Mål 5 - I Östersunds kommun finns goda förut­sätt­ningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

Mål 5 handlar om kultur, fritid och turism.

Ett rikt och tillgängligt kulturutbud skapar en känsla av gemenskap i en växande kommun. Det är i mötet med andra människor vi lär oss att förstå varandra och omvärlden.

Östersund ska vara en stad där kulturella upplevelser är ständigt närvarande och där gatubilden inbjuder till aktiviteter. Utgångspunkt är att kommunen och övriga samhällsaktörer gemensamt ska främja kulturella initiativ både på landsbygden och i staden.

Östersund har under lång tid haft profilen av friluftsstad, med goda förutsättningar för idrott och friluftsliv. Utvecklingen av idrott och friluftsliv ska lyftas in i arbetet med aktualiserad översiktsplan. Särskild tonvikt ska då läggas vid ett perspektiv på hela kommunen.

Mer arbete bör läggas på att främja spontanidrottsplatser och samverka för att behålla grönytor för både friluftsliv och rekreation. Särskilt fokus de kommande åren ska ligga på jämställdhet och tillgänglighet. Viktigt när resurserna fördelas är att bryta den ojämlika behandlingen mellan könen när det gäller villkoren för att utöva idrott i Östersunds kommun.

Östersunds kommun ska också fortsatt arbeta med målet att vara värd för stora idrotts- och kulturevenemang såsom Storsjöcupen och Storsjöyran.

Det här gör vi för att nå målet 2023

Uppdrag från fullmäktige 2023

Nämndernas egna uppdrag 2023

Nyckeltal 2023

Investeringar 2023

I budget för år 2023 återfinns medel för anpassning av ”Parkgården fritidsgård” men då lokal saknas har inga investeringar kunnat genomföras. Samma gäller för beviljade medel för Valla fritidsgård/Änge gård där en ny utredning kommer att tillsättas under 2024.

Vissa reinvesteringar har gjorts i form av anläggningar och maskiner. Taket på Östersunds arena är numera åtgärdat och vissa anpassningar inför hockeyallsvenskan har genomförts. Betongreparationer har med lyckat resultat slutförts på Storsjöbadet och här har även ett antal läckage åtgärdats under året.

Det här gjorde vi för att nå målet 2022

Summering 2022

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Utreda och presentera förslag på framtida struktur för kommunens fritidsgårdsverksamhet (KFN)

I början av året upphävdes restriktioner för Covid-19 och kommunen kunde därför öppna upp idrottsanläggningar samt Storsjöbadet. Efter att verksamheten har varit stängd under en längre period fanns ett stort behov för framför allt barn och unga att komma tillbaka till sin vanliga träning och verksamhet. På Kommunfullmäktiges sammanträde i december 2022 beslutades att Kultur- och fritidsnämnden under 2023 ska erbjuda barn och unga som inte kan simma gratis intensivkurser. Detta då antal barn med simkunnighet minskat till följd av restriktioner utifrån Covid-19.
Även evenemang i kommunen kunde återigen genomföras, under 2022 genomfördes bland annat draghunds VM som anordnades med start och mål på skidstadion. Övriga stora evenemang var curling EM som krävde mycket planering och blev väldigt uppskattat.

Biblioteksverksamheten har genomfört många olika aktiviteter för att nå nya användare i socioekonomiskt svaga områden. I Torvalla har verksamheten bland annat startat upp läxhjälp i samarbete med Rädda Barnen. Femtiofyra PopUp aktiviteter har genomförts under 2022 för att nå nya användare.

Kultur- och fritidsnämnden har delat ut ett flertal stipendier och bidrag, bland annat: kulturstipendier på vardera femtiotusen kronor, kulturpris och idrottsledarpris.

Utredning om framtida struktur för kommunens fritidsgårdsverksamhet är färdigställd och resultatet har presenterats för Kultur- och fritidsnämnden. Utifrån utredningen ska bland annat en riktlinje för fritidsgårdsverksamheten upprättas under år 2023. I denna kommer ambitionsnivån som fritidsgårdarna ska förhålla sig till förtydligas. De föreningsdrivna fritidsgårdarna har fått avtal förlängda med två år samt den öppna klubben med ett år.

I juni beviljade Kommunfullmäktige Kultur- och fritidsnämnden medel för att starta upp en fritidsbank. Målsättningen är att en Fritidsbank kan öppna i Östersund senast under år 2023. Inom förvaltningen har man tittat på jämställdhetsperspektivet för föreningar vad gäller tider och tillgänglighet till hallar och idrottsytor samt redovisat detta för nämnden.

Intresset för kulturskolan är rekordhögt med närmare 1000 kurstillfällen anmälda redan i början av september. Därtill har kulturskolan över 100 intresseanmälningar från elever som kulturskolan inte kan bereda plats på grund av brist på pedagoger och rekryteringsutmaningar

Investeringar

Den största investeringen under 2022 kopplat till mål 5 är köpet av Jämtkraft Arena. Andra investeringar är bland annat färdigställandet av Litsbacken, fortsatta investeringar på Frösö ridcenter och skidstadion. Investeringar har också gjorts på parasportområdet och Sporthallen har fått nytt ventilationsaggregat.

Åkreäng IP och Östersund arena har båda fått nya konstgräsplaner och Östersund arena har även fått nytt tak och anpassats inför hockey-allsvenskan.

Nyckeltal

Befintliga nyckeltal inom målområdet är relativt få och det är därmed svårt att utifrån dessa skapa sig en helhetsbild. Jämfört riket syns positivt värde på nyckeltalet ”Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal invånare 7–20 år”. Här syns dock en negativ trend till följd av Corona-pandemin.

I ny medborgarundersökning som genomfördes i slutet av 2021 fanns också ett flertal nyckeltal av relevans för målområdet och dessa visade jämförelsevis goda värden inom flera områden – bland annat bedömdes kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet som bra.

Avstämning mot politisk text

I den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden anges att kommunen ska präglas av ett rikt kulturutbud och kulturella initiativ ska främjas såväl på landsbygd som i staden. Det anges också att kommunen även fortsatt ska vara värd för stora idrotts- och kulturevenemang. Den pandemi som rått under stora delar av mandatperioden har starkt begränsat tillgängligheten till det kulturliv som annars präglar kommunen, detsamma gäller för idrottsevenemang. Under år 2022 har föreningar dock åter kunnat öppna upp sin verksamhet efter pandemin och flera tävlingar och cuper har genomförts. Kultur- och fritidsnämnden har delat ut ett flertal stipendier och bidrag samt investerat både i lokaler och projekt som möjliggör att kommunen har ett rikt kultur- och idrottsliv.

Den politiska texten anger också att gatubilden i Östersunds kommun ska inbjuda till aktiviteter samt att det i arbetet med att revidera översiktsplanen ska läggas särskild tonvikt på ett perspektiv av hela kommunen när det gäller idrott och friluftsliv. Spontanidrottsytor och grönytor för friluftsliv beskrivs även ska få större fokus likaså jämställdhet och tillgänglighet när det gäller möjligheter att utöva idrott. Aktiviteter för att gatubilden ska inbjuda till aktiviteter är utförda och revidering av översiktsplanen anses utfört enligt den politiska textens ambition. En utredning vad gäller jämställdhetsfrågor samt hur prioritering av anläggningar för näridrottsplatser och spontanidrott ska ske har upprättats under året.

Helhetsbedömning

Antalet nyckeltal inom målområdet är relativt få och har i samtliga fall en fördröjning på ett år vilket gör det svårt att använda nyckeltalen vid värdering av måluppfyllelse. Viktig indikator är dock nettokostnad för Idrott- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar som visar att kommunen satsar mer resurser på dessa områden än jämförbara kommuner, vilket bedöms som positivt då det varit ett politiskt ställningstagande.

Det kommunfullmäktigeuppdrag som fanns kopplat till målet har genomförts under året och bedöms delvis bidra till måluppfyllelsen.

Ett flertal insatser och investeringar har även gjorts under året som bidrar till att kommunen präglas av ett rikt och tillgängligt kultur- och idrottsutbud, där medborgarna ges goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Det gäller framför allt investeringarna i Litsbacken, parasport-investeringarna och åtgärderna som vidtagits i Östersund arena. Vad gäller den största investeringen som varit köpet av Jämtkraft arena, bedöms den inte i lika stor uträckning bidra till måluppfyllelsen då befintlig verksamhet kunde behållas men inte utökas till följd av köpet.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så har flertalet åtgärder genomförts och måluppfyllelsen bedöms därför som positiv.

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2021

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-02-07