Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du de fördjupade översiktsplaner som kommunen tagit fram för olika områden, såväl geografiska som tematiska.

I en fördjupad översiktsplan tar kommunen fram lite mer detaljerade riktlinjer för ett specifikt område än vad den ordinarie översiktsplanen tar upp. Det är vanligt för till exempel nya eller större stadsområden, eller områden som har stor betydelse för framtidens Östersund.

De fördjupade översiktsplanerna är ett komplement till den kommunövergripande översiktsplanen Östersund 2040. Fördjupade översiktsplaner antas av kommunfullmäktige men är inte juridiskt bindande, utan ska vara vägledande i kommunens arbete med samhällsplaneringen.

Översiktsplaner på gång

För närvarande arbetar Östersunds kommun med att ta fram fördjupade översiktsplaner för två geografiska områden: Sandviken och södra Östersund.

Fördjupad översiktsplan för Sandviken

Sandviken söder om Vallsundsbron är utpekat i översiktsplanen Östersund 2040 som ett utredningsområde. Arbete med en fördjupad översiktsplan för området pågick under 2015-2018 innan det pausades. Kommunstyrelsen har nu beslutat att arbetet ska återupptas.

Fördjupad översiktsplan för södra Östersund

Arbete pågår med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Odensala, Torvalla och delar av Odenskog. Nästa steg i planprocessen är samråd av planförslaget.

Antagna fördjupade översiktsplaner

Centrala Frösön

Den fördjupade översiktsplanen för centrala Frösön antogs av kommunfullmäktige i juni 1998.

Fördjupad översiktsplan för centrala Frösön som PDF Pdf, 9 MB.

Fyrvalla och Remonthagen

Den fördjupade översiktsplanen för Fyrvalla och Remonthagen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2006.

Huvudsyftet med översiktsplanen är att göra det möjligt att omvandla planområdet från militärt område till civil stadsdel, och integrera denna i staden.

Fördjupad översiktsplan för Fyrvalla och Remonthagen som PDF Pdf, 5.4 MB.

Hara, Orrviken, Genvalla, Marieby och Sörviken

Den fördjupade översiktsplanen för del av Storsjöbygden - Hara, Orrviken, Genvalla, Marieby och Sörviken - antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2000.

Fördjupad översiktsplan för del av Storsjöbygden som PDF Pdf, 3.5 MB.

Stadsdel Norr

Den fördjupade översiktsplanen för Stadsdel Norr antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2006 samt den 28 juni 2007.

Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen för Stadsdel Norr är att göra det möjligt att omvandla området från militärt område till civil stadsdel och att integrera denna i staden. Stadsdel Norr ska bland annat innehålla bostäder, arbetsplatser, service, idrottsanläggningar och grönområden.

Fördjupad översiktsplan för Stadsdel Norr som PDF Pdf, 4.4 MB.

Bilagor till fördjupad översiktsplan för Stadsdel Norr

Kulturhistoriskt planeringsunderlag Pdf, 5.1 MB.

Landskapsanalys Pdf, 1.1 MB.

Trafikanalys Pdf, 3.9 MB.

Inventering av floran Pdf, 1.3 MB.

Storsjö strand

Den fördjupade översiktsplanen för Storsjö strand antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2009.

Huvudsyftet med översiktsplanen är att göra det möjligt att omvandla strandområdet mellan Östersunds hamn och Minnesgärde, med bostadsbebyggelse, nya verksamheter och ett allmänt grönområde eller en strandpromenad närmast vattnet.

Fördjupad översiktsplan för Storsjö strand som PDF Pdf, 15.8 MB.

Bilagor till fördjupad översiktsplan för Storsjö strand

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 1.5 MB.

Komplettering till miljöteknisk markundersökning Pdf, 3.2 MB.

Utredning av bullerpåverkan Pdf, 859.4 kB.

Riskanalys av närhet till järnvägen Pdf, 1.4 MB.

Riskanalys vibrationer Pdf, 390.8 kB.

Bedömning av vågförhållanden Pdf, 1.8 MB.

Planförslag från Mondo arkitekter och Tyréns Pdf, 9.5 MB.

Planförslag från Sweco arkitekter Pdf, 4.3 MB.

Checklista för konsekvensbedömning Pdf, 139.3 kB.

Vindkraft

Planen för vindkraft är ett tillägg till (den dåvarande) översiktsplanen och antogs av kommunfullmäktige den 17 mars 2011.

Planen syftar till att ange lämpliga områden för storskalig vindkraftsutbyggnad och områden där vindkraft inte tillåts på grund av andra intressen. Förslaget innehåller även riktlinjer för övriga områden.

Plan för vindkraft Pdf, 4.1 MB.

Bilagor till planen för vindkraft

Landskapsstudie Pdf, 6.7 MB.

Vindkraft och fågelliv Pdf, 193.9 kB.

Vindkraft och turism i Jämtland Pdf, 737.1 kB.

Västra Frösön (F4 med omnejd)

Den fördjupade översiktsplanen för västra Frösön, F4 med omnejd, antogs av kommunfullmäktige den 18 mars 2010.

Huvudsyftet med den fördjupade översiktsplanen är att göra det möjligt att omvandla planområdet från militärt till civilt område.

Fördjupad översiktsplan för västra Frösön som PDF Pdf, 9.3 MB.

Bilagor till planen för Västra Frösön (F4 med omnejd)

Konsekvenser Pdf, 1.8 MB.

Checklista för konsekvensbedömning Pdf, 145.2 kB.

Östberget, Frösön

Den fördjupade översiktsplanen för Östberget på Frösön antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2009.

Några punkter ur planen:

  • Större delen av berget bevaras som skogsområde för friluftsliv och rekreation.
  • Sammanhängande skidsystem med Gustavsbergsbacken och nya nedfarter i Ladängen-Kvarnsved.
  • Markreserv för framtida hotell på bergets topp.
  • Toppvägen förlängs upp på berget i justerad sträckning.

Fördjupad översiktsplan för Östberget, Frösön som PDF Pdf, 6.2 MB.

Bilagor till fördjupad översiktsplan för Östberget, Frösön

Checklista för konsekvensbedömning Pdf, 139.3 kB.

Östbergets geologi Pdf, 2.2 MB.

Rekreation på Östberget Pdf, 1.5 MB.

Skötselprogram för stadsnära skog Pdf, 4 MB.

Geohydrologisk utredning Pdf, 482 kB.

Växtinventering Pdf, 650.6 kB.

Sidan uppdaterad 2024-03-01