Budget och ekonomi

Varje år tar kommunen fram en budget som visar hur våra pengar ska fördelas.

Kommunbidrag

Kommunfullmäktige delar 2024 ut 5,2 miljarder kronor till nämnderna i kommunbidrag så de ska kunna bedriva sin verksamhet.

Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunal­ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna inte själva kan finansiera med hjälp av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Så här stort kommunbidrag har varje nämnd 2024 för att bedriva sin verksamhet:
NämndKommunbidrag
Barn- och utbildningsnämnden1 590 300 000 kr
Jämtlands Gymnasieförbund325 800 000 kr
Jämtlands Räddningstjänstförbund53 100 000 kr

Kommunrevisionen

3 500 000 kr

Kommunstyrelsen284 200 000 kr
Kultur- och fritidsnämnden247 000 000 kr
Miljö- och samhällsnämnden67 600 000 kr
Social- och arbetsmarknadsnämnden477 100 000 kr
Tekniska nämnden164 400 000 kr
Vård- och omsorgsnämnden1 861 800 000 kr
Överförmyndarnämnden16 100 000 kr

Valnämnden

700 000 kr


Kommunalskatt

Du som arbetar betalar kommunalskatt till den kommun där du är folkbokförd. I Skattekollen kan du se hur mycket av din lön som går till skatt och hur kommunen fördelar pengarna.

Kommunalekonomisk utjämning

Ett nationellt system för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service till sina invånare, oberoende av skatteintäkter och andra förutsättningar som de inte kan råda över, till exempel andelen äldre i befolkningen.

Kommunalekonomiska utjämningssystemet (Regeringen)

Kommunal fastighetsavgift

Alla som äger en fastighet/bostad i Östersunds kommun betalar en kommunal fastighetsavgift. Avgiften är olika hög beroende på vilken typ av fastighet det gäller.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt (Skatteverket)

Investeringsbudget

Utöver kommunbidraget tillkommer medel för investeringar. Investeringar är engångsutgifter för exempelvis byggnation av förskolor, skolor och äldreboenden. Kommunen räknar med att investera för 2,5 miljarder kronor under åren 2024 till och med 2026.

I dokumentet "Nämndernas investeringsbudgetramar" finns uppgifter på hur stor investeringsbudget som varje nämnd har till sitt förfogande under planeringsperioden.

Nämndernas investeringsbudgetramar Pdf, 471.4 kB.

Sidan uppdaterad 2023-12-18