Mål: Hållbarhet - miljömässig, social och ekonomisk

Östersund kommuns verksamheter och bolag bedrivs socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart

Östersunds kommuns ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till hållbar utveckling.

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och engagemang. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är FN:s 17 globala mål där varje sådant är tätt sammankopplade med de övriga. Östersund är en stolt samisk förvaltningskommun.

Hållbar utveckling innebär att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers behov. Ekonomisk tillväxt, social hållbarhet och miljömässig balans säkrar kommande generationers välfärd och behövs för att säkerställa försörjning och social trygghet.

I Östersunds kommun ska människan stå i centrum. Den sociala hållbarheten innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där individer lever goda liv med likvärdiga förutsättningar. Barnkonventionen ska förverkligas i alla beslut som rör barns livsvillkor. Kommunen ska motverka mäns våld mot kvinnor genom strategiskt preventivt arbete. Kommunen ska eftersträva ett öppet samhälle med hög tolerans, där människor har växande tillit till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Östersunds kommun ska eftersträva minskande klyftor mellan människor, stad, landsbygder och bostadsområden.

Den miljömässiga dimensionen ska fokusera på hur kommunen huserar med naturens resurser och bidrar till utveckling utan att göra skada på natur, ekosystem eller kultur. Kommunen ska vara ett föredöme i klimatomställningen och miljöarbetet genom att bland annat vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030 samt aktiva i nationella initiativ som Viable Cities och Klimatkommunerna. Kommunen ska ställa högre krav på hållbarhet vid upphandlingar för att bidra till omställning.

Kommunen ska underlätta för medborgare och företagare att agera hållbart genom en hög kunskaps- och servicenivå. Kommun ska tillsammans med näringsliv, universitet och fristående organisationer främja utveckling, kunskap och hållbar tillväxt med nya etableringar, regemente och bostäder för alla. Arbetet med utvecklingsplaner för Torvalla, Brunflo, Lit- Häggenås kommer att fortsätta tillsammans med nya planer för hållbar utveckling av kommunens olika områden.

Så här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Fullmäktiges uppdrag för det kommunövergripande målet Hållbarhet:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Minska risken för effekttoppar genom att kartlägga kommunens anläggningar. TN (KFN)

Jämtkrafts bedömning är att kommunen har många anläggningar som kan minska sin användning ”på toppen”. Ur ett elsystemsperspektiv är det mycket viktigare att kapa topparna än att minska den totala användningen då det frigör effektutrymme och ökar den. Ur ett kundperspektiv gör det att man kan minska sina fasta kostnader (mindre säkringsstorlek eller lägre effektabonnemang).

Uppdraget innebär kartlägga effekttoppar inom kommunens större tillagningskök samt kommunens större fritids- och idrottsanläggningar och därefter redovisa/implementera resultatet i andra verksamheter.

Förbättra luftkvaliteten i Östersund. TN (MSN)

År 2020 upptäcktes vid kontrollmätningar på Rådhusgatan att de lagstiftade gränsvärdena för dygnsmedelvärdet av partikelföroreningar (PM10) överskridits. I och med överskridandet ålades Östersunds kommun av Naturvårdsverket att i enlighet med 5 kap. miljöbalken skyndsamt ta fram ett åtgärdsprogram. Uppdraget innebär att arbeta i enlighet med det beslutade åtgärdsprogrammet för att under 2024 minska halterna av luftförorenade partiklar (PM10) i Östersunds kommun. Detta så att kommunen ska klara av de lagstiftade gränsvärdena för dygnsmedelvärdet av partikelföroreningar (PM10).

Varaktig ramjustering TN: 1 000 tkr

Inventera potentiella platser/objekt för ras och översvämning på Östberget

De snabba klimatförändringarna med extrema vädersituationer som exempelvis mycket kraftig nederbörd ökar. Detta har förorsakat ras och översvämningar på både väntade och oväntade platser i vårt och andra länder.

Östberget är ett av de områden som SIG (Statens Geotekniska Institut) har identifierat som ett riskområde där det behövs mer kunskap om risk för ras och skred.

Uppdraget innebär att en inventering utifrån detta ska göras på Östberget.

Utveckla återbruk inom bygg- och anläggningssektorn. TN

Uppdraget innebär att arbeta för en cirkulär ekonomi kopplat mot kommunens mål "Hållbarhet - miljömässigt, socialt och ekonomiskt". Projektet ska bidra till kommunens omställning till cirkulärt byggande och med hänvisning till klimatstrategin. Återbruksarbetet fortsätter med aktiviteter inom cirkulärt byggande inom områdena anläggningsmaterial, cirkulär upphandling samt digitalisering inom byggvärdekedjan.

Ramökning 2024 TN: 3 400 tkr

Utred möjligheter till ladd-förutsättningar för eldrivna båtar. KFN

Uppdraget innebär att utreda vilka möjligheter som finns för att snabba på ladd-förutsättningar för eldrivna fritidsbåtar och större båtar i Östersund. Utredningen ska beakta möjligheter att skapa ladd-infrastruktur i de båthamnar som kommunen äger
(punkt i klimatstrategin).

Genomför en åtgärd för koldioxidlagring. KS (TN, MSN)

För att uppnå ställningstagandet om en koldioxidneutral kommun 2030 så behöver kommunen använda kompensatoriska åtgärder ex koldioxidlagring. I budget 2023 genomförs en analys av potential och möjligheter till koldioxidlagring i kommunförvaltningen. Uppdraget innebär att minst en åtgärd för koldioxidlagring ska genomföras.

Öka andelen kommuninvånare som förflyttar sig med gång, cykel och kollektivtrafik. MSN

För att uppnå ställningstagandet om färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort (40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter, cykel och gång, år 2030) så behöver kommunen skapa goda och attraktiva förutsättningar för invånarna i kombination med "mobility management"-insatser. Vid uppföljningen av färdmedelsfördelningen för 2022, visade resultatet 16% gång och cykel, 73% bil och 11 % kollektivtrafik.

Varaktig ramjustering MSN: 750 tkr

Arbeta för att stärka kommunens förutsättningar och förebygga psykisk ohälsa. KS

 

Nämndernas egna uppdrag 2024

Nämndernas uppdrag för det kommunövergripande målet Hållbarhet:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Utifrån den socioekonomiska kartläggningen av kommunen utreda lämpliga insatser för ett mer jämlikt Östersund.

(Kommunstyrelsen)

Uppdraget innebär att genom analys av tidigare kartläggningen föreslå insatser / utvecklingsplaner för specifika geografiska områden alt målgrupper.

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

-

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-01-18