Mål 7 - I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

Mål 7 handlar om miljö och foku­serar på minskad miljö- och klimatpåverkan.

Östersunds kommun har bra förutsättningar för att agera och öka effekterna inom miljö- och klimatarbetet, något som är nödvändigt för att vi ska nå målen i Agenda 2030. Östersunds kommun ska tillsammans med näringsliv, universitet och fristående organisationer främja klimatsmart innovation. Kommunen ska även fortsätta utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa klimatsmarta och miljömässiga krav vid all upphandling. Östersunds kommun ska vara fossilfritt år 2030.

Östersunds kommun ska vara ett föredöme inom smart och effektivt miljö- och klimatarbete. Kommunen ska underlätta för medborgare och företagare att agera hållbart genom en hög kunskaps- och servicenivå. Kommunen ska möjliggöra för samtliga intressentgrupper att ta hållbara beslut och underlätta för en miljöpositiv omställning. Genom innovativt arbete, ny teknik och bred kompetens inom alla verksamheter kan behoven mötas av ett mer cirkulärt och medvetet agerande i vår tillväxtkommun. Riskbedömning av miljöeffekter ska beaktas i olika verksamheters beslut.

Östersunds kommuns fastigheter är energieffektiva, har god miljöprestanda och drivs av grön el. I Östersunds kommun kännetecknas även av en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Möjligheter till ett hållbart resande ska finnas för medborgare, företagare, besökare och anställda. För att möta behovet av elektrifiering behöver laddinfrastruktur utökas inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter.

I Östersunds kommun ska samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ha solceller på sina tak år 2030.

Genom att öka graden av cirkulär upphandling möjliggör kommunen högre återvinningsgrad, minskad konsumtion, mer närproducerade och ekologiska varor samt minskade avfallsmängder. Återvinningsgraden av sopor ska öka genom bland annat etablering av fler miljö/ återvinningsstationer i kommunen, och test av funktionsupphandlingar för återvinning.

Så här gör vi för att nå målet 2023

Uppdrag från fullmäktige 2023

Nämndernas egna uppdrag 2023

Nyckeltal 2023

Investeringar 2023

Utöver uppförandet av en laddstation för eldrivna fordon i Orrviken, samt några mindre anläggningar i kommunen, har en inventering av befintliga el-laddare och en upphandling av fler elbilsladdare genomförts under året.

De investeringar som beviljats för fossilfri uppvärmning har till viss del genomförts. En upphandling gällande konvertering från olja till bergvärme kommer att skickas ut under januari 2024. Uppvärmningsanordningen på Härke konstcentrum har under året konverterats till en fossilfri lösning.

Så här gjorde vi för att nå målet 2022

Summering 2022

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Gör en översyn av de styrmedel kommunen har så att de i högre grad bidrar till att den geografiska kommunens fossila koldioxidutsläpp minskar (KS)

Grön

Utred förutsättningar för bildning av naturreservat på Östberget (MSN)

Kommunens förvaltningar har under året genomfört ett flertal åtgärder som bidrar till att kommunen blir fossilbränslefri till 2025. Sammantaget ser man ett förändrat arbetssätt där digitala möten och konferenser genomförs i större utsträckning än tidigare. Flera insatser har också gjorts för ett mer miljövänligt resande i tjänsten där till exempel bilparker setts över och el-cyklar tillgängliggjorts och även utrustats med dubbdäck för vintercykling.

På Teknisk förvaltning finns nu också – den första lastbilen som drivs med flytande biogas, första el-sopsugmaskinen som sopar kommunens gång- och cykelvägar och den första el- och radiostyrda klipparen av stor modell. Den senare kommer också att minska arbetsmiljörisker vid arbete i branter och slänter.

Spetsprojektet ”Green flyway” har under året genomfört drönarflygningar, nationella och internationella föreläsningar om drönare och el-flyg, tagit emot studiebesök och bidragit till spin-off projektet ”Black Wing”. Projektet har avslutats. En ansökan om ett nytt projekt ”Green Flyway 2.0” har lämnats in och väntar besked under år 2023.

Befintliga styrmedel inom området har identifierats och en bedömning har gjorts ifall de bidrar till en fossilbränslefri kommunförvaltning år 2025. Förbättringsförslag har tagits fram och ska presenteras för kommunens förvaltningar i början av år 2023.

En naturvärdesinventering över området på och kring Östberget har utförts. Inventeringen visar att det på vissa ställen förekommer områden med höga naturvärden. Dialog har även förts med Kultur- och fritidsförvaltningen samt Länsstyrelsen gällande arbete med bildande av naturreservat. Resultatet av inventeringen samt andra förutsättningar kommer att rapporteras i början av 2023.

Investeringar

Investeringar i fossilfria energilösningar och fortsatta investeringar i solceller har genomförts. Investeringar har även gjorts i utökad ladd-infrastruktur. Armaturer innehållande kvicksilver har bytts ut och arbetet med att säkerställa giftfria golv har fortsatt. Det har även skett utbyte av armaturer i kommunens gatubelysning för att minska energiförbrukningen

Nyckeltal

Nyckeltal från Kommunens kvalitet och korthet och från Agenda 2030 på www.kolada.se visar övervägande att kommunen i jämförelse med riket ligger på en mycket hög nivå. Flera nyckeltal visar också positiva trender. De egna mätningarna om fossila koldioxidutsläpp och energiförbrukning jämfört 2010 visar även de en minskning.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska texten ska Östersund tillsammans med andra organisationer främja klimatsmart innovation. Projektet ”Green Flyway” är ett gott exempel på det arbete som genomförts under året. Nya tekniska lösningar inom Teknisk förvaltning är också exempel på ett miljömedvetet och innovativt arbete.

Den politiska texten påtalar även att laddinfrastrukturen behöver utökas inom hela kommunen och här har antalet laddinfrastrukturpunkter ökat. Även antalet laddbara fordon ökat.

Solceller på kommunens tak är ett annat område som lyfts i texten och här har bland annat ny solcellsanläggning monterats på vattenverket.

Under året har också ett flertal åtgärder genomförts för att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi i kommunförvaltningen. Återvinningsgraden av avfall ligger på en jämförelsevis hög nivå och förstudie för ny återvinningscentral, kretsloppspark, har genomförts.

I texten lyfts också att riskbedömning av miljöeffekter ska beaktas i beslut vilket har påbörjats under året.

Helhetsbedömning

Nyckeltal visar att Östersunds kommun inom målområdet på de flesta områden håller en mycket hög nivå i jämförelse med riket. Under året har också ett flertal insatser och investeringar genomförts som både på kort och lång sikt bidrar till minskad miljö och klimatpåverkan. Även om kommunen står inför hårda utmaningar de kommande åren att till exempel bli fossilbränslefria så bedöms målet utifrån 2022 års verksamhet som mycket positivt.

De två kommunfullmäktigeuppdrag som fanns under år 2022 har båda genomförts.

Under mål 7 finns inte så mycket stora investeringar, men de som har genomförts exempelvis investeringar för solceller bedöms bidra i stor utsträckning till måluppfyllelsen.

Helhetsbedömning för måluppfyllelsen för mål 7 bedöms som positiv och tangerar mycket positiv.

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-02-07