Mål 4 - I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasie­examen och utmanas i sitt livslånga lärande

Mål 4 handlar om utbildning – allt från förskola till vuxen­ut­bild­ning.

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut och kunskap är även grunden för demokrati. Att skapa och vidmakthålla en framgångsrik skola och förskola är ett av Östersunds kommuns prioriterade kärnuppdrag där utbildning och lärande ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet.

I Östersunds kommun är det övergripande målet att följa Skolverkets riktlinjer ”alla barn och ungdomar skall, oberoende av hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”. För att uppnå dessa värden arbetar kommunen med tydliga uppdrag. Det är av stor vikt att ett arbete sker som länkar i varandra och de olika nivåerna inom kommunen från fullmäktige ned till verksamheterna.

Varje elev ges rätt stöd för att klara av kunskapsmålen, med rätt att få stöd och hjälp på den nivå de själva befinner sig på. Förskola och skola ska ha kunskaper och resurser för att möta elever med särskilda behov.

I Östersunds kommun ska inte bakgrundsfaktorer som bostadsort och föräldrars utbildningsnivå vara avgörande för elevernas studieresultat. I Östersunds kommun kompenserar skolan för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, vilket är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Alla Östersunds skolor ska vara framgångsrika och präglas av en stimulerande lärmiljö med struktur, ordning, studiero, trygghet och fokus på kunskap. Kommunen arbetar strategiskt och systematiskt mot kränkningar och mobbning där Elevhälsan bidrar till att den psykiska hälsan ökar. Skolenheterna ska följa stadieindelningen som anges i lagstiftningen. I skolor med stora utmaningar ska de för uppdraget bäst lämpade rektorerna och lärarna finnas placerade.

I Östersunds kommun ska alla föräldrar ges möjlighet att ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt skolval. Alla skolor ska vara med och ta emot nyanlända och asylsökande. Valfriheten och det fria skolvalet är viktig del i Östersunds utbildningskvalitet liksom byskolorna. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen.

Det ska ges möjligheter för omskolning senare i livet, detta för att tillgodose individens, arbetsmarknadens och samhällets krav på ökad kompetens.

Så här gör vi för att nå målet 2023

Uppdrag från fullmäktige 2023

Nämndernas egna uppdrag 2023

Nyckeltal 2023

Investeringar 2023

Investeringar har gjorts i form av inventarier till de nu färdigbyggda skolorna i Lugnvik och Odensala samt till Sjöängens förskola. Luktärtans förskola har färdigställts och verksamheten har flyttat in under hösten. Ottfjällets förskola är under uppförande och beräknas vara klar för inflyttning januari 2025.

Några projekt som inte avslutades under 2022 har färdigställts under 2023. Det var bland annat åtgärder på Valla-skolans kök och skolmoduler till Marieby skola.

Så här gjorde vi för att nå målet 2022

Summering 2022

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Ta fram en långsiktig plan för kommunens förskole- och grundskolestruktur (BUN)

De inledande månaderna av år 2022 präglades till stor del fortsatt av Corona-pandemin med mycket stor sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var stor bland både elever och lärare och påverkade bland att möjligheterna att rekrytera vikarier väldigt negativt.

Under året har fullmäktigeberedningen presenterat sin långsiktiga plan för kommunens förskole och grundskolestruktur. Det som återstår under år 2023 är utredningen om de södra kommundelarna. Målet med fullmäktigeberedningens arbete har varit att skapa en hållbar och långsiktig plan för skolstrukturen vilket nu finns på plats.

Skolbyggnationerna har fortgått under året och bland annat har etapp 1 bestående av högstadiet och grundsärskolan vid Odensalaskolan invigts till höstterminen 2022. Även Parkskolans utemiljö har slutligen färdigställs och invigts under året.

Arbetet med Huvudöverenskommelser för lärarnas avtalsområde (HÖK 21) blev klart under år 2022 och har bland annat inneburit åtgärder som ”huspoolare” i förskola. Arbetet har också prioriterat det systematiska kvalitetsarbetet, det pedagogiska ledarskapet och att öka lärarbehörigheten.

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) har generellt utvecklats under året för att ge hela förvaltningen, på alla nivåer möjligheter att identifiera förbättringsområden. Syftet med utvecklingsarbetet är att arbeta mot det kommunövergripande målet att alla elever ska lyckas i sin utbildning och nå sin gymnasieexamen.

Det fortsatta arbetet med en robust och hållbar förskolestruktur har fortsatt under året. I augusti avvecklades förskolan Gimlegården och det fortsatta arbetet med förskolan Lillsjön fortgår.

Investeringar

De stora investeringarna kopplat till mål 4 är de skolbyggnationer och fortsatta renoveringar som genomförts under året. Exempelvis fortlöper arbetet med Lugnviks- och Sjöängsskolan enligt plan och invigning planeras till hösten 2023. Fortsatt investeringar påverkas till stor del av de beslut som kommer fattas utifrån den långsiktiga förskole- och grundskolestruktur

Vissa investeringar gällande inköp av inventarier till förskolor och skolor har inte kunnat genomföras under året på grund av långa leveranstider. Dessa investeringar planeras i stället genomföras under år 2023.

Nyckeltal

Nyckeltal inom målområdet visar att Östersunds kommun på de allra flesta mått ligger i mellanskiktet bland Sveriges kommuner. Fyra, av totalt 25, nyckeltal visar dock mycket goda värden i jämförelse med riket. Två av dessa är kostnader för både grundskola och gymnasieskola. Ett avser ”Invånare med eftergymnasial utbildning” och ett avser andelen ”Barn 1–5 år inskrivna i förskolan” där Östersund för år 2021 hade värdet 89,72 %.

Ett nyckeltal visar relativt lågt värde och dessutom negativ trend: ”Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan”. Nettokostnadsavvikelsen för förskolan har också ökat de senaste åren.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden ska varje elev ges rätt stöd för att klara av kunskapsmålen. Bakgrundsfaktorer som bostadsort och föräldrarna utbildning nivå ska inte vara avgörande för eleverna studieresultat. Barn och utbildningsnämnden har därför under år 2022 haft ett uppdrag att öka likvärdigheten i såväl förskola som grundskola. Bland annat har man i förskoleverksamheten försökt att styra rekryteringsprocessen mot en jämnare fördelning vad gäller behöriga förskolelärare. Årets inledande månader med mycket stor sjukfrånvaro på grund av Corona-pandemin försvårade detta arbete.

Den politiska texten påvisar också att alla föräldrar ska ges möjlighet att ta ställning till olika skolor och göra ett aktivt skolval och samtliga skolor ska vara stadieindelade, vilket nu är genomfört.

Politiken påtalar också att alla Östersunds skolor ska vara framgångsrika och präglas av en stimulerande lärmiljö med studiero. I grundskolan har det bland annat införts elevvärdar i mellanstadiet för att stärka trygghetsarbetet. Förvaltningen försöker också med en förbättrad bas i det systematiska kvalitetsarbetet mellan skola och huvudman skapa en större likvärdighet mellan skolor.

Slutligen finns också ett ställningstagande i den politiska texten att det ska finnas möjlighet till omskolning senare i livet vilket vuxenutbildningens bredd av utbildning och med totalt 4 250 elever visar att ställningstagandet till stor del är uppfyllt. Fortsatt finns behov från näringslivets sida med än fler utbildningar och elever.

Helhetsbedömning

Nyckeltal visar att Östersunds kommun på de allra flesta måtten inom målområdet ligger i mellanskiktet bland Sveriges kommuner. Positivt är att antalet inskrivna barn i förskolan ökat och ligger jämförelsevis högt. Negativt är att personaltätheten i förskolan samtidigt ökat. Inför den nya mandatperioden finns behov av att se över nyckeltalen och se till att dessa är bra och relevanta.

Fullmäktigeuppdraget om att ta fram en långsiktig plan för skol- och förskole strukturen är genomförd även om visst arbete fortsatt finns kvar för de södra kommundelarna. Hur arbetet ska planeras och prioriteras utifrån den framtagna planen återstår att genomföras.

Stora investeringar för skolbyggnationer och renoveringar har genomförts och är fortsatt planerade att genomföras under nästkommande år. Dessa bedöms leda till måluppfyllelse i olika stor utsträckning även om effekterna inte kan utvärderas fullt ut innan fler byggnationer är färdigställda.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så har mycket arbete och åtgärder gjorts. Samtidigt finns fortsatt stora utmaningar att arbeta med exempelvis ställningstagande om likvärdig utbildning och stimulerande lärmiljö. Målet bedöms till sin helhet som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-02-07