Mål 6 - I Östersunds kommun får med­borgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

Mål 6 handlar om kommunal hälso- och sjukvård samt särskilda insatser såsom över­för­myndar­verk­samhet.

Östersunds invånare ska ha möjlighet till ett självständigt liv. Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och så långt det är möjligt utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och moderna hjälpmedel och digitalisering användas för att öka upplevelsen av frihet, tillgänglighet och rådighet över den egna vardagen. Utsatta grupper ska prioriteras och skyddet för utsatta barn stärkas. Den oroande ökningen av orosanmälningar gällande barn bör ges särskild uppmärksamhet, också barn ska vara trygga i Östersunds kommun. En till­tagande psykisk ohälsa bland ungdomar behöver aktiva långsiktiga insatser och samarbetet med regionen behöver vara stabilt.

Östersunds kommun ska ha en äldreomsorg som ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Det gynnas av många olika utförare - för kvalitetsutveckling och valfrihet – och kommunen välkomnar privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Kommunen är alltid ytterst ansvarig för vården och omsorgen, oavsett vem som utför tjänsten. Kravet på ökade valmöjligheter i hela kommunen gör att LOV måste utvidgas och till sin omfattning måste öka från dagens 25% (2019).

Östersund behöver flera äldreboenden (säbo) med olika boendeformer, som byggs, ägs och drivs av olika aktörer. De ska finnas på fler platser i kommunen, och Östersunds kommun ska sträva efter samverkan med grannkommunerna för att skapa bästa möjliga lösningar. Allt fler äldre innebär en omsorg där allt fler är dementa. Kommunen måste sträva efter att skapa demensboenden där specialiserad personal ger omvårdnad till personer som fått en demensdiagnos.

Kommunen ska också utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus i Lit och Brunflo. En förutsättning för det är att Östersunds kommun har en grundläggande positiv inställning till att ha en mångfald av utövare även i den skattefinansierade verksamheten.

Maten måste ses som en del av en trygg och väl fungerande omsorg. Kommunen ska fortsätta utveckla köken på särskilda boenden med målet att all mat ska lagas på plats. Rätten till egna val och ett självständigt liv ska i Östersund sträcka sig till lukten av matlagning där man bor.

Så här gör vi för att nå målet 2023

Uppdrag från fullmäktige 2023

Nämndernas egna uppdrag 2023

Nyckeltal 2023

Investeringar 2023

Det nya särskilda boendet på Bangårdsgatan är nu färdigställt och inflyttning har skett stegvis under året. Investeringar har gjorts i form av nya låssystem, brandskydd och trygghetslarm på kommunens olika boenden. Stora investeringar har genomförts även inom LSS där två boenden, Ardennern och Mulbetet har färdigställts. Projektering har påbörjats för två ytterligare boenden, Gimlegården och Ostformen, men det arbetet kommer att slå över på 2024. Under 2023 har ett nytt LSS-boende på Ägovägen uppförts där inflyttning är planerad till april 2024.

Så här gjorde vi för att nå målet 2022

Summering 2022

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Genomlys hemtjänsten för att möjliggöra en ökad personalkontinuitet i hemtjänstbesöken hos den enskilda medborgaren (VON)

Grön

Minska fallskador genom samverkan med andra berörda nämnder (VON)

Grön

Utred möjligheten att anlita förvaltarenhet (ÖFN)

Målområdet har inom Vård- och omsorgsområdet varit fortsatt hårt drabbade av Corona-pandemin på grund av de restriktioner som fortsatt åligger verksamheten och sjuktalen har varit höga.

En stor utmaning för hela målområdet är den framtida kompetensförsörjningen. Arbeten pågår och har påbörjats inom förvaltningarna med att vara en attraktiv arbetsgivare och för förbättra kompetensförsörjningen på sikt.

För att möjliggöra en ökad personalkontinuitet i hemtjänsten har under hösten en genomlysning med extern hjälp och externt perspektiv genomförts. Vård- och omsorgsnämnden har också arbetat med åtgärder för att minska antal fallolyckor, dels inom ramen för projektet ”Age friendly cities” där även andra nämnder blir involverade, dels genom egna insatser.

Kön till LSS-bostäder och SoL-bostäder för yngre är stor vilket medför ökad risk för vitesförelägganden.

Samarbete har skett mellan kommunen och regionen för att lösa problemet med utskrivningsprocessen från sjukhuset. Resultatet har varit positivt och inga medborgare har behövt vara kvar mot betalningsansvar under sommaren.

En översyn har gjorts av kommunens alla särskilda boende utifrån boendemiljön, såväl inomhus som utomhus. Detta har resulterat i en lång lista med behövliga åtgärder, både akuta och långsiktiga. Riktlinjen som pekar ut de långsiktiga behoven och möjligheter för äldreomsorgen har beslutats.

Under året har behovet av insatser från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen varit fortsatt stort, både gällande institutionsvård och öppenvård. Den ökade psykiska ohälsan återspeglas i institutionsvården för barn och ungdomar. Barn får inte samordnade insatser under placeringstiden då kontakten med barn- och ungdomspsykiatrin i de regioner barnen är placerade i helt uteblir eller sker med en lång fördröjning.

Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat under året men tiden som medborgare uppbär försörjningsstöd har ökat. Främst gäller det målgruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden och som behöver arbetsmarknadsenhetens insatser för att så småningom kunna bli självförsörjande.

Uppdraget att utröna möjligheterna att starta en förvaltarenhet i länet har genomförts. Ragunda överförmyndarnämnd har fusionera med den gemensamma nämnden från årsskiftet 2022/2023.

Investeringar

Satsningar har gjorts på välfärdsteknik och trygghetslarm. Brandskyddsåtgärder har genomförts på kommunens LSS- och SoL-bostäder. Dessa investeringar bedöms ha bärighet på måluppfyllelsen men investeringstakten för boenden är låg.

Nyckeltal

Som helhet visar nyckeltal inom målområdet att Östersunds kommun tillhör mellanskiktet bland Sveriges kommuner. Några mått visar dock lägre värden och bland dessa finns nyckeltalen ” Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd” och ”Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd”. Ett tredje är kostnaden för funktionsnedsättning där Östersund har en betydligt högre kostnad jämfört riket.

Positiva trender syns på flera nyckeltal där till exempel brukarbedömningen av individ- och familjeomsorg ökat, andelen invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll minskat och antalet fallskador bland personer 65+ minskat.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska texten som de styrande tog fram för mandatperioden så ska Östersunds invånare ha möjlighet till ett självständigt liv. Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och så långt det är möjligt utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Här sker kontinuerligt arbete men eftersom det finns flertal bostadsbeslut som inte kan verkställstas kan denna del av den politiska texten inte bedömas som helt uppfylld.

Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och moderna hjälpmedel och digitalisering användas. Pandemin har bidragit till en snabbare omställning från fysiska insatser till digitala insatser vilket bland annat har lett till större möjligheter att erbjuda medborgare snabbare stöd med kort varsel på distans. Arbete med att öka brukarmedverkan, inflytande och självständighet har påbörjats genom arbete med olika nationella undersökningar samt genom satsningar på systematiskt kvalitetsarbete.

I den politiska texten anges också ökade valmöjligheter av utförare i hela kommunen vilket gör att Lagen om valfrihetssystem (LOV) behövde utvidgas, vilket också har utretts och nämnden har verkat för under året.

Texten påtalar också att Östersund behöver flera äldreboenden (säbo) med olika boendeformer, som byggs, ägs och drivs av olika aktörer. Här har exempelvis bygget av boende på Bangårdsgatan som drivs av Förenade Care skett. Även fler demensboenden behövde byggas enligt den politiska texten, detta har inte genomförts under mandatperioden.

Maten anges också i den politiska texten som viktig och ska ses som en del av en trygg och väl fungerande omsorg. Här har en ny riktlinje tagits fram under året och Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört ett flertal aktiviteter kopplat till detta. Exempelvis tillagas numera fika och mellanmål på samtliga boenden.

Helhetsbedömning

Nyckeltal inom målområdet visar överlag värden som placerar Östersunds kommun i mellanskiktet bland landets kommuner. Enstaka mått visar på något lägre värden och enstaka mått visar positiva trender. Samtidigt visar trender och jämförelser på nyckeltalen att det finns potential till förbättring. Inför den nya mandatperioden finns också ett behov av att se över nyckeltalen och se till att dessa är bra och relevanta.

Samtliga tre kommunfullmäktigeuppdrag har genomförts under året och bedöms ha stor bärighet mot måluppfyllelsen.

Pandemin har under året varit en utmaning för verksamheterna inom målområdet. Trots denna extraordinära händelse har verksamheterna fungerat och dessutom har fullmäktiges uppdrag genomförts och bidragit till förbättrade processer för målområdet.

De investeringar som gjorts bedöms generellt sätt som positiva för måluppfyllelsen men investeringstakten för LSS och SOL-boende är låg.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs bedömning att kommunen arbetat väl och målet bedöms därför som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-02-07