Mål 2 - I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

Mål 2 handlar om hur vi bygger samhället.

När Östersunds kommun får allt fler invånare skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt. Samhälls­planeringen måste utgå från att tillväxten ska fördelas jämnare över kommunen, samtidigt som sociala klyftor ska minska och hållbarheten i kedjorna mellan stad och landsbygd blir en del av tillväxten. I Östersunds kommun ska stad och land utvecklas till­sam­­mans och i takt. Den hållbara stads- och landsbygds­utveck­lingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunika­tioner, samhällsservice och offentliga mötesplatser så att den lokala utvecklingen av näringslivet samt byggande på landsbygden skall främjas.

En fungerande fysisk, digital och intellektuell infrastruktur är en förutsättning för att hela Östersunds kommun ska fortsätta växa på ett smart och hållbart sätt. Att snabbt kunna ta sig med tåg mellan Stockholm och Trondheim är prioriterat.

En väsentlig del i infrastrukturen är kommunal service­närvaro på i första hand serviceorter och servicepunkter. Det handlar också om fortsatt utbyggnad av bredband, en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen och en fungerande infrastruktur för modern och fossilfri bilism i hela kommunen. Kommunen ska skapa fler pendlarparke­ringar med laddningsstationer i anslutning till landsbygdens servicepunkter.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande och en förutsättning för människors hälsa, en hållbar utveckling och livsmedels- och energiproduktion. Östersunds kommun ska säkerställa god vattenkvalitet och ha en trygg beredskap för en reservtäkt.

I Östersunds kommun arbetar vi med effektiv klimatanpass­ning för att anpassa och säkra samhällsfunktioner när klimatet förändras.

Så här gör vi för att nå målet 2023

Uppdrag från fullmäktige 2023

Nämndernas egna uppdrag 2023

Nyckeltal 2023

Investeringar 2023

Utökning av verksamhetsområdet på ”Annersia” har inte genomförts enligt plan. Projektet ska enligt plan vara färdigställt under 2026.

När det gäller utökningen av verksamhetsområde VA i Fåker är arbetet försenat på grund av problem med ledningsrättigheter. En nystart på projektet planeras till januari 2024.

En vattenledning från Frösön till Orrviken har anlagts i Storsjön och ett nytt laboratorium på Gövikens avloppsreningsverk har färdig­ställts. Vattenverken i Häggenås och Lit har uppgraderats och ett nytt reningsverk har uppförts i Tandsbyn. Sanering av kommunens ålderstigna ledningsnät har genomförts till 2/3 av beviljad budget men stoppades därefter till förmån för det nya vattenverket i Minnes­gärde som överskred 2023 års budget. Detta gäller även beviljade investeringsmedel för kapacitetsökning VA där investeringsmedel har förts över till det nya vattenverket.

En ny avfallskross till Gräfsåsens avfallsanläggning och en ny hjullastare till Odenskogs återvinningscentral har köpts in.

Projektering för trafikplats Odenskog har inte genomförts enligt plan men arbetet fortskrider under 2024. Underhållsbeläggning av kommunens gator och vägar har genomförts som planerat.

Så här gjorde vi för att nå målet 2022

Summering 2022

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Genomför insatser kopplade till stadsrumsanalys Torvalla-Odensala för att motverka segregation och socioekonomiska ojämlikheter (KS)

Grön

Tillsammans med polisen genomföra förebyggande utbildningsinsatser och tillsynen på restauranger och krogar för att minimera risken för överservering (SAN)

Röd

Ta fram en kommunövergripande strategi för fredstida kriser och höjd beredskap (KS)

Grön

Utveckla arbetet med effektiv samordning för trygghet, EST (KS)

Grön

Utveckla ett nytt linjenät för stadstrafiken (MSN)

Grön

Utred nya lösningar på dagvattenhanteringen i vår gatumiljö, både vid nybyggnationer och inom befintlig gatumiljö (MSN, TN)

Grön

Öka tryggheten i stadskärnan genom att arbeta för att nå en Purple Flag-certifiering (KS, TN)

Röd

Genomför trygghetsvandring i de områden/platser i kommunen som identifieras i polisens och kommunens lägesbild inom det brottsförebyggande arbetet (TN)

Kriget i Ukraina samt en hög inflationstakt ger stora effekter på kommunens verksamheter i form av brist på kemikalier och komponenter, extremt långa leveranstider samt ökade kostnader på drivmedel och livsmedel. Krisberedskap har varit ett arbete som krävt stora arbetsinsatser redan innan Sveriges Nato-ansökan men har nu prioriterats upp.

En beredskapsplan för kommunens måltidsservice vad gäller vatten och till stora delar även för el är färdigställd och ska nu implementeras i verksamheten. Ökade nederbördsmängder kräver nya lösningar för hantering av dagvatten i form av fördröjningsmagasin och andra dagvattenanläggningar. En ny dagvattenpark är snart färdigställd i området vid Tjalmargatan vilket är en av de nya dagvattenlösningar som tagits fram av kommunen.

Beslutet från Mark- och Miljödomstolen vad gäller detaljplan för Gustav III:s torg kommer kräva omtag och påverka det fortsatta arbetet med Östersundslänken. Invånarna i Brunflo och Torvalla börjar nu att kunna se resultat av de utvecklingsplaner som upprättats för dessa orter. Här står Lit och Häggenås på tur. Två stadsrumsanalyser är genomförda vilka har lett till att åtgärder för att öka tillgängligheten till Torvallaskolans skolgård och Råplan är medtagen i arkitekternas skisser för ombyggnation.


Ett medborgarlöfte som tagits fram tillsammans med bland andra polisen är att utveckla arbetet med effektiv samordning för trygghet (EST). Det är numera infört och i förvaltningsfas. Här ingår även uppdraget att genomföra trygghetsvandringar som syftar till att öka tryggheten i kommunen, dock har inga vandringar genomförts under år 2022.

Investeringar

Stora investeringar har under året lagts på att göra Torvalla mer attraktivt som bostadsområde och Brunflo har under året fått en ny brandstation. Cykelåtgärder har satts in i form av säkrare passager, cykelstråk genom Östersunds centrum, upprättandet av ett cykelgarage vid Thomégränd och en ny gång- och cykelväg på Bergsgatan. Den nya bron vid Österängsparken är på plats och håller på att färdigställas. En översyn av kommunens skyddsrum har också påbörjats.

Arbetet med det nya vattenverket vid Minnesgärde och en uppgradering av vattenverket i Häggenås är i gång medan reningsverket i Tandsbyn har byggts om. Investeringar har även gjorts i Fåker där fler nu har fått tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Belysningen har setts över både för att minska energiförbrukningen och i syfte att öka känslan av trygghet.

Nyckeltal

Nyckeltal inom målområdet visar positiva eller mycket positiva värden och trender. Bland mycket positiva värden finns måttet ”Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s” där Östersunds kommun låg på ca 92 % för 2021 vilket kan jämföras med ca 81 % år 2018. Mycket positiva värden finns också för bland annat nyckeltalen ”Andel befolkning i kollektivtrafiknära läge”, ”Utsläpp av luft till kväveoxider” och ”Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund”. Jämfört riket är det bara ett nyckeltal som visar lågt värde: ”Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status”.

Avstämning mot politisk text

Den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden har haft stort fokus på att samhällsplaneringen ska fördelas jämnare över kommunen. Ett flertal insatser har genomförts utifrån strategi för Torvalla och utvecklingsplanen för Brunflo har bland annat resulterat i en ny badplats. Skidbacken i Lit och en ny brandstation i Brunflo har färdigställts under året.

Den politiska texten påtalar även vikten av en fungerande kollektivtrafik och under året har ett nytt busslinjenät upphandlats vilket skulle träda i kraft från 1 juli 2023. På grund av en överprövning av upphandlingen kommer dock trafiken med allra största sannolikhet att kunna dröja ytterligare 6–12 månader.

God vattentillgång är politiskt prioriterat och under året har projektet med nya vattenverket på Minnesgärde kommit igång på allvar. En ny dagvattenanläggning har anlagts på Tjalmargatan vilken är en ny typ av anläggning som kan komma att byggas på fler platser i staden.

Miljö- och klimatförändringarna innebär att vi alla måste börja leva på ett mer hållbart sätt. En utredning är genomförd om en kretsloppspark och en ny återvinningscentral. Kommunfullmäktige har beslutat att arbetet ska gå vidare vilket innebär att projektet kommer att startas upp under år 2023.

Helhetsbedömning

Nyckeltal visar som helhet positiva eller mycket positiva värden och trender. Bland annat syns en väldigt bra trend vad gäller nyckeltalet ”Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s” och inget utav nyckeltalen uppvisar en negativ trend.

Två av åtta fullmäktigeuppdrag har inte genomförts under året. För uppdraget ”Ta fram en kommunövergripande strategi för fredstida kriser och höjd beredskap” är del av uppdraget genomfört och strategin förväntas framställas under år 2023. Övriga uppdrag har genomförts och bedöms ha bidragit till måluppfyllnaden.

Investeringarna har under året påverkats av den kraftigt ökade inflationen och många av investeringar är i enlighet med planeringen i uppstart eller genomförandefasen. De investeringar som beviljats har bidragit till genomförande av den politiska ambitionsnivån i den politiska texten.

Helhetsbedömning är att kommunen under det senaste året genomfört ett flertal insatser med stor bäring för målområdet och att de sammanlagda insatser som genomförts har bidragit till att uppnå den politiska ambitionsnivån för målet under mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-02-07