Mål: Kommunens ledning och styrning

Östersunds kommun har en hållbar tillväxt där alla känner sig delaktiga i kommunens styrning och organisering.

Med framåtanda och en vision om ett Östersund som växer, skapas en attraktiv och öppen kommun som lockar såväl människor som företag till vår region. Östersund kommuns styrning och ledning ska vara demokratisk, tillgänglig, bygga på tillit mellan medborgare, samverkansparter och medarbetare samt utgå från ett kvalitativt jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Kommunen arbetar utifrån ett helhetstänk och en samsyn mellan kommunens olika verksamheter.

Hållbar ekonomisk tillväxt är en förutsättning för en välfärd av hög kvalité och behövs för att säkra medborgarnas försörjning och sociala trygghet. Kostnaderna i den kommunala verksamheten ska inte överstiga intäkterna eller överföras på kommande generationer. Resurserna ska i så stor utsträckning som möjligt ligga nära medborgarna, skattepengarna ska användas med förnuft och försiktighet. Nämnderna ansvarar för att verksamheterna är kostnadseffektiva och håller sig inom kommunens givna ramar.

Rysslands invasion av Ukraina, den humanitära katastrofen och instabiliteten i vår omvärld lämnar inte Östersunds kommun eller dess invånare oberörda. Stigande räntekonstande, hög inflation och ett högre kostnadsläge innebär att noggranna prioriteringar behövs för att klara av att möta medborgares behov utifrån de ramar som hållbar ekonomi innebär. Östersunds kommun har en stark grundekonomi och nu används den styrkan för att upprätthålla kvaliteten i kommunens verksamheter, säkra kommunens tillväxt och för att mildra effekterna för medborgarna.

Flera människor ska få chansen att leva och verka i Östersunds kommun, målet är minst 75 000 invånare år 2040. För att nå målet behövs rätt förutsättningar för näringslivet, kommunikationer och bostäder. Östersund ska vara en självklar del av den gröna industrialisering som sker i Sverige. Att invånarna har ett arbete är en viktig faktor för jämlikhet i kommunen och för den enskildes frihet.

Demokratin ska stärkas och i det arbetet ingår medborgardialoger, transparens och återkoppling som vitala delar för att skapa tillit mellan kommunen och medborgarna. Östersunds kommun ska utveckla former för att ta vara på engagemanget från civilsamhället och åstadkomma förändringar. I en representativ demokrati ska samspelet mellan förtroendevalda, medborgare och tjänstepersoner hela tiden utvecklas för hög verkställighet och ökat förtroende. Barn och ungas deltagande i demokratin och kommunens arbete ska ytterligare förstärkas och särskilt beaktas.

Så här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Fullmäktiges uppdrag för det kommunövergripande målet Kommunens ledning och styrning:
UppdragFörtydligande av uppdrag
Stärk det demokratiska systemet. KSTrender nationellt visar på ett ökat politikerförakt och en minskad tilltro till det demokratiska systemet. Detta går även att utläsa i nyckeltal och undersökningar för Östersunds kommun. Uppdraget innebär att i samarbete med KF presidium skapa förutsättningar och arenor för en ökad dialog mellan kommunens medborgare och de förtroendevalda i syfte att skapa en ökad förståelse, insyn och känsla av delaktighet. Särskilt fokus ska läggas på att identifiera och inrikta arbetet mot grupper med lägre känsla av tillit till samhället samt mot ungdomar.

Uppdraget innebär att KF presidium förtydligar sin ambition med demokratiuppdraget
Stärk barn och ungas möjligheter till påverkan och inflytande i kommunen. KS (BUN)Uppdraget innebär dels att skapa kommunikationskanaler där unga finns, men även insatser för att kanalerna ska vara relevanta för målgruppen.
Uppdraget innebär också att i än högre grad stärka elevråden samt skapa uthålliga och starka strukturer för barn och ungas inflytande och delaktighet. Särskilt gäller detta frågor som barn och unga anser vara viktiga.

Nämndernas egna uppdrag 2024

Nämndernas uppdrag för det kommunövergripande målet Kommunens ledning och styrning

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Under år 2024 presentera ett styrdokument och börja koordinera kommunens arbete om att nå Tillväxtmålet 75 000 invånare år 2040. (Kommunstyrelsen)

Tillväxtmålet om 75 000 invånare år 2040 föranleder uppdrag även de kommande åren.

Skapa en robust och tillräcklig organisation för administration av allmänna val. (Valnämnden)

Uppdraget innebär att hos alla förvaltningar öka kunskapen och förståelsen för kommunens demokratiuppdrag och att det är samtliga förvaltningars angelägenhet. År 2024 sker val till EU-parlamentet.

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

-

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-01-18