Mål: Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Östersund har en attraktiv och välfungerande arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft matchas med god tillgång av kompetens. Östersunds kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare som attraherar människor ifrån alla delar av Sverige och världen.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att Östersunds kommun ska kunna växa och klara kommande demografiska utmaningar. Kompetensförsörjningen är avgörande för kvalitén i välfärden, inte minst inom utbildning och omsorg där stora pensionsavgångar kommer ha stor påverkan.

Kompetensförsörjningen är också en nyckelfråga för att möjliggöra för företag att växa och välja att etablera sig i regionen. För individen ger arbete möjlighet att leva ett självständigt liv och förverkliga sig själv. En förbättrad infrastruktur i regionen är avgörande för framtidens kompetensförsörjning och arbetspendling.

Östersund ska ha en attraktiv arbetsmarknad som lockar människor ifrån hela världen. En god tillgång till utbildning, språkundervisning, praktik och arbete medför att nyanlända fort kommer i arbete och är en avgörande faktor för integration. Den som flyttar till kommunen ska snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och skaffa sig en utbildning. Mångfald och människors olikheter ska ses som en tillgång i arbetslivet.

Som arbetsgivare ska Östersunds kommun ha ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av engagemang, utveckling och professionalism. Kommunens medarbetare ska känna sig nöjda med sin arbetssituation och ha goda möjligheter till utveckling, delaktighet och ansvar. Minskad sjukfrånvaro eftersträvas kontinuerligt i kommunens arbetsgivarroll. Östersunds kommun ska erbjuda sina anställda god arbetsmiljö, stödfunktioner som behövs i verksamheterna och en väl utbyggd IT-infrastruktur.

Ett aktivt och nära samarbete mellan kommunen, näringslivet, universitetet, grundskola och gymnasium är avgörande för en lyckad kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Företag från olika delar av näringslivet ska bjudas in att delta i utformningen av yrkes- och vuxenutbildningar och ges möjlighet att informera om sina behov av arbetskraft.

Östersunds kommun ska bedriva ett aktivt tillgänglighetsarbete för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta fullt ut i arbetslivet och samhället i övrigt. Östersunds kommun ska också arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor för att riva hinder förknippade med normer och motverka icke-jämställda strukturer. Ett systematiskt arbete ska bedrivas för att öka andelen kvinnor i mansdominerade yrken samt andelen män i kvinnodominerade yrken.

Så här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Nämndernas egna uppdrag 2024

[DOLD]
Nämndernas uppdrag för det kommunövergripande målet Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Göra en översyn av hur Vård- och omsorgs­förvaltningen kan använda kompetensen hos befintliga personal­resurser bättre/effektivare

(Vård- och omsorgsnämnden)

Rekryteringsbehovet inom Vård- och omsorgsförvaltningen är både i nuläget och på längre sikt betydande när det gäller alla yrkeskategorier. Östersunds kommun har precis som andra kommuner, regioner och privata utförare problem att rekrytera utbildad personal och måste ofta anställa personal utan adekvat utbildning. Personalomsättningen är också stor inom flera yrkes­grupper. Detta är en stor utmaning då tillräcklig bemanning och god kompetens är grund­förutsättningar för att upprätthålla god kvalitet och säkerhet för medborgarna.

Vid sidan av att fortsätta rekrytera nya medarbetare behöver förvaltningen se över hur befintliga personalresurser används, så att varje kompetens tas tillvara på bästa sätt och att varje yrkesgrupp har en rimlig arbetsbelastning.

I uppdraget ingår att inventera vilka arbetsuppgifter olika yrkesgrupper gör idag, bedöma vilka arbetsuppgifter de faktiskt ska göra samt ta bort eller omfördela övriga arbetsuppgifter till andra funktioner.

Detta uppdrag bedöms ta två år att genomföra, men påbörjas 2024. Under 2024 omfattar inventeringen Myndighetsenhetens arbetsuppgifter, administrativa samordnares arbetsuppgifter och distriktssköterskornas arbetsuppgifter. Det kommer även att identifieras och lämnas förslag till lösningar avseende olika kringuppgifter som enhetscheferna behöver ägnat tid till pga. att olika stödfunktioner inte fungerar (gäller bland annat frågor kopplade till fastigheter, fordon och IT).

Utreda och prioritera fler trygghets­skapande åtgärder i Östersund kommun både utifrån kriminalitet och suicid

(Tekniska nämnden)

Då tekniska nämnden har ansvar för gator, parker och belysning är vi en viktig aktör i det trygghetsskapande arbetet i Östersunds kommun

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

-

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-05-23