Mål: Näringsliv och tillväxt

Östersunds kommun har en hållbar tillväxt, ett gott företagsklimat och innovationskraft. Östersund är en öppen och inkluderande kommun som attraherar både människor och näringsliv.

En hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat är grundläggande förutsättningar för kommunens välfärd och säkrar invånarnas möjligheter till sysselsättning, försörjning och social trygghet. Östersund ska vara attraktivt för inflyttning och för företag att etablera sig i. Att det är enkelt att starta och driva företag i kommunen och att det inom kommunorganisationen finns en förståelse för näringslivets behov skapar utrymme för växande företag och innovation. En växande kommun för med sig arbetstillfällen, nya invånare och skatteintäkter som garanterar en välfärd av högsta kvalité. Östersunds kommun har ett mål om att vara minst 75 000 invånare år 2040.

Bristerna i Jämtlands infrastruktur utgör ett tillväxthinder för regionens utveckling. En förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur är avgörande för framtidens tillväxt. Restidtiden mellan Östersund och Stockholm med tåg måste kortas och är nyckelfråga för kommunen att driva framåt.

För att nå målen ska kommunen vara en utvecklingspartner och möjliggörare för ett blomstrande näringsliv. I sin myndighetsutövning ska kommunen inom givna ramar pröva ett ja före ett nej. Östersunds kommun ska också bli den bästa kommunen för kvinnor att vara företagare i och verka för att andelen kvinnor som driver företag ökar.

Östersund ska vara en attraktiv evenemangsstad där det arrangeras kultur- och idrottsevenemang i världsklass. Genom att erbjuda en hög livskvalitet kan Östersunds kommun attrahera inflyttning och nya etableringar ifrån övriga landet och världen.

För att möjliggöra tillväxt ska Östersunds kommun fortsätta planera för ökad tillgång till industri- och verksamhetsmark samt mark för bostadsbyggande i olika former och prisklasser. Arbetet med utvecklingsplaner för Torvalla, Brunflo, Lit- Häggenås samt fler kommande planer är viktiga för hela kommunens tillväxt. Stadskärnan ska utvecklas bland annat genom en ny detaljplan för Gustav III:s torg och Östersundslänken som kommer att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.

En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, skola, boende och välfärd är en viktig del av Östersund kommuns tillväxt. Jordbrukets produktion av livsmedel är grunden för en tryggad livsmedelsförsörjning och det lokala småskaliga mathantverket. Kommunen ska därför öka andelen lokala livsmedel som används i de kommunala verksamheterna. Östersunds kommun är stolta över utnämningen till Creative City of Gastronomy och att vara en del av Creative Cities Network.

Samverkan mellan kommunal verksamhet och civilsamhället; föreningar, ideella organisationer, byutvecklingsgrupper och näringsliv är alla en viktig del av den gemensamma utvecklingen. Östersunds kommun ska utveckla former för att ta tillvara civilsamhällets engagemang.

Så här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Fullmäktiges uppdrag för det kommunövergripande målet Näringsliv och tillväxt:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Förbättra kvinnors förutsätt­ningar för företagande i kommunen. KS

Uppdraget innebär att under 2024, tillsammans med näringslivet, identifiera hinder och möjligheter för kvinnliga företagare i kommunen. Uppdraget innebär även att uppmärksamma kvinnor som driver företag för att inspirera andra.

Ramökning 2024 KS: 250 tkr

Säkerställ ändamålsenlig användning av det kommunala bostadsinnehavet. TN, VoN, SAN, KS

Kommunen äger i dagsläget ca 300 bostadsrätter. Dessa upplåts i andra hand på en förhållandevis stor sekundär bostadsmarknad. Kontraktsformer, rutiner och fördelning av dessa behöver ses över grundligt, för ökad rättssäkerhet och effektivitet. Prioriteringsordningar bör vara dokumenterade och efterlevas. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen ska vara i trygga i att veta hur dessa ska och kan användas, då de är ett bra komplement till olika former av sociala kontrakt hos kommunal eller privat hyresvärd.

Behåll kvalitet och kompetens inom flyktingmottagandet. SAN

Flyktingmottagande är ett område som är svårplanerat och påverkas av många olika oförutsägbara parametrar. Detta innebär att de personella resurserna och den specifika yrkeskompetensen behöver bibehållas över längre tid. Det är därför viktigt, särskilt vid ett minskat mottagande, att ambitionen om att ha ett bra och kvalitativt mottagande kvarstår.

Varaktig ramjustering SAN: 1 200 tkr

Nämndernas egna uppdrag 2024

Nämndernas uppdrag för det kommunövergripande målet Näringsliv och tillväxt:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Se över spridning av kommunal verksamhet på landsbygd samt utreda hur mycket av de kommunala investeringarna som går till landsbygd samt vilka del av kommunens landsbygd där behoven av investeringar är störst.

(Kommunstyrelsen)

Se över spridning av kommunal verksamhet på landsbygd samt utreda hur mycket av de kommunala investeringarna som går till landsbygd. Detta för att tydliggöra hur resursfördelningen ser ut och identifiera om det eventuellt finns potential att jobba mer aktivt med landsbygdsutveckling genom att styra om medel samt vilka delar av kommunens landsbygd där behoven av investeringar är störst.

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

-

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-01-18