Mål 1 - I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

Mål 1 handlar om kommunens ledning, styrning och organi­sering. Innefattar även de demokratiska frågorna.

En hållbar social och ekonomisk tillväxt är en förutsättning för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkt­erna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Nämnderna ansvarar för att verk­sam­heten är kostnadseffektiv och håller sig inom givna ramar. I de fall underskott uppkommer ska tillräckliga åtgärder sättas in skyndsamt.

Att Östersunds kommun vilar på FN:s och Sveriges grundläggande demokratiska rättigheter är självklart. En av de stora utmaningarna är att demokratin är ifrågasatt och att medborgarna känner osäkerhet på hur man tillgodogör sig sina demokratiska rättigheter i praktiken. Därför är medborgar­dialoger och åter­koppling de viktigaste verktygen för kommunal verksamhet för att skapa tillit.

I kommunen finns en klyvning mellan stad och land samt ett vi och dom tänkande i gränssnittet mellan kommunal verksamhet och civilsamhället; föreningar, ideella organisationer, byutvecklingsgrupper och näringsliv. Östersunds kommun ska utveckla former för att ta tillvara engagemang och att åstadkomma förändring. Det är här viktigt att utveckla de digitala verktygen och att se medborgardialogen som verktyg för insyn och delaktighet i kommunens utveckling, planering och genomförande av åtgärder.

Samhället i stort är inte jämställt, och det gäller också för Östersunds kommun. Nyckeltal visar att vi har en strukturell ojämställdhet. Ett kontinuerligt arbete måste bedrivas för jämställdhetsutveckling inom de områden där vi har störst brister och får mest effekt. För att jämställd­hets­integrera Öster­sunds kommun ska ett kvalitativt jämställdhetsperspektiv finnas med i beslutande processer. Det innebär att ett kritiskt förhållningssätt ska mot­verka stereotypa normer för kön och att kvinnor och män ska få lika möjlig­heter och samma tillgång till makt och resurser. Riktade insatser, och uppdaterade handlingsplaner, där behovet och effekten är som störst ska ske inom jämställdhetsområdet och då också i samverkan med civilsamhället.

Så här gör vi för att nå målet 2023

Uppdrag från fullmäktige 2023

Nämndernas egna uppdrag 2023

Nyckeltal 2023

Investeringar 2023

Inga större investeringar är kopplade till målet.

Så här gjorde vi för att nå målet 2022

Summering 2022

Uppdrag från fullmäktige

Röd

Skapa en tydlig och gemensam omvärldsbild av Östersund (KS)

Grön

Öka barn välbefinnande genom att lägga ökat fokus på friskfaktorer (KS)

Grön

Genomför åtgärder för att minska den psykiska ohälsan hos barn- och unga (KS)

Grön

Genomför en översyn och kvalitetssäkring av investeringsprocessen i sin helhet (KS)

Röd

Utveckla resursfördelningsmodellen så att den på ett tydligt sätt styr mot en kommunövergripande målen (KS)

Grön

Öka kunskapen om val för förstagångsväljare och grupper med lågt valdeltagande (TN)

Under perioden har ett flertal insatser gjorts för att förbättra kommunens ledning och styrning. En översyn och kvalitetssäkring av investeringsprocessen genomfördes i början av 2022 och har implementerats i arbete med budget 2023. Under våren redovisade också revisorerna en granskning av kommunens mål och budgetprocess som visade på förbättringsområden. Ett flertal av dessa rekommendationer har beaktats i pågående budgetarbete för 2023.

Ett samarbete med Mittuniversitetet har också påbörjats under hösten för att kvalitetssäkra kommunens styrning. Förstärkning och utveckling av uppsiktsplikten av de kommunala bolagen har även det genomförts. Ett arbete med att utveckla kommunens resursfördelningsmodell har påbörjats och presenteras under 2023

Under våren genomfördes en hälsoworkshop där både ungdomar, politiker och tjänstemän deltog. Under workshopen tydliggjordes en samlad bild av vilka friskfaktorer och konkreta åtgärder som minskar den psykiska ohälsan hos unga. Resultatet har presenterats för berörda nämnder och förvaltningar. En viktig friskfaktor är rörelse hos kommunens elever. Under hösten har Östersunds kommun initierat ett samarbete med Region Jämtland Härjedalen för att utveckla olika nivåer av rörelseprogram för skolorna.

Uppdraget att skapa en tydlig och gemensam omvärldsbild av Östersund är påbörjat. Visst analysarbete kvarstår.

Investeringar

Inga större investeringar har genomförts under mål ett.

Nyckeltal

Som helhet sticker inget nyckeltal ut negativt. Östersunds kommun ligger på de flesta nyckeltalen i mellanskiktet bland Sveriges kommuner. På två jämställdhetsmått tillhör Östersund också det högre skiktet: ”Föräldrapenningdagar som tas ut av män” och ”Kvinnors medianinkomst som andel av mäns”. Det senare har också en god positiv trend.

Befolkningstakten ökade något jämfört 2020 och 2021 där preliminära siffror för 2022 visar 64 718 invånare, dvs en ökning med 394 personer. Valdeltagandet i kommunvalet sjönk något vilket också var genomgående i riket. Standard & Poors rating på AA+ och nyckeltal inom ekonomiområdet visar att kommunens ekonomi är god.

Avstämning mot politisk text

I den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så påtalas behovet av att arbete med jämställdhet sker. Under året har kartläggning av förvaltningarnas nuläge och behov genomförts och ett flertal insatser påbörjats.

I texten påtalas också att kommunen ska ha en hållbar ekonomi och även om det återstår en del strukturellt arbete så har ett flertal insatser påbörjats och årsredovisningen visar att kommunens ekonomi är god.

Den politiska texten anger också att kommunen ska utveckla former för att ta tillvara medborgarnas engagemang och här har en översyn av medborgardialoger gjorts och ett flertal dialoger har genomförts under året.

Helhetsbedömning

Nyckeltal inom målområdet visar att Östersunds kommun överlag tillhör mellanskiktet bland Sveriges kommuner. På fyra av sexton nyckeltal tillhör Östersund de 25% bästa kommunerna i riket. Inget nyckeltal sticker ut negativt i jämförelser med riket och inget nyckeltal visar negativ trend. Två nyckeltal inom jämställdhetsområdet visar höga värden jämfört med riket.

Fyra av sex kommunfullmäktigeuppdrag genomfördes under året och dessa bedöms verka för genomförande av den politiska texten. Av de två som inte genomfördes har arbetat skett under året men detta har inte kunnat slutföras. Dessa uppdrag planeras att slutföras under 2023.

Inga större investeringar har genomförts kopplat till målet under 2022. De medel som fanns avsatta för medborgarinflytande har inte använts vilket bedöms som negativt då det kan kopplas till det politiska ställningstagandet att betona vikten av medborgardialog.

Som helhet har verksamheten bidragit till måluppfyllnad men då man inte kunnat uppnå full genomförandegrad på uppdrag och investeringar samt att den höga inflationen inneburit bekymmer sätts helhetsbedömningen för mål 1 som positiv och inte mycket positiv.

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-01-18