Om kulturhistoriska byggnader - renovera, bygga till och ändra

Här hittar du information om kulturhistoriska byggnader, till exempel vad som är tidstypiskt. Här finns även information om vad du som fastighetsägare bör tänka på om du ska renovera eller förändra en byggnad eller en miljö och vilka varsamhetskrav som gäller för olika typer av kulturmiljöer.

Vi delar alla ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö, såväl enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. För att skydda kulturmiljövärdena i Sverige finns ett antal lagar som reglerar hur man till exempel får bygga eller ändra byggnader. Några lagar som tar upp kulturmiljövärden är bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och kulturminneslagen.

Att ändra en byggnad

Enligt plan- och bygglagen är man alltid skyldig att vara varsam när man förändrar en byggnad. Det gäller alla byggnader oavsett ålder.

Utöver detta kan det finnas byggnader som är så kallat särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, och som därför inte får förvanskas. Det kallas för förvanskningsförbud och innebär att dessa byggnaders ursprungliga karaktär enligt lag måste bevaras.

Förvanskningsförbud på Boverkets webbplats

Du bör vara uppmärksam på att det kan finnas utökad bygglovsplikt eller förbud mot förvanskning för byggnader eller områden som är klassade som särskilt värdefulla.

Vill du veta om din byggnad är klassad som särskilt värdefull, eller om den omfattas av så kallade q- eller k-bestämmelser i detaljplanen för området?

I vårt kulturmiljöprogram kan du hitta byggnader och bebyggelseområden som vi klassat som särskilt värdefulla.

Kulturmiljöprogrammet

En bebyggelseinventering är ett långsiktigt och pågående arbete och därför kan vissa miljöer eller byggnader saknas. Om du inte hittar din byggnad i kulturmiljöprogrammet så kan du alltid ta kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Möjligheten att ändra på kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader är beroende av den enskilda byggnadens karaktär, dess arkitekturhistoriska värde och dess rumsliga funktion i den omgivande miljön.

Tänk på att du kan behöva bygglov eller göra en anmälan om ändring/underhåll av kulturhistorisk byggnad innan du påbörjar arbetet.

Söka bygglov (e-tjänst)


Om du ska ändra en befintlig byggnad

Tänk på att:

 • Behålla det individuella formspråket, proportioner och tidstypiska drag
 • Utföra ändringar varsamt och anpassa dem till huvuddragen i eventuell huvudbyggnad
 • Behålla tidstypisk utformning av fasader, tak, fönster, balkonger, entrépartier, staket och andra detaljer
 • Bevara ursprungliga detaljer
 • Bevara ursprungliga material eller ersätta dem med samma material
 • Eftersträva tidstypiska material och tidstypiskt färgsättning när du underhåller och förnyar byggnaden

Om du ska ändra komplementbyggnad eller tillbyggnad

Tänk på att:

 • Underordna och anpassa komplement- och tillbyggnadernas höjd, volym och utförande till huvudbyggnaden
 • Placera komplement- och tillbyggnaderna så att du behåller områdets eller husets karaktäristiska gatumiljö, gård, förträdgård, utblickar och liknande
 • Anpassa tillbyggnader till huvudbyggnadens utformning och karaktär, eller ge tillbyggnaderna ett modernt formspråk

Förhållandet mellan bebyggelsen, naturen och tomtmark

Tänk på att:

 • Behålla bebyggelsens struktur, alltså husen placering i förhållande till exempelvis varandra och till öppna ytor och gator
 • Behålla balansen mellan bebyggelsen och trädgårdar eller öppna ytor. Grundstrukturen med friliggande hus i grönska är särskilt viktig
 • Behålla öppenheten i området genom låga staket och häckar samt obebyggda trädgårdar
 • Vara försiktig om du ska ändra karaktärsskapande terräng- och markförhållanden samt växtlighet. Bevara så långt det är möjligt äldre murar, terrasser och inhägnader
 • Undvika omfattande stödmurar och hårdgjorda ytor

Klassificering av kulturhistoriska byggnader och miljöer

Allmänt värdefull byggnad

I stort sett alla byggnader har ett tekniskt, historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värde.

Allmänt värdefulla byggnader och varsamhetskrav hos Boverket.

Särskilt värdefull byggnad

Särskilt värdefulla byggnader är sådana som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas, vilket betyder att man inte får ändra på byggnaden utvändigt så att dess kulturhistoriska värde minskar. Varsamma ändringar kan vara möjliga att göra men ska ske i samråd med kommunen. Observera att du behöver göra en anmälan om ändring/underhåll innan du påbörjar arbetet. Anmälan gör du i vår e-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder

Särskilt värdefulla byggnader kan i kulturmiljöprogrammet vara klass A eller klass B. Klass A innebär ett starkare skydd, och kan innebära att kommunen meddelar rivningsförbud eller skyddsbestämmelser för byggnaden. Klass A kan också innebära ett såpass starkt skydd att det hindrar till exempel tillgänglighetsåtgärder eller tekniska åtgärder. Klass B innebär att kommunen kan införa varsamhetsbestämmelser för byggnaden.

Rivningsförbud, skyddsbestämmelser eller varsamhetsbestämmelser för specifika byggnader meddelas i detaljplanen för området där byggnaden ligger.

Särskilt värdefulla byggnader och förvanskningsförbud på Boverkets webbplats

Särskilt värdefullt bebyggelseområde

Områden med byggnader och omgivande miljö som bedöms vara särskilt värdefulla kan klassas som särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa områden omfattas då av samma förbud mot förvanskning som särskilt värdefulla byggnader.

I de bebyggelseområden som pekats ut som särskilt värdefulla ska kommunen, när vi handlägger bygglovsbeslut och planer, ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena och se till så att besluten inte innebär att dessa värden förvanskas eller omintetgörs.

Tidstypiskt för byggnader

För dig som ska renovera eller förändra en byggnad kan det vara viktigt att veta vad som är tidstypiskt för byggnader från olika tidsepoker.

I våra informationsblad om olika årtiondens arkitektur, tidstypiska drag och bevarandevärden finner du en kortfattad guide till vad du bör tänka på om du vill göra förändringar på ditt hus.

Före 1940 - Varsamt.org

1940-talet Pdf, 252.3 kB.

1950-talet Pdf, 272.8 kB.

1960-talet Pdf, 243.7 kB.

1970-talet Pdf, 249.1 kB.

Vart kan jag vända mig för ytterligare råd och stöd i frågor som rör kulturvärden?

Webbplatsen Varsamt.org finns till för att förmedla kunskap och information om byggnadskultur för att du som till exempel ska renovera eller göra om ska kunna göra medvetna val som hjälper till att bevara kulturhistoriska värden.

Du kan också få råd och stöd i byggnadsvårdsfrågor av Jamtlis byggnadsantikvarier.

Kontaktuppgifter på Jamtlis webbplats

Länsstyrelsens webbplats om samhällsplanering och kulturmiljö finns mer information för dig som vill fördjupa dig i området kulturmiljö.

Du kan också läsa mer om kulturvärden, lagstiftning kring kulturvärden och vad detta innebär i praktiken på Boverkets webbplats om kulturmiljö.

Vad säger plan- och bygglagen?

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För all bebyggelse gäller även varsamhetskravet som innebär att bebyggelsens ”särart” och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas vid ändring eller underhåll. Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriört och interiört, även om åtgärderna inte kräver bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen följs.

Viktiga paragrafer för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

8 kapitlet 13 § Förbud mot förvanskning

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på:

 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §
 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 3. allmänna platser
 4. bebyggelseområden.

8 kapitlet 14 § Underhåll och varsamhet

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål.

8 kapitlet 17 § Ändring av byggnad

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Kulturmiljöer och tillgänglighet

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla byggnader vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighet ska ses som en angelägenhet för alla och inte bara en fråga för personer med funktionsnedsättningar.

Även särskilt värdefulla byggnader och miljöer kan och ska vara tillgängliga. Särlösningar får göras bara i undantagsfall och endast för byggnader och miljöer som är särskilt värdefulla klass A.

God tillgänglighet till och inom en äldre byggnad skapas i samverkan mellan dagens funktionskrav och byggnadens arkitektoniska kvaliteter och kulturhistoriska värden. Alla byggnader går i allmänhet att göra tillgängliga, det är mest en fråga om hur man gör.

Kommunens bygglovhandläggare kan svara på frågor om hur en byggnad eller en miljö kan blir tillgänglig på ett varsamt sätt.

Sidan uppdaterad 2024-06-10