Mål: Trygghet och stöd

I Östersunds kommun får invånarna stöd, vård och omsorg av hög kvalitet och lever självständiga liv. Kommunen arbetar med tidiga insatser för att öka invånarnas trygghet och stärker skyddet för utsatta barn.

Östersunds kommun ska erbjuda stöd, vård och omsorg av hög kvalitet som ger invånarna möjlighet till att leva självständiga liv.

Äldreomsorgen ska utvecklas och minutjakten ska ersättas av ett tillitbaserat ledarskap där bemötandet har en avgörande betydelse. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för bättre hälsa och livskvalité. I kommunen ska äldre möte bekanta ansikten och därför behöver arbetet med kontinuiteten förstärkas.

Moderna hjälpmedel och digitalisering ska användas för ökad frihet, tillgänglighet och självbestämmande i den egna vardagen. Kvalitativa insatser ska genomföras för att underlätta omsorgstagare och anhörigas kontakter med kommunen. Anhörigas perspektiv ska tas på stort allvar i den kommunala och fristående verksamheten.

Kommunen behöver utveckla utbudet av bostäder för äldre och LSS i hela kommunen och gärna i samverkan med grannkommunerna för att skapa bästa möjliga lösningar. De olika utförare av omsorg, som kommunen har idag, kommer att vara viktiga pusselbitar för kvalitet och valfrihet.

Maten ska ses som en del av en trygg och väl fungerande omsorg och ska hålla hög kvalitet med en större andel lokala samt ekologiska råvaror.

Att Östersunds kommun är tillgänglig för alla och att stödet till personer med funktionsnedsättningar håller hög kvalitet, är avgörande för att säkerställa likvärdiga livsvillkor. En viktig del av servicen till medborgarna är att goda möjligheter finns till samverkan mellan kommunen och civilsamhället samt att naturliga mötesplatser finns där människor kan mötas oavsett ålder, funktionsnedsättning eller livssituation.

Kommunen ska prioritera och aktivt motverka fattigdom hos utsatta grupper. Skyddet för utsatta barn ska stärkas och ökningen av orosanmälningar gällande barn ska ges särskild uppmärksamhet. Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter till trygghet och en meningsfull fritid. En tilltagande psykisk ohälsa bland ungdomar behöver aktiva långsiktiga insatser. Kommunen ska arbeta mot våld i nära relationer, både genom ökad kunskap i organisationen, genom förebyggande arbete, samverkan med andra aktörer och genom “Team våld i nära relation”.

Kommunen ska använda olika åtgärder för att stödja invånare som står utanför arbetsmarknaden. Egen försörjning ger individen möjlighet att leva ett självständigt liv och förverkliga sig själv.

Socialtjänsten ska följa samhällsutvecklingen, arbeta förebyggande och fördjupa samarbetet med skolan/barn och elevhälsan, polisen, regionen, kvinnojouren och andra samhällsaktörer. Ett utvecklat samarbete möjliggör tidiga upptäckter och möjligheteter till rätt insatser.

Så här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Fullmäktiges uppdrag för det kommunövergripande målet Trygghet och stöd:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Utveckla ytterligare sam­verkans­former mellan Östersunds kommun och Region J/H kopplat till psykiatri och primärvård. VON, SAN, BUN

Vård- och omsorgsnämnden ser ett behov av att förbättra samverkansformerna mellan Östersunds kommun och Region Jämtland-Härjedalen för att förbättra stödet till nämndens målgrupper. Den psykiska ohälsan ökar i samhället, men det saknas i nuläget samverkan med psykiatrin inom Region Jämtland-Härjedalen. När det gäller hälsocentralerna så finns det en samverkan, men den brister när det gäller personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget innebär att initiera en förbättrad samverkan på både politisk och tjänstemannanivå mellan Östersunds kommun och Region Jämtland-Härjedalen.

Ta fram en 10-årig plan som tydliggör hur de delavsnitt som avser Vård- och omsorgs­nämndens målgrupper i kommunens styrdokument Strategi för bostadsförsörjning 2021–2025 ska förverkligas KS, MSN, TN, VON

I de politiska planeringsförutsättningarna målen för 2024 står att "Kommunen behöver utveckla utbudet av bostäder för äldre och LSS i hela kommunen och gärna i samverkan med grannkommunerna för att skapa bästa möjliga lösningar". Vård- och omsorgsnämnden har pga. den demografiska utvecklingen, ökade behov hos personer med funktionsnedsättning samt brister i brandsäkerhet i LSS-bostäder ett mycket stort behov av fler bostäder. I Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan har det också lyfts upp att det finns en risk att nämnden inte kommer att kunna verkställa individbeslut på grund av att det saknas LSS-/SoL-bostäder med tillräcklig brandsäkerhet, vilket påverkar berörda medborgare negativt. Detta kan även få till följd att Räddningstjänsten stänger bostäder som inte uppnår kraven.

Kommunfullmäktige har under senare år fastställt ett antal styrdokument där behovet av fler bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning framgår ("Strategi för bostadsförsörjning", "Strategi för ett Östersund för alla" och "Riktlinje för äldreomsorgen i Östersunds kommun"). I kommunens "Strategi för bostadsförsörjning 2021-2025" står bland annat att: Kommunen ska förbättra bostadssituationen för särskilt utsatta grupper genom att - planera för 200 platser inom särskilt boende för äldre fram till 2030 och - planera för 50–60 platser per år i gruppbostäder och gruppboenden. Trots detta så skjuts många av Vård- och omsorgsnämndens behov av investeringar på framtiden, när de hanteras ur ett 1-årigt perspektiv.

Uppdraget innebär att ta fram en långsiktig plan för hur kommunen ska möta de ökade behoven av bostäder hos Vård- och omsorgsnämndens målgrupper.

Utred förutsättningar för en bra digital infrastruktur på alla särskilda boenden. VON, KS, TN

I de politiska planeringsförutsättningarna/kommunövergripande målen för 2024 står att "Moderna hjälpmedel och digitalisering ska användas för ökad frihet, tillgänglighet och självbestämmande i den egna vardagen".

En förutsättning för att medborgarna ska kunna använda digitala hjälpmedel är att det skapas en infrastruktur som möjliggör digital utveckling så att medborgarna kan använda digitala verktyg och hjälpmedel (t.ex. att det finns en stabil tillgång till uppkoppling). Utöver medborgarnas behov är detta också viktigt för Vård- och omsorgsnämndens medarbetare som behöver använda digitala verktyg och hjälpmedel i sitt dagliga arbete.

Det behöver säkerställas att det finns en bra digital infrastruktur på Vård- och omsorgsnämndens samtliga särskilda boenden, vilket innebär att det finns en driftsäker uppkoppling och att bandbredden ska motsvara verksamheternas olika behov.

Uppdraget innebär att:
• Genomföra en inventering av befintlig IT-infrastruktur (görs under 2024)
• Genomföra en inventering av aktuellt och framtida bandbreddsbehov (görs under 2024)
• Utifrån inventeringen upprätta en åtgärdsplan som vid behov får tas med i det ekonomiska budgetarbetet från år 2025

Öka förutsättningarna för att säkerställa barns säkerhet och skydd. SAN

Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad och beprövad risk-bedömningsmodell i syfte att säkerställa barns säkerhet och skydd i ärenden där det finns oro för ett barn. Säkerhetsplanering är en fördjupad del av Signs of Safety. Målsättningen med säkerhetsplaneringen är att barnet ska få sina behov tillgodosedda och vara tryggt hemma hos sina föräldrar eller hos personer i det egna nätverket och att placering på så vis kan undvikas och att fler barn kan växa upp i sina familjer. Uppdraget innebär att inrätta ett säkerhetsteam som arbetar fördjupat med hela modellen. Det förutsätter att ytterligare fyra medarbetare anställs och utbildas i modellen. På sikt kan externa HVB-placeringar och familjehemsplaceringar minska till såväl antal som kostnad.

Varaktig ramjustering SAN: 2 400 tkr

Utred och skapa förutsättningar för minskad minutjakt inom hemtjänsten. VON

I de politiska planeringsförutsättningarna/kommunövergripande målen för 2024 står att "Äldreomsorgen ska utvecklas och minutjakten ska ersättas av ett tillitbaserat ledarskap där bemötandet har en avgörande betydelse".

Politiken vill att det ska skapas en ökad tillit mellan medborgare och medarbetare genom att medarbetarna ges förutsättningar att utföra det som är överenskommet med medborgaren utan att varje delmoment "klockas". Det efterfrågas ett ökat fokus på helheten istället för detaljer.

Uppdraget innebär att under 2024:
• Utforma förslag till ändrat arbetssätt som tillämpas inom ett geografiskt avgränsat område.

Ramökning 2024 VON: 350 tkr

Implementera bostad först. SAN (TN, VON, KS, MSN)

Bostad först är en metod som bygger på att den som är hemlös med psykisk ohälsa och/eller beroende av alkohol eller narkotika måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk. Statsbidrag finns att söka för att implementera modellen. För att kunna genomföra modellen behöver olika aktörer involveras samt att styrdokument och direktiv ses över.

Nämndernas egna uppdrag 2024

Nämndernas uppdrag för det kommunövergripande målet Trygghet och stöd:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Ta fram en strategisk planering för utveckling av mer tillgängliga tjänster och insatser inom nämndens ansvarsområden
(Social- och arbetsmarknadsnämnden)

Flertalet olika nationella styrmedel, bl a förslag till ny socialtjänstlag och olika nationella riktlinjer, pekar mot att offentlig sektors insatser och tjänster behöver vara mer tillgängliga för medborgarna samt vara mer anpassade ur ett medborgarperspektiv. Likaså genomsyras mål och budget 2024 av ökad tillgänglighet samt ökad delaktighet för medborgare. För att få till en större förflyttning inom nämndens ansvarsområden underlättar en strategisk planering som sträcker sig över flera år.

Utveckla nämndens tjänster och insatser så att de blir mer tillgängliga
(Social- och arbetsmarknadsnämnden)

En utveckling ska ske av nämndens tjänster och insatser för att göra dem mer tillgängliga. Arbetet startar upp i avvaktan på att en strategisk flerårig planering för detta upprättas och från vilken prioriterade årliga utvecklingsuppdrag tas.

Utveckla och säkerställ former för systematisk uppföljning
(Social- och arbetsmarknadsnämnden)

I nya socialtjänstlagen kommer skärpta kvalitetskrav när det gäller att följa upp resultatet av utförda insatser. Uppdraget innebär även att mätmetoder och nyckeltal för verksamheterna ska fastställas under året och därefter regelbundet följas upp för att kunna skapa jämförande värden över tid. Uppföljningen av nyckeltalen ska ske ur ett genusperspektiv där så är möjligt.

Se över behovet av nya former av avlastning/anhörigstöd
(Vård- och omsorgsnämnden)

I "Riktlinje för äldreomsorgen i Östersunds kommun" och förslaget till "Riktlinje för stöd till personer med funktionsnedsättning" finns ställningstaganden som lyfter behovet av anhörigstöd och att det ska anpassas utifrån anhörigas olika behov.

Enligt Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NkA) utförs majoriteten av all omsorg i Sverige av anhöriga. Kommunen har enligt bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) skyldighet att ge stöd till anhöriga som väljer att hjälpa en närstående. Stödet kan ges i form av: ett individuellt stöd till den närstående efter biståndsbedömning (4 kap. 1 § SoL) ett individuellt stöd till den anhörige efter biståndsbedömning (4 kap. 1 § SoL) eller stöd i form av generella serviceinsatser för alla, till exempel i form av råd och information eller stödsamtal (5 kap. 10 § SoL). Anhörigstödet ska enligt lagstiftningen vara individanpassat, flexibelt och av god kvalitet.

Uppdraget innebär att inventera behov av nya former av anhörigstöd och omvärldsbevaka vilka former av anhörigstöd andra kommuner erbjuder sina medborgare.
Resultatet av behovsinventering och omvärldsbevakning ska därefter ligga till grund för eventuella förslag till åtgärder år 2025.

Säkerställa samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningens aktivitetssamordnare och de särskilda boendena inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden i syfte att utveckla och förbättra de boendes tillgång till aktiviteter
(Vård- och omsorgsnämnden)

Den 27 februari år 2021 föreslogs i en motion att Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen skulle utreda möjligheterna att anställa en aktivitetssamordnare för att öka antalet aktiviteter inom kommunens särskilda boenden. Syftet beskrevs vara att höja livskvaliteten hos personer som bor på de särskilda boendena i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2022, § 17 att godkänna utredningen kring införandet av en sådan aktivitetssamordnare för boende på särskilt boende. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att lyfta behovet av att tillsätta en sådan samordnare i budgetprocessen för 2024.

Av utredningen framgår att tillsättandet av en aktivitetssamordnare förutsätter att verksamhetscheferna för särskilda boenden kan introducera rollen för enhetschefer både vid uppstart av tjänsten och när enhetschefer byter jobb. Det skulle ge aktivitetssamordnarrollen legitimitet och göra att enhetscheferna får en förståelse för att aktiviteter är prioriterade.

Uppdraget innebär att säkerställa det finns en fungerande sådan samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningens aktivitetssamordnare och de särskilda boendena.

Digitalisera samtliga personakter i sin helhet.
(Gemensam överförmyndarnämnd)

Scanna in och koppla samtliga dokument i samtliga personakter hos nämnden samt upphöra att komplettera fysiska akter och endast föra digitalt diarium.

Ökat förvaltningsöverskridande samarbete med fokus på den enskilde
(Gemensam överförmyndarnämnd)

För en övervägande del av de huvudmän som har behov av ställföreträdare är, förutom överförmyndaren, även andra aktörer vid andra enheter/förvaltningar involverade. I många fall upplever vi att situationen för den enskilde skulle kunna förbättras genom ett tätare samarbete och ökad förståelse mellan kommunens olika verksamheter. Ett ökat förvaltningsöverskridande samarbete skulle gynna medborgaren samt ev. effektivisera vissa processer.

Utveckla mentorsprogram för nya ställföreträdare.
(Gemensam överförmyndarnämnd)

Huruvida att utveckla ett mentorsprogram mellan erfarna och oerfarna ställföreträdare utreddes under 2021. Slutsatsen var att möjlighet finns till ett sådant upplägg. Utformningen såsom vad som ska ingå, hur länge en ny ställföreträdare har tillgång till mentorn, finansiering, urvalet av kandidater m.m behöver utredas och formuleras.

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-01-18