Kulturmiljöprogrammet

Det här är Östersunds kulturmiljöprogram! Här kan du titta på och läsa om kulturmiljöer i Östersunds kommun och om den samiska kulturmiljön. Du hittar även allmän information om kulturmiljöer, byggnadstyper, riksintressen och särskilt värdefulla byggnader.

Handritad karta över Östersunds kommun

Kulturmiljöprogrammet är ett tillägg till Östersunds översiktsplan och innehåller en fördjupning av översiktsplanens över­gripande strategier och ställnings­taganden kring kulturmiljön i kommunen. Till­sam­mans med översiktsplanen Öster­sund 2040 ska programmet vara väg­ledande i beslut om bygglov och samhälls­planering.

Välj område

Om kulturmiljö

Kulturmiljö är den miljö som vi människor format genom tiderna. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till ett helt landskap. Kulturmiljön är en viktig del av vårt samhälles historia, den ger oss kontinuitet i vardagen och ökar vår förståelse för omvärlden. Kulturmiljöprogrammet vill lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön är.

Läs mer på sidan Om kulturmiljö

Varför ett kulturmiljöprogram?

Östersunds kommun har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Både i staden, i tätorterna och på landsbygden. Kulturmiljöprogrammet ska peka ut och lyfta fram de värden som finns för att gör det tydligt vilka byggnader och miljöer som har särskilda värden ur kulturhistorisk, historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Programmet ska vara ett verktyg för hur kulturmiljön ska kunna användas, utvecklas och tas tillvara för att ge oss en attraktiv livsmiljö.

Kulturmiljöprogrammet är ett komplement till översiktsplanen och innebär inte ett utökat juridiskt skydd utöver det som redan gäller enligt miljöbalken och plan- och bygglagens generella bestämmelser om varsamhet och förvanskning.

Läs mer på sidan Om kulturmiljöprogrammet.

Betydelsefulla kulturvärden ska så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada

Lagstiftningen ställer inte krav på att kulturmiljöer av allmänt intresse i förväg måste vara angivna eller redovisade. Ett kulturmiljöprogram hjälper till att förtydliga vilken hänsyn som ska tas till det allmänna intresset. Kulturmiljöer som har betydelse ut allmän synpunkt ska ”Så långt som möjligt skyddas mot påtaglig skada” i myndighetsbeslut om ändrad mark- eller vattenanvändning.

Tidstypiskt för byggnader

För dig som ska renovera eller förändra en byggnad kan det vara viktigt att veta vad som är tidstypiskt för byggnader från olika tidsepoker. Hus från 40-, 50-, 60-, och 70-talet har ofta fina tidstypiska detaljer som kan vara värda att bevara.

Läs mer om vad du bör tänka på när du ska renovera ett äldre hus.

Sidan uppdaterad 2024-03-11