Planeringsstrategi

Planeringsstrategin är ett styrdokument som ska se till att kommunens översiktsplan är relevant och aktuell. Under åren 2023-2028 ska översiktsplaneringen fokusera på frågor som är viktiga för en effektiv samhällsbyggnad.

Planeringsstrategin är ett nytt styrdokument i översiktsplaneringen, efter en ändring i plan- och bygglagen. En översiktsplan vägleder kommunen när vi ska ta beslut om detaljplaner, bygglov och exploatering. Planeringsstrategin ska se till att vår översiktsplan alltid är aktuell.

Mer om Östersunds översiktsplanering.

Det är kommunfullmäktige som antar planeringsstrategin, senast 24 månader efter varje ordinarie val. Strategin ändrar inte själva översiktsplanen utan bedömer om den är aktuell och beskriver vad översiktsplaneringen ska fokusera på framöver. Planeringsstrategin kan uppdateras och antas flera gånger under en mandatperiod.

Kommunfullmäktige antog Östersunds första planeringsstrategi i november 2023.

Planeringsstrategin 2023-2028

Enligt planeringsstrategin för 2023-2028 ska översiktsplaneringen de kommande åren fokusera på att utreda och ta ställning till mobilitet, grönstruktur, arkitektur och hållbart byggande. I begreppet grönstruktur ingår både ekologiska, sociala och rekreativa värden, inklusive friluftsliv. Översiktsplaneringen ska också fortsätta att arbeta med de fördjupade översiktsplanerna och förstudierna som redan är påbörjade.

När kommunen arbetar med samhällsplanering är det viktigt att vi har med hur klimatrisker och miljöpåverkan ska hanteras. Därför är det ämnesområden som är med i planeringsstrategin för 2023-2028. Även vad det finns för behov av verksamhetsmark i Östersunds kommun ska utredas. Under de kommande åren kommer översiktsplaneringen även att ha ett större fokus på uppföljning av översiktsplanens ställningstaganden.

Sidan uppdaterad 2023-12-13