Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om långsiktiga frågor för hur marken, vattnet och den bebyggda miljön i Östersunds kommun ska användas.

Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gör vi genom att ta fram översiktsplaner som uttrycker kommunens avsikter för den fysiska miljön i framtiden.

Översiktsplan

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som inte är juridiskt bindande, men som uttrycker kommunens viljeinriktning och är vägledande i beslut om exempelvis detaljplaner, bygglov och exploatering.

Den kommunövergripande översiktsplanen för Östersunds kommun, kallad Östersund 2040, antogs i mars 2014. I juni 2022 antogs en ny reviderad version av Östersund 2040 som gäller tills vidare.

Här hittar du översiktsplanen Östersund 2040.

Planeringsstrategi

Planeringsstrategin är ett nytt styrdokument i översiktsplaneringen, efter en ändring i plan- och bygglagen. Den ska se till att kommunens översiktsplan alltid är relevant och aktuell. Det är kommunfullmäktige som antar planeringsstrategin, senast 24 månader efter varje ordinarie val.

Här hittar du mer information om planeringsstrategin.

Fördjupade översiktsplaner

I en fördjupad översiktsplan tar kommunen fram lite mer detaljerade riktlinjer för ett specifikt område, antingen ett geografiskt område eller ett tematiskt, än vad den ordinarie översiktsplanen tar upp.

Det är vanligt för till exempel nya eller större stadsområden, eller områden som har stor betydelse för framtidens Östersund, som vindkraftutbyggnad.

Här hittar du de fördjupade översiktsplanerna.

Kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet är ett tematiskt tillägg till Östersunds översiktsplan och innehåller en fördjupning av översiktsplanens övergripande strategier och ställningstaganden kring kulturmiljön i kommunen. Tillsammans med översiktsplanen Östersund 2040 ska programmet vara vägledande i beslut om bygglov och samhällsplanering.

Här hittar du hela Kulturmiljöprogrammet

Planprocess för översiktsplaner

Processen vid upprättande av en översiktsplan består av några olika skeden (gäller både översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen):

Program

En översiktsplan kan föregås av ett arbetsprogram eller direktiv och inriktningsprogram som fungerar som projektbeskrivning för det kommande planeringsarbetet.

Samrådsskede

Ett förslag till översiktsplan upprättas i samråd med olika myndigheter och andra som är berörda av planen. Under en bestämd tid får man därefter lämna sina synpunkter på planen, vanligen under ett remissförfarande. Efter samrådet görs en sammanställning på inkomna synpunkter och därefter vidareutvecklas planförslaget.

Utställnings- och granskningsskede

Det tidigare förslaget till översiktsplan har bearbetats vidare. Under en ny remissomgång får myndigheter och de som är berörda av planen än en gång möjlighet att granska och lämna synpunkter på planens innehåll.

Antagande

Efter utställningen/granskningen är planen redo att antas. Kommunfullmäktige antar översiktsplanen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande och kan därför inte heller överklagas. Om översiktsplanen har tagits fram på ett felaktigt eller icke lagenligt sätt kan dock beslutet om översiktsplanens antagande överklagas.

Sidan uppdaterad 2023-12-13