Sandviken - fördjupad översiktsplan

Under 2015 - 2018 pågick arbete med en fördjupning av översiktsplanen för ny bebyggelse i området, men efter utställningen har förslaget legat vilande i väntan på politiskt beslut. I juni 2023 tog kommunstyrelsen beslutet att återuppta arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Under flikarna nedanför hittar du information om den tidigare processen.

Prenumerera på info om projektet Sandviken


Idémöte

Den 27 maj 2015 hade vi ett idémöte i Böle Byskola dit fastighetsägare och boende i området var inbjudna. Mötet hölls som en uppstart för att informera om projektet och för att samla in kunskap från de boende till underlag för planarbetet.

Arbeta fram ett förslag

Efter mötet började arbetet med att ta fram ett första förslag på hur stadsdelen skulle kunna utformas. En konsultgrupp har haft i uppdrag att göra arbetet under ledning av kommunen. Platsbesök och olika kunskapsunderlag har legat till grund för arbetet som resulterat i ett samrådsförslag.

Samråd

Den 21 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om samråd och mellan den 1 september och den 1 december var förslaget ute på samråd, då den som vill fick lämna synpunkter på förslaget.

Samrådsförslaget från 2016

I takt med att behovet av nya bostäder i Östersund ökar och att intresset för att bosätta sig på Annersia är stort, har Östersund valt att ta fram en fördjupad översiktsplan för en ny stadsdel söder om Vallsundsbron.

Fördelen med att samla nybyggnationen i området söder om Vallsundsbron är vi kan skapa förutsättningar för att service – så som butiker, kollektivtrafik, skola och äldrevård – kan etableras. Det gör det också enklare att bevara jordbruksmark när man i större ut­sträck­ning samlar bebyggelsen i ett område. För kommunen handlar det också om att kunna samnyttja infrastruktur så som vägar, vattenledningar och parkområden för att det på sikt inte ska bli för höga kostnader för skattebetalarna.

Du kan ta del av förslaget här:

Tack till alla som lämnat synpunkter på samrådet

Förslaget om stadsdel söder om Vallsundsbron var ute på samråd mellan den 1 september och den 1 december 2016. Under samrådet kom det in 255 yttranden. Tack!

Flera synpunkter handlade om att områdets landsbygdskaraktär ska bevaras och att många bosatt sig i området just för att det har landsbygdskaraktär men ändå ligger nära stan. Andra är oroliga för att den skog som idag används för rekreation och i undervisningen i Böle Byskola ska bebyggas.

Trafiksituationen är en fråga som engagerar många och huvudgatans utformning genom området väcker oro både gällande den trafik som den kan generera i framtiden och att den ska bli en barriär mellan skolan och skogen ovanför.

Det fanns också synpunkter som menade på att det är positivt att staden växer och utvecklas i området som är en fin miljö. Förhoppningar som lyftes med den stadsdelen var att den ska ge möjlighet till ökad service exempelvis äldreboende och kollektivtrafik i området.

Omarbetning efter samråd

Efter samrådet sammanställdes alla synpunkter och förslaget omarbetades. Förslagen på ändringar presenterades i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige som underlag för beslut om utställning.


Nytt namn - Sandviken

Beslut om namn fattades av Miljö- och samhällsnämnden den 29 augusti 2018, baserat på juryns val utifrån inkomna namnförslag under namntävlingen. Namnet blir Sandviken vilket är det område som det nu föreslås att läggas fokus på under utställningen.

Antagande

Efter utställningen bearbetas förslaget slutligen till ett antagandeförslag som kommunfullmäktige beslutar ska gälla.

Laga kraft

En tid efter antagandet vinner översiktsplanen laga kraft, det betyder att man kan fortsätta med detaljplanering i linje med översiktsplanen.

Sidan uppdaterad 2023-06-27