som tar ut dagar från föräldraförsäkringen, arbetslösa, hemarbetande, dagbarnvårdare, mor- och farföräldrar.

Annan pedagogisk omsorg

Annan pedagogisk omsorg är förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Familjedaghem (dagbarnvårdare)

Familjedaghem (dagbarnvårdare) hör till pedagogisk omsorg och finns i områdena Frösön och Brunflo. Dagbarnvårdaren bedriver förskole- och fritidsverksamhet i sitt hem för barn i åldrarna 1-12 år under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Familjedaghemmets uppgift är att ge barnen omsorg, omvårdnad och fostran samt för skolbarnen en meningsfull fritid. Förskolans läroplan liksom Skolverkets allmänna råd ska vara vägledande för verksamheten.

Familjedaghem i Östersunds kommun

I Östersunds kommun finns två familjedaghem:

Starta egen fristående verksamhet

Enskilda får starta förskola/fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven, ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

Om du är intresserad av att starta fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg och vill ha mer information vänder du dig till Kundcenter, 063-14 30 00.

Hos Coompanion Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta mer information kring att starta egen fristående verksamhet.

Vanliga frågor om förskola

Här får du svar på vanliga frågor om förskolan. Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kundcenter på 063-14 30 00.

Vem har rätt till förskoleplats?

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt att vara på förskolan under föräldrarnas arbets- eller studietid samt under restid till och från arbetet/skolan. Du har rätt att nyttja platsen 25 timmar per vecka även om behovet utifrån arbets-/studietid är mindre.

Får mitt barn vara på förskolan fast jag är föräldraledig eller arbetslös?

Om föräldrarna är arbetslösa får barnet nyttja platsen upp till 25 timmar per vecka.
För föräldralediga gäller 15 tim/vecka. Hur timmarna fördelas mellan veckans dagar kan variera mellan olika förskolor.

Vad kostar det att ha sitt barn på förskola?

Läs mer på sidan Avgifter och regler.

Vad kostar förskola för 3-5-åringar?

Läs mer på sidan Avgifter och regler.

Vad räknas som inkomst?

Avgiften utgår enligt av kommunfullmäktige fastställda procentsatser på de avgiftspliktigas avgiftsgrundande inkomster upp till maxbelopp. Till avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktig inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), bland annat:

 • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Pension (ej barnpension)
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
 • Dagpenning vid rep utbildning mm För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas.

Läs mer på sidan Avgifter och regler.

Betalar man avgift även när barnet är ledigt, t ex på sommaren?

Ja, du betalar en avgift för att ditt barn har tillgång till en plats i förskolan. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt.

Läs mer på sidan Avgifter och regler.

Kan man betala räkningen via autogiro?

Ja, hör av dig till oss på 063-14 30 00.

Vad händer om jag inte betalar avgiften?

Du kan förlora platsen på förskolan, men först gör vi så här:

 • Betalningspåminnelse utgår cirka 5 dagar efter förfallodagen.
 • En påminnelseavgift tillkommer med 50 kr per faktura.
 • Om betalning ej sker efter påminnelse skickas inkassokrav ut efter ytterligare 14 dagar och då tillkommer även en inkassoavgift på 160 kr per faktura.
 • Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan.
 • Om man har en gammal barnomsorgsskuld kan man inte få någon barnomsorgsplats innan skulden är betald.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem skall betala barnomsorgsräkningen?

Det hushåll* i Östersunds kommun där barnet är folkbokfört skall betala avgiften, och då grundas avgiften på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras föräldrar var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll.

* Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Betalar man avgiften i förskott eller efterskott?

Man betalar avgift för den aktuella månaden, dvs i slutet av april skall räkningen som gäller i april betalas. Räkningen skickas den 20:e varje månad.

Du som har en internetbank kan betala din avgift till oss med e-faktura. Det innebär att räkningen skickas till dig via din internetbank - du får alltså ingen pappersfaktura i brevlådan.

När du loggar in på din bank får du ett meddelande om att du har en ny faktura att betala. Klicka på fakturan så får du upp den på skärmen. Sedan behöver du bara kontrollera och godkänna fakturan så betalas den automatiskt.

Om du vill ha e-faktura på din avgift från Östersunds kommun anmäler du detta på din internetbank.

Kan man flytta fram förfallodatum på räkningen?

Ja, kontakta oss på 063-14 30 00.

Kan man lägga upp avbetalningsplan på en skuld?

Ja, kontakta oss på 063-14 30 00.

Har kommunen skyldighet att ordna annan omsorg när vår förskola har planeringsdagar?

Ja. Förskolan ska lösa omsorgsbehovet för dem som behöver det.

Hur lång uppsägningstid är det?

Uppsägningstiden för en förskoleplats är en månad. Du skall använda en särskild blankett som heter "Uppsägning av förskole/fritidshemsplats" och uppsägningen gäller från den dag blanketten kommer in till oss. Du betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

När måste jag ansöka om förskoleplats? Hur lång är väntetiden?

Ansökan bör om möjligt göras sex månader innan plats önskas. Enligt lag måste en kommun erbjuda plats inom skälig tid (4 månader).

Mer information om ansökan och uppsägning av plats

Jag har delad vårdnad om mitt barn. Vi föräldrar bor i olika kommuner, och barnet bor varannan vecka hos oss. Har vi rätt till förskola i båda kommunerna?

Man har inte rätt till barnomsorg i båda kommunerna. Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att ordna förskoleplats. Du/ni kan dock göra en ansökan om plats även i den kommun där barnet inte är folkbokfört, men kan då eventuellt få ett avslag.

Är mitt barn försäkrat i förskolan?

Alla barn som går i Östersunds kommuns förskolor är försäkrade för olycksfallsskador. Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under tiden på förskolan och på fritiden. Det är hos försäkringsbolaget Protector som barnen och eleverna är försäkrade.

Mer information om försäkringar

Öppettider

Förskola

Förskolan öppnar under vardagar 06.30 och kan vid behov ha öppet till 18.30.
För dig som har omsorgsbehov annan tid på dygnet och under helger, finns dygnet-runt-öppet på Campus förskola och förskolan Kabbelekan.

Öppen förskola under skollov

Under skolans ledigheter har våra familjecentraler begränsade öppettider, som anslås vid respektive familjecentral.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet vardagar från 06.30 till skoldagens början och efter skoldagens slut fram till klockan 18.30.
För barn i förskoleklass erbjuds fritidshemsverksamhet efter förskoleklassens slut,
vanligen klockan 11.30 och fram till klockan 18.30.
Fritidshem i grundsärskolan har öppet 06.30-18.30.

Pedagogiska planeringsdagar

Två dagar per termin har förskolor rätt att ordna pedagogiska planeringsdagar för samtliga i personalen. För fritidshemmen är det en planeringsdag per termin. Dessa dagar kan ordinarie personal ersättas av vikarier eller erbjudas verksamhet på annan förskola/fritidshem. För datum om planeringsdagarna på din förskola, se respektive förskola.

Sammanslagning under lov

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, görs ofta sammanslag­ningar mellan förskolor och fritidshem i området. Verksamheten "stänger aldrig", däremot kan platsen erbjudas på annan förskola/fritidshem under en period.

Vad kan du förvänta dig av oss?

I vår servicedeklaration beskriver vi vad du som medborgare kan förvänta dig av oss. Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Sidan uppdaterad 2017-03-31