Handelspolicy

Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge. Att öka sällanköpshandeln är därför ett viktigt mål för kommunen.

En handelspolicy tydliggör kommunens viljeriktning och mål för handel i kommunen. Den ska öka förutsägbarheten för investerare som söker expansion och samtidigt fungera vägledande för kommunen i dess olika roller. Det kan också fungera som en begränsning (styrning) av marknaden för att uppnå andra mål som anses vara bättre för samhällsutvecklingen i stort.

Östersunds handelspolicy består av övergripande mål för handeln och handelns utveckling. Målen konkretiseras därefter i de efterföljande riktlinjerna för respektive stadsdel samt orterna på landsbygden.

Handelspolicyns syfte är att verka för en fungerande och bred handel i hela kommunen. Med bakgrund mot den utveckling med utarmade stadskärnor som sker i ett flertal städer i landet har Östersund valt att särskilt prioritera stadskärnan. Den bärande tanken är att en levande, aktiv och konkurrenskraftig stadskärna ska stärka varumärket Östersund; att fler
människor vill besöka eller flytta till Östersund ger en fortsatt positiv utveckling även för
handeln i övriga staden och kommunen.

Sidan uppdaterad 2020-07-08