1. Kommunika­tions­typer

För att få ordning och reda på kommunikationsarbetet har vi skapat en struktur för kommunens tre olika typer av kommunikation. Indelningen är tänkt som en hjälp och vägledning i arbetet. 

Snabböversikt

Översiktsbild som visar vilka logotyper, typsnitt, färger och dekor du ska använda för kommunens tre olika typer av kommunikation.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora.

Detaljerad information

Kommunikationstyperna har olika karaktär och utseende, det är syftet med kommunikationen som avgör vilken kategori den hör till. Nedan följer en kort beskrivning av de olika typerna av kommunikation och hur vi bör använda det grafiska beståndsdelarna beroende på vilken kommunikationstyp det handlar om.

Under kapitlet om den grafiska profilen hittar du mer detaljerade anvisningar för kommunens logotyp, dekor, färger och typografi samt exempel på tillämpningar.

Myndighetsinformation

Kommunen har en roll som myndighet. Det är särskilt tydligt till exempel vid olika typer av tillståndsgivning, kontroller, eller som ytterst ansvarig för medborgarnas försörjning vid till exempel arbetslöshet eller social utslagning.

När kommunen kommunicerar i egenskap av myndighet med ett formellt syfte ska kommunikationen vara formellt och strikt utformad.

Ofta innebär myndighetsinformation ingen formgivning alls. Ibland består den enbart av ett kommunvapen för att markera vem som är avsändare.

Exempel på kommunikation:

 • Planer, taxor, utredningar och rapporter
 • Föreskrifter
 • Brev gällande bygglov
 • Anvisningar om ansökningar
 • Kuvert, brevpapper, etcetera

Huvudlogotyp

Kommunens huvudlogotyp med vapnet till vänster och texten på tre rader till höger.Förstora bilden

Version efter yta.


Logotypen »

Typsnitt

 • Rubriker: Calibri (Bell Gothic vid formgivning)
 • Brödtext: Times New Roman (Bell Gothic vid formgivning)


Typografi »

Färger

Två cirklar fyllda med kommunens grundfärger blå och gul.Förstora bilden

Kommunens två profilfärger.


Färger »

Dekor

Ingen dekor används för myndighetsinformation.

Information från och profilering av Östersunds kommun

Information från Östersunds kommun kan vara i form av demokratiinformation eller serviceinformation.

Demokratiinformation

Demokratiinformation syftar ofta till inflytande och medborgardialog. Exempel på demokratiinformation är anpassade och formgivna versioner av tjänstemannaskrivelser, rapporter, budgetar och årsredovisningar. Faktabroschyrer om Östersunds kommun och skolmaterial om hur kommunen fungerar är andra exempel.

Serviceinformation

Serviceinformation syftar till kunskap om den service, de tjänster och upplevelser som kommunen erbjuder. Exempel på serviceinformation är informationsbroschyrer om olika tjänster i kommunen, inflyttarinformation och samlingsannonser i lokala medier.

Profilering av kommunen

Profilering av Östersunds kommun syftar till att stärka kommunens varumärke och det kan innefatta till exempel hur våra kläder och fordon är profilerade, roll-ups och annat mässmaterial.

Exempel på kommunikation:

 • Tillväxtplan
 • Broschyr om att flytta till Östersund
 • Inbjudan till informationsmöten
 • Strajpning av bilar
 • Rekryteringsannonser

Huvudlogotyp

Kommunens huvudlogotyp med vapnet till vänster och texten på tre rader till höger.Förstora bilden

Version efter yta.


Logotypen »

Alternativ huvudlogotyp

Exempel på logotyp för en specifik verksamhet inom kommunen. Kommunvapnet till vänster och namnet på verksamheten till höger.Förstora bilden

Typsnitt

 • Rubriker: Bell Gothic (Calibri), Milkshake
 • Brödtext: Bell Gothic (Calibri)


Typografi »

Färger

Cirklar fyllda med kommunens hela färgpalett.Förstora bilden

Kommunens hela färgpalett.


Färger »

Dekor

Grafiska elementen pulsen, Östersundslogotypen och Östersundshjärtat.Förstora bilden

Valfria grafiska element ur kommunens dekor (Östersundshjärtat, pulsen, silhuetten och Östersundslogotypen). Visuellt underordnade kom­mun­ens logotyp.


Dekor – hjärtat, pulsen, silhuetten och logotypen »

Profilering av platsen Östersund

Profilering av platsen innebär kommunikation som bidrar till en tydlig och enhetlig och attraktiv bild av Östersund, vilket bidrar till mer inflyttare, besökare, studenter och företagsetableringar. Profileringen utgår från platsvarumärket Östersund (Östersundspulsen) som du kan läsa mer om på webbplatsen Östersundspulsen. Exempel på profilering är en vepa på flyget, annonser som syftar till att skapa ett intresse för platsen Östersund samt profilprodukter.

Är [*] profilering av platsen eller inte?

Om du är osäker på om det är profilering av Östersunds kommun eller profilering av platsen Östersund kan dessa hjälpfrågor vara till stöd:

 • Handlar [*] till största del om platsen Östersund snarare än kommunens kärnverksamhet? Ja/Nej
 • Kan besökare / turister nyttja [*]? Ja/Nej
 • Är [*] något som går i linje med varumärkesplattformen för Östersund? (Exempelvis Ett aktivt liv, Närheten till fjällen eller Östersunds roll i omvärlden) Ja/Nej

Om du har svarat Ja på samtliga frågor är det profilering av platsen Östersund.

Har du frågor? Kontakta oss!

Om du känner dig osäker kring detta och har frågor så är du välkommen att mejla Alexander Andersson, ansvarig för kommunens grafiska profil. Du kan även ringa på 063-14 35 09 eller söka honom i Teams.

Profilering av platsen Östersund där kommunen eller flera är avsändare

Beroende på aktivitet kan det variera vem som står som avsändare i form av avsändarlogotyp för platsvarumärket. Det kan vara:

 • Bara kommunen: Till exempel när vi välkomnar besökare till våra friluftsanläggningar.
 • Flera avsändare: Till exempel vid ett rekryteringsevent där flera parter står bakom det.
 • Bara platsvarumärket (inga andra logotyper): Till exempel en film som beskriver Östersund och som är fri att använda för alla som vill sprida bilden av Östersund.

Huvudlogotyp och dekor

Exempel på grafiska elementen pulsen, Östersundslogotypen och Östersundshjärtat.Förstora bilden

Valfri logotyp/dekor ur profilen för platsvarumärket Östersund


Verktygslåda »

Färger

Cirklar fyllda med platsvarumärket Östersunds hela färgpalett.Förstora bilden

Platsvarumärket Östersunds färgpalett.


Färger »

Typsnitt

 • Rubriker:
  Isidora Sans Alt Black
 • Brödtext:
  Open Sans


Typografi »

Underordnad logotyp

Kommunens huvudlogotyp med vapnet till vänster och texten på tre rader till höger.Förstora bilden

Visuellt underordnad plats­varu­märket. Version efter yta. Vid flera underordnade logotyper delar de på ytan. Platsen Östersund kan även kommuniceras utan underordnade logotyper.

 

Logotypen »

Underordnad alternativ logotyp

Exempel på logotyp för en specifik verksamhet inom kommunen. Kommunvapnet till vänster och namnet på verksamheten till höger.Förstora bilden

Visuellt underordnad plats­varu­märket. Version efter yta. Vid flera underordnade logotyper delar de på ytan. Platsen Östersund kan även kommuniceras utan underordnade logotyper.


Kombinationer med verksamhetsnamn »

Sidan uppdaterad 2024-01-08