Översiktsplan Östersund 2040

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens avsikter för den fysiska miljön i framtiden. Den visar hur kommunen vill använda mark och vatten för att ge utrymme till fler invånare och samtidigt begränsa det ekologiska fotavtrycket samt bidra till bra livsvillkor.

Antagandehandling Östersund 2040

Den 20 juni 2022 antog Kommunfullmäktige en ny reviderad version av Östersund 2040. Den reviderade översiktsplanen är en uppdatering av översiktsplanen från 2014 och har gjorts för att anpassa översiktsplanen till nya förutsättningar, eftersom mycket har hänt sedan planen beslutades 2014. Översiktsplanen har samtidigt bedömts vara aktuell i sin helhet vilket betyder att grunden i ursprungsversionen är kvar.

Här är antagandehandlingen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning:

Framsida på Östersund 2040 reviderad version

Se den reviderade översiktsplanen här

Var vill vi vara år 2040?

Översiktsplanen är kommunens vision för framtiden. Den är tänkt att svara på i första hand två frågor:

  • Hur ska vi forma vår framtida kommun för att bli så attraktiva att vi växer och blir fler invånare?
  • Vilka behov uppstår med fler invånare när det gäller mark, vatten och bebyggd miljö?

Översiktsplaner är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för många olika typer av beslut. Allt från bygglovsbeslut till hur vi ska utforma skolmiljöer och var vindkraftverk får byggas.

Fem utmaningar inför framtiden

I översiktsplanen Östersund 2040 har vi identifierat fem utmaningar som vi står inför och som översiktsplanen ska hjälpa oss att klara:

Vi vill ha växtvärk

75 000 invånare är målet och närhet är ledord, det vill säga staden behöver växa inåt.

Vi har bara ett jordklot

Vår livsstil har de senaste 100 åren påverkat jorden negativt. Stadsplaneringen måste skapa möjligheter som minskar våra avtryck på miljön och klimatet.

Vi vill kunna resa klimatsmart

Växer vi som stad ökar också resandet - mer samarbete i regionen och fler turister föder fler resor.

Vi blir allt äldre

De äldre blir fler, vilket innebär fler människor med funktionsnedsättning. Fler äldre ställer högre krav på samhället, då färre arbetande måste ta hand om fler behövande, vilket ökar kostnaderna.

Vi är ingen "ö i havet"

Östersund behöver stärka och utveckla sin roll i Åre-Östersundsregionen, Trondheim-Östersund-Sundsvall, samt hela Norrland.

En översiktsplan blir till - historik Östersund 2040

Arbetet med översiktsplanen Östersund 2040 har skett i två omgångar.

  • Först genom att ta fram den ursprungliga versionen som antogs 2014.
  • 2021 beslutades det att planen skulle revideras. Det resulterade i en uppdaterad version av översiktsplanen som antogs 2022.

Arbetet med revideringen 2022

Arbetet med revideringen startade hösten 2020 då beslut togs om att översiktsplanen är i behov av revidering samtidigt som helheten fortfarande bedömdes vara aktuell. En del i beslutet var att göra översiktsplanen digital. Arbetet innebar kartläggning av vilka delar som var i behov av uppdatering utifrån ny kunskap, nya styrdokument, lagstiftning med mera och att ändra i ursprungsförslaget utifrån detta.

Förslaget till översiktsplan var ute på samråd mellan 20 april till den 20 juni 2021, då medborgare och andra fick möjlighet att tycka till om förslaget till översiktsplan som det såg ut då.

Efter samrådstiden bearbetade kommunen förslaget, vilket resulterade i en samrådsredogörelse som sedan ställdes ut på granskning tillsammans med det omarbetade förslaget.

Samrådsredogörelse Pdf, 835.4 kB.

Under utställningstiden fanns möjlighet att återigen lämna synpunkter på det omarbetade förslaget.

Du kan se vilka synpunkter som kom in och hur kommunen tagit ställning till dem i granskningsutlåtande till översiktsplanen.

Granskningsutlåtande för översiktsplanen Pdf, 655.1 kB.

Lista med sammanfattning av ändringar jämfört med version från 2014 Pdf, 191.9 kB.

Process ursprungshandlingen från 2014

Arbetet med ursprungsförslaget startade hösten 2010 och innebar mycket dialog mellan kommunala tjänstemän, medborgare, förtroendevalda och myndigheter.

Förslaget till översiktsplan var ute på samråd mellan december 2012 och februari 2013, då medborgare och andra fick möjlighet att tycka till om förslaget till översiktsplan som det såg ut då.

Efter samrådstiden bearbetade kommunen förslaget, vilket resulterade i en samrådsredogörelse som sedan ställdes ut.

Samrådsredogörelse (Pdf, 2.6 MB) Pdf, 2.6 MB.

Under utställningstiden fanns möjlighet att återigen lämna synpunkter på det omarbetade förslaget.

Du kan se vilka synpunkter som kom in och hur kommunen tog ställning till dem i det särskilda utlåtandet för översiktsplanen.

Särskilt utlåtande för översiktsplanen (Pdf, 879.8 kB) Pdf, 879.8 kB.

I mars 2014 antog kommunfullmäktige slutligen översiktsplanen.

Ursprungsversion Östersund 2040 från 2014 Pdf, 7.7 MB.

Process för översiktsplanering

Processkarta översiktsplanering

Stegen i processen:

  • Arbeta fram förslag
  • Samråd - vad tycker du?
  • Bearbeta förslaget
  • Granskning - blev det bättre?
  • Antagande
  • Laga kraft
Sidan uppdaterad 2024-03-04