Mål 3 - I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

Mål 3 handlar om näringsliv, bostad och arbete.

Välfärdens resurser genereras ur ett välmående företagsklimat som skapar utrymme för entreprenörer och växande företag, och därmed för jobb och skatteintäkter. Plats att växa är en del av Östersunds varumärkes­plattform vilket också är en bra beskrivning på kommunens politiska syn på företagsklimatet. Det ska finnas plats att växa för entreprenörer, idéer och företag. Utgångspunkten för kommunens näringslivsstrategi ska därför vara att skapa högre i tak för innovation, entreprenörskap och att förenkla för befintliga företag att utvecklas och växa i hela kommunen. Kommunen ska också vara att se som en kompetent utvecklingspartner i ett snabbt föränderligt näringsliv. Näringslivet bör uppfatta kommunen, dess politiker och tjänstemän som möjliggörare för fortsatt utveckling av företagen. Som myndighet och tillståndsgivare bör kommunen alltid pröva ett ja innan man säger nej, och principen att företag ska ha en dörr in till kommunen ska hela tiden utvecklas och förbättras.

Tjänster och digitala lösningar är avståndsoberoende och viktiga i sammanhanget. Testbäddar och innovationsupp­handlingar är andra verktyg, där kommunen kan vara partner och initiativtagare. Besöksnäring, friluftsliv och den lokala matproduktionen är också viktiga framtidsbranscher. Därför ska kommunen öka andelen lokala livsmedel som används i kommunens matproduktion och underlätta för logistik och samordnad varudistribution i hela kommunen.

Fördelningen mellan män och kvinnor som driver företag är inte jämlik. Östersund kommun ska vara bästa kommunen i landet för kvinnor att driva företag i.

Länets näringsliv bärs upp av mindre företag och kommunen ska vid upphandlingar alltid lägga sig vinn om att dela upp större projekt i mindre delar, så att även mindre företag kan vara med och lägga anbud.

Östersunds kommun vill också fortsatt planera och exploatera för att ge bättre förutsättningar för företagen som ska utveckla vår stadskärna. Kommunen ska vara en del i ett partnerskap mellan destinationsbolag, handel, fastighetsägare och kommun i ett kontinuerligt utvecklingsarbete för Östersunds stadskärna.

Östersunds kommun ska även sikta på att bli landets bästa landsbygdskommun. Kommunen ska därför planera för fler och mer blandat byggande i tätorterna på landsbygden. Kommunen ska även bidra till ökad tillgång på mark i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Östersunds kommun.

Integration är en viktig del av kommunens verksamhet vilket innebär stöd men även kravställande från samhället. Att hänvisa människor och speciellt nyanlända till ett passivt bidragsberoende är förödande både för samhället och de enskilda som lätt hamnar i ett utanförskap. Kommunen ska därför fortsätta utveckla hållbara integrationsfrämjande insatser.

Så här gör vi för att nå målet 2023

Uppdrag från fullmäktige 2023

Nämndernas egna uppdrag 2023

Nyckeltal 2023

Investeringar 2023

Inga större investeringar är kopplade till målet.

Så här gjorde vi för att nå målet 2022

Summering 2022

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Göra Östersunds kommun till den bästa kommunen för kvinnor att driva företag i (KS)

Grön

Genomför åtgärder för att förbättra kommunens placering i Svensk Näringslivs ranking (KS)

Grön

Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS, SAN)

Grön

Med förvaltningsövergripande perspektiv, inom de möjligheter kommunen har, arbeta för att bostadsbyggande sker i tätorter och landsbygd utanför Östersunds stad (KS)

Grön

Öka och anpassa utbudet av arbetsmarknads- och studieförberedande insatser (KS, SAN)

Det gångna året handlade om att försöka anpassa verksamheterna till ett nytt normalläge - kommuner likt myndigheter, privata företag och så vidare påverkades av hög inflation och stigande elpriser, men även kriget i Ukraina och Corona-pandemin försätter att påverka Östersunds kommun.

Med anledning av osäkerheter i omvärlden, ökade hot om hackning, olika typer av cyberangrepp har område IT och område Kommunikation arbetat med en ny webblösning. Inom IT-säkerhet är en analys gjord vilken förebyggande arbete som behöver göras. Ytterligare IT-projekt som pågått under året är e-arkiv, scanning, tjänstekort och signering. Projektet Digiresan avslutades år 2022 och övergår i en ny form tillsammans med Smarta Idéer och Klimatresan.

Trots den försämrade ekonomin nationellt sjunker arbetslösheten i Jämtland och Östersund. Inför år 2023 finns en undertecknad överenskommelse med Arbetsförmedlingen som synliggör samarbetet och vilka områden som ska fokuseras på 2023, det finns en oro att arbetslöshetssiffran kommer att öka.

Upphandling av ny stadstrafik med nytt linjenät för staden har pågått under året. Detta är viktig för att skapa förutsättningar för att nå färdmedelsfördelningen.

Positiva förändringar som berör både länet och kommunen är ett fortsatt stort intresse av företagsetableringar, inflytt och stora arrangemang såsom curling-EM och Junior-hockey VM

Vidare har återetableringen av Försvarsmakten varit en viktig händelse under år 2022, som kommer föranleda arbetstillfällen för kommunen och länet.

Stora utvecklingsarbeten inom kommunen har pågått under år 2022 för Brunflo, Torvalla och utvecklingsplaner för Lit och Häggenås. Utvecklingsarbeten kopplade till geografiska områden kräver både politisk delaktighet och dialog med medborgare. Det föranleder även utmaningar för arbetsgivarna avseende kompetensförsörjning. Det är svårt att både hitta och behålla medarbetare när konkurrensen är stor.

Investeringar

Inga investeringar kopplade till målet har genomförts under året.

Nyckeltal

Totalt finns tretton nyckeltal inom målområdet och tre av dessa visar mycket goda värden jämfört riket, nio visar ett värde i mellanskiktet bland Sveriges kommuner och ett nyckeltal visar lågt värde jämfört riket. Det nyckeltal som visar lågt värde är ”Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning”. Måttet har dock två års fördröjning så det är svåranalyserat.

Bland jämförelsevis goda värden finns bland annat ”Trångboddhet i flerbostadshus”. Den ”Demografiska försörjningskvoten” är också i nuläget positiv i jämförelse med riket men här är det en tydlig negativ och utmanande trend.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden ska kommunen vara en kompetent utvecklingspartner i ett snabbt föränderligt näringsliv. Den mätning av företagsklimatet som presenteras av Sverige kommuner och regioner (SKR) visar ett jämförelsevis bra värde för Östersunds kommun. Ett antal större företag har etablerat sig under året, exempelvis Synsam och Swish.

För att kunna locka ytterligare företagsetableringar är tillgång till mark en trång sektor och här har två nytillsatta tjänster tillkommit under året och markinköp har även gjorts för att säkerställa framtida företagsetableringar.

För att öka andelen lokala livsmedel i kommunens matproduktion har upphandlingskontoret bland annat anställt en upphandlare som ska ansvara för dynamiskt inköpssystem vilket möjliggöra att mindre leverantörer kan sälja sina produkter till kommunerna, anordnat anbudsskolor för leverantörer samt anordnat träffar med Lantbrukarnas Riksförbund. (LRF)

I den politiska texten framgår det att kommunen ska planera och exploatera i syfte att erhålla utmärkelserna Årets stadskärna och Årets landsbygdskommun. Stadskärnan vann pris redan 2019 och målet är att kommunen ska utnämnas till Årets landsbygdskommun under 2023. I texten anges också att Östersund kommun ska vara den bästa kommunen i landet för kvinnor att driva företag i. Insatser för detta har gjorts men här finns i nuläget inga mätningar gjorda som kan påvisa ett faktiskt resultat.

Den politiska texten påtalar att tjänster och digitala lösningar ska utvecklas till att vara avståndsoberoende. Förutom ökade möjligheter till distansarbete för kommunens medarbetare erbjuds numera kommunens invånare och näringsliv också ett flertal nya e-tjänster.

Helhetsbedömning

Nyckeltal inom området visar i stort att Östersunds kommun tillhör mellanskiktet eller i vissa fall det övre skiktet bland Sveriges kommuner.

Kommunen har under det senaste året genomfört ett flertal insatser för att förbättra kommunens processer inom målområdet.

Samtliga uppdrag från fullmäktige har genomförts under 2022 och bedömning är att de insatser som gjorts kopplat till målet bidrar till måluppfyllelsen.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs också bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt tangerar till mycket positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-03-14