Södra Östersund - Torvalla, Odensala och Odenskog

Östersund växer och utvecklas! Just nu har kommunen fokus på södra Östersund som är ett av områdena där staden kan växa och där en fördjupad översiktsplan ska tas fram.

I Östersund 2040 är södra Östersund med Odensala, Torvalla och delar av Odenskog utpekat som ett område där staden kan växa. Detta genom komplettering med bostäder, parker och annat i anslutning till befintlig struktur. Därför ska en fördjupad översiktsplan för södra Östersund tas fram.

En fördjupad översiktsplan blir en ändring av kommunens kommunövergripande översiktsplan, inom ett specifikt geografiskt område.

Den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund ska väga olika intressen mot varandra för att göra det möjligt med en långsiktig hållbar stadsutveckling. Bedömningen mellan intressen ska leda till beslut om var det kan byggas fler bostäder eller verksamheter och var det ska finnas plats för fritidsaktiviteter, natur, parker, arbete och service.

Karta över södra Östersund.

Komplettera det befintliga

Södra Östersund ska fortsätta planeras och utvecklas. Det handlar om att området ska kompletteras med bostäder, parker och annat i anslutning till den struktur som redan finns och att det ska vara en blandad bebyggelse.

I översiktsplaneprocessen fördjupar kommunen sin kunskap om södra Östersund och de förutsättningar som finns här. Det leder till förslag på mer detaljerade ställningstaganden baserade på platsens förutsättningar och inriktningen i Östersund 2040.

Några av de utgångspunkter/ställningstaganden som finns för södra Östersund:

 • Fler bostäder och annan bebyggelse kan ge positiva effekter på stadsliv och kollektivtrafik med rätt placering och utformning. Det handlar om att bättre länka samman bebyggelseområden och låta bebyggelsen bidra till en ökad trygghet längs rörelsestråk
 • Ny bebyggelse ger förutsättningar till ett större befolkningsunderlag som bidrar till underlag för service, det kan på så sätt minska avstånd mellan bostad, service och aktiviteter.
 • Grönområden som används och är värdefulla för människor, växter och djur ska inte byggas bort. Istället är det lågkvalitativa grönområden som ska användas för ny bebyggelse. Samtidigt som kommunen ska kompensera för att det byggs på grönområden genom att göra andra grönytor bättre.

Utvecklingsplan Torvalla

Parallellt med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund har kommunen tagit fram en utvecklingsplan för Torvalla. Tillsammans med medborgare, organisationer och företag med flera har kommunen identifierat de utvecklingsfrågor som ska vara i fokus i Torvalla fram till 2030. Geografiskt avgränsas utvecklingsplanen till de tre områdena Ängsmon, Skogsmon och Fjällmon, samt området med företag i Verksmon.

Vad händer nu?

Kommunen är nu i inledningsskedet av det arbete som ska ge underlag till ett förslag på var vi kan komplettera med ny bebyggelse och annat och hur södra Östersund ska utvecklas. I inledningsskedet samlar vi in och sammanställer material som ska ge underlag till förslaget.

Förslaget blir en så kallad fördjupning av översiktsplanen. Innan den fördjupade översiktsplanen kan antas kommer två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget, först i ett samråd och sedan under en granskning.

1. Insamling av underlag

För att vi på kommunen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt med ett bra underlag. Mellan den 15 oktober och 31 december 2020 kunde du som bor eller brukar vara i Torvalla, Odensala och Odenskog hjälpa till med det genom att svara på frågor om dessa platser.

2. Arbeta fram ett förslag

Arbete pågår med att sammanställa det material vi har fått in från er och ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för södra Östersund.

3. Samråd

När kommunen tagit fram ett förslag till översiktsplan skickas det ut på samråd. Det är Kommunfullmäktige som beslutar att översiktsplanen ska ut på samråd. Under samrådet kan alla lämna in synpunkter och åsikter på förslaget.

Samrådstiden pågår i cirka två månader.

Förslaget till ny översiktsplan annonseras på olika sätt. Det ställs alltid ut på länsbiblioteket, på kommunens kundcenter och på kommunens hemsida. Myndigheter, föreningar, organisationer och medborgare har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

4. Bearbeta förslaget

När samrådet är slut sammanfattar kommunen alla synpunkter som kommit fram i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen finns också kommentarer om hur kommunen ställer sig till de inkomna synpunkterna.

Förslagen på ändringar presenterades i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige som underlag för beslut om utställning.

5. Granskning

Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige tar ställning till samråds­redogörelsen och tar beslut om det bearbetade förslaget ska skickas ut på granskning.

Granskningen pågår i minst två månader och innebär att planförslaget och samråds­redogörelsen finns tillgängligt på länsbiblioteket, kommunens kundcenter och på kommunens hemsida. Kommunen går ut med information om planförslaget och ändringarna som har skett. Myndigheter, föreningar, organisationer och medborgare har möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget.

Efter granskningen sammanfattar kommunen alla synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande, där kommunen också kommenterar hur man ställer sig till de inkomna synpunkterna.

Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det ställas ut igen. Annars är planförslaget färdigt för antagande.

6. Antagande

Kommunfullmäktige tar ställning till granskningsutlåtandet och sen kan det tas beslut om att anta översiktsplanen. När översiktsplanen vunnit laga kraft gäller den som inriktning för fortsatt planering området.

Kommunens utmaningar och strategier

Översiktsplanen för södra Östersund ska utgå från de fem utmaningar som har identifierats för att skapa en attraktiv kommun:

Kommunens fem utmaningar:

 • Locka invånare till Östersund.
 • Hantera ökat res- och transportbehov.
 • Minskad miljöbelastning.
 • Stärka vår roll i regionen.
 • Den demografiska utmaningen.

Den ska även utgå från den utvecklingsinriktning som finns för hur ett attraktivare och hållbarare Östersund ska utvecklas:

Utvecklingsinriktning för en attraktivare och hållbarare stad:

 • Skapa en funktionstät struktur.
 • Blanda staden.
 • Erbjud en mångfald av boendetyper.
 • Satsa på en livskraftiga stadsdelscentrum.
 • Förtäta staden på ett bra sätt.
 • Utveckla stadens attraktivitet.
 • Utgå från stadens karaktärsdrag.
 • Bygg energisnålt och hållbart.
Sidan uppdaterad 2024-03-01