Mål 8 - I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Mål 8 handlar om organisationens stödprocesser såsom löner, HR, IT, lokaler, med mera.

Tillgången på välutbildad personal är en nyckelfråga för att Östersunds kommun ska klara kommande demografiska utmaningar. För att säkra den framtida kompetensförsörjningen ska därför kommunen aktivt och strategiskt arbeta med att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Detta gäller såväl vid avslut som vid marknadsföring, rekrytering, introduktion och utveckling.

Medarbetarna ska känna sig nöjda med sin arbetssituation och uppleva att de har ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och delaktighet. Detta leder enligt forskning också till minskad sjukfrånvaro vilket är något som ska eftersträvas. Ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen ska vara tydligt såväl i ansvar som utvecklingsmöjligheter. I Östersunds kommun ska ledarskap och medarbetarskap präglas av kärnvärdena engagerat, utvecklande och omtänksamhet.

En annan nyckelfråga vad gäller framtida kompetensförsörjning är att integrationen fortsätter att utvecklas och leder till en fungerande, snabb integrationskedja med fokus på att nyanlända snabbt ska komma i arbete och lära sig språket. Kommunen ska som länets största arbetsgivare ta sin del av de praktikplatser som behövs, men också utöka samarbetet med näringsliv och civilsamhälle, bland annat med IOP-lösningar (Ideellt Offentligt Partnerskap) för att fortsätta ligga i topp när det gäller att få nyanlända i arbete och/eller i utbildning.

Östersunds kommun ska arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor, detta för att riva osynliga hinder som konfirmerar icke jämställda strukturer. Östersunds kommun ska jobba systematiskt för att öka andelen kvinnor i mansdominerade samt andelen män i kvinnodominerade yrkeskategorier.

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att de interna stödprocesserna såsom exempelvis, lokalförsörjning och digitalisering, är väl fungerande så kärnverksamheterna får de förutsättningar som krävs för att hålla hög kvalitet och effektivitet mot våra medborgare. Den arbetsgivare som inte kan lämna goda förutsättningar i dessa frågor kommer troligen i framtiden få svårigheter att rekrytera.

Så här gör vi för att nå målet 2023

Uppdrag från fullmäktige 2023

Nämndernas egna uppdrag 2023

Nyckeltal 2023

Investeringar 2023

Ombyggnation av köket på Palmcrantzskolan (IES) påbörjades under hösten 2023 och kommer slutföras under 2024. Kommunens samtliga skyddsrum har setts över och renoverats. Nya kommunhuset är färdigställt och inflyttning påbörjades i november. När det gäller upprustning av den äldre Rådhusbyggnaden har det under hösten klarlagts i hyresnämnden hur hyresförhållandet med extern hyresgäst kommer att lösas upp. I och med detta står det klart att det går att börja genomföra åtgärder från och med första juni 2024.

Så här gjorde vi för att nå målet 2022

Summering 2022

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Öka den digitala mognaden hos kommunens chefer och medarbetare (KS)

Grön

Utveckla chefers förmåga till att elda på distans och medarbetares förmåga till självledarskap (KS)

Grön

Samordna och följ upp kommunens övergripande kompetensförsörjningsarbete (KS)

Grön

Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)

Grön

Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)

Röd

Kartlägg befintligt fastighetsbestånd för att identifiera vilka fastigheter som bör eller kan avyttras (BRE)

Grön

Förbättra kommunikationen till medborgarna om vilket förebyggande arbete kommunen i samarbete med polisen gör kopplat till trygghet utomhus (KS)

Årets inledande månader präglades fortsatt av höga sjukskrivningstal till följd av Corona-pandemin, framför allt för personal inom LSS, särskilt boende och hemtjänst. Enligt Vård- och omsorgsnämnden är orsaken också den stora arbetsbelastningen på medarbetare under pandemin där många var sjukskrivna och satta i karantän.

Inom målområdet är det kommunövergripande kompetensförsörjningsarbetet prioriterat och under året har ett nytt syn- och arbetssätt implementeras i kommunen för att möta kompetensförsörjningsbehovet. Detta utgår från SKR:s nio strategier, exempelvis använd kompetensen rätt, förläng arbetslivet och digitalisering.

Under året har en satsning genomförts för att kompetensutveckla kommunens chefer i förändringsledning. Chefer behöver ställa om sitt ledarskap och sin organisation/arbetsgrupp utifrån omvärldens utmaningar. Därtill genomfördes medarbetardagar där cirka 4600 medarbetare deltog. Utvärderingen av dessa dagar visade att 68% av deltagarna ansåg att dagen bidragit till ökad inspiration och engagemang i arbetet.

För att underlätta medarbetarnas arbete har projektet utökad internservice intensifierats, alla medarbetarna ska kunna ringa ett nummer och få hjälp med lönehantering, IT-frågor, konferenser med mera.

Kriget i Ukraina har påverkat bland annat genom att upphandlingar och utvecklingsprojekt (bygg-/etableringsprojekt och IT-projekt) har försenats. Bland annat har leveranser av material fördröjts kraftigt och kostnader ökat. Med anledning av kriget har vissa frågor hanterats i snabbare takt med tyngre ansats, till exempel informationssäkerhet och IT-säkerhet.

Investeringar

Till de stora investeringsposterna för mål 8 finns framför allt renoveringen av Rådhuset.

Andra investeringar är bland annat IT-investeringar till kommunens anställda som också har genomförts under år 2022. De investeringar som beviljats bedöms ha bidragit till genomförande av den politiska ambitionsnivån i den politiska texten.

Nyckeltal

Nyckeltalen visar bland annat att medborgarna är nöjda med kommunens bemötande och att de får svar på sina frågor till kommunen. Positivt är också att andelen heltidsarbetande månadsavlönade har fortsatt att öka. Medarbetarengagemanet (HME) har ökat något men ligger i jämförelse med riket på en relativt låg nivå.

Sjukfrånvaron som historiskt legat på en hög nivå har på senare år stabiliserat sig på en i jämförelse med riket god nivå. Egna nyckeltal om planerat och akut underhåll på kommunens fastigheter ligger i nuläget inte på den nivå som framgår av kommunens riktlinje för god ekonomisk hushållning.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så ska kommunen arbeta aktivt för att vara en god och attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska uppleva att de har ett stimulerande arbete där de kan utvecklas och vara delaktiga. Här sker ett löpande arbete och trenden för exempelvis medarbetarengagemang är positiv. Dock befinner sig Östersunds kommun bland de 25% sämsta kommunerna i landet och fortsatt arbetet krävs på området.

Den politiska texten pekar också ut att ledarskap i kommunen ska kännetecknas av kärnvärdena engagerat, utvecklande och omtänksamhet. Till detta har insatser genomförts för att stärka kommunens chefer i sitt ledarskap

Kommunen ska också arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor. För detta har riktlinjer har tagits fram inom social hållbarhet vilka har börjat få genomslag i de olika nämndernas verksamhet.

Slutligen ska också kommunens stödverksamheter som till exempel lokalförsörjning och digitalisering vara väl fungerande så kärnverksamheterna får de förutsättningar som krävs för att hålla hög kvalitet och effektivitet mot våra medborgare. Inom lokalförsörjning finns områden som behöver säkerställas men arbete pågår.

Digitalisering av kommunens tjänster har under de senaste åren fått stort fokus framför allt genom ”Digiresan”. Detta har genererat i ett flertal digitala lösningar som effektiviserat verksamheterna och gett medborgarna en ökad grad av servicenivå.

Helhetsbedömning

Nyckeltal inom målområdet är relativt få vilket försvårar helhetsbedömningen. Det finns som tidigare nämnts både positiva och negativa värden. Bland annat är det positivt att medborgarna är nöjda med kommunens bemötande och att de får svar på sina frågor till kommunen. Negativt däremot är att medarbetarengagemanget är lågt även om trenden är positiv. Utifrån att nyckeltalen främst är gula och gröna och att två mått även visar på positiv trend så görs bedömningen att kommunen ligger på positivt.

Sex av sju kommunfullmäktigeuppdrag har genomförts under året. Det uppdrag som inte genomförts handlar om att kartlägga det befintligt fastighetsbestånd för att identifiera vilka fastigheter som bör eller kan avyttras. Detta uppdrag bedöms som viktigt för att kunna planera det framtida underhållet. Uppdraget har inte genomförts under år 2022 grund av tidsbrist. Uppdraget kring kompetensförsörjningsarbetet är genomfört men området kommer fortsatt kräva stort fokus då det finns mycket stora utmaningar på detta område framöver.

De investeringar som beviljats har bidragit till genomförande av den politiska ambitionsnivån i den politiska texten.

Helhetsbedömning görs att Östersunds kommun på rätt väg men samtidigt behöver göra mer för att klara framtida utmaningar. Måluppfyllelsen bedöms därmed som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-02-07