Kulturmiljöer Häggenås socken

Här finns beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Häggenås socken. Som kyrkomiljön i Häggenås, Jänsgårds­bodarna, fångstgropssystem vid Hårkan, fångstgropssystem vid Trångs­bodarna, Nästån-Noret och Österåsen.

Karta över Häggenås socken

Jänsgårdbodarna

Fäboden Jänsgårdsbodarna ligger nära byn Granbo. Byggnaderna är från 1800-talets slut och är enhetliga och välbevarade. Det finns bustuga, ladugård, källarbyggnad och kokhus som alla är målade i faluröd. Modern plåt täcker två av byggnadernas tak.

Den öppna slåttervallen är stor och ramas in av högvuxen, tät granskog. Från vallen kan man fortfarande följa stigen till Österåsen och gården Jänsgård som användes vid buföringen.

Kulturhistoriskt värde Jänsgårdbodarna

Jänsgårdsbodarna är en av de bättre bevarade fäbodarna i kommunen. Separata kokhus är idag ganska ovanliga och därför värdefulla. Sambandet med hemgården är tydligt.

Häggenås kyrkomiljö

Sluttningen av Kyrkbodberget ovanför kyrkan i Häggenås är en värdefull miljö med prästgård och kyrkoruin. Den nya kyrkan var klar på 1830-talet och då raserades den gamla kyrkan. Dagens kyrka fick en ny tornöverbyggnad 1877 men är sen dess välbevarad.

Vägsträckningen mot Österåsen är förmodligen mycket gammal

Kulturhistoriskt värde Häggenås kyrkomiljö

I Häggenås avspeglas det under 1800-talet mycket vanliga sättet att låta trånga och omoderna medeltidskyrkor förfalla eller att man rev dem och återanvände stenen i byggandet av nya kyrkor.

Fångstgropssystem vid Hårkan

Längst en femton kilometer lång sträcka längs älven Hårkan finns cirka 350 fångstgropar, och spåren efter ett femtontal förhistoriska boplatser. Områdena norr och nordväst om Storsjön är ett av Sveriges fångstgropstätaste områden med ungefär 4 000 kända gropar.

Groparna är anlagda på de sand- och grusplatåer som ligger på båda sidor om älven. De flesta groparna ingår i långa system och tillsammans var de en effektiv fångstfälla, främst för älg, när de användes.

Kulturhistoriskt värde fångstgropssystem vid Hårkan

Fångstmiljö med stort vetenskapligt värde i ett av landets fångstgropstätaste område.

Fångstgropssystem vid Trångsbodarna, Nästån-Noret

I skogslandet norr om Häggenås ligger cirka 200 fångstgropar längs en knapp fem kilometer lång sträcka. Groparna är anlagda så att de spärrade av älgarnas naturliga vandringsleder mellan sommarbetet i fjälltrakterna och vinterlandet vid Indalsälven och Storsjön.

Områdena norr och nordväst om Storsjön är ett av Sveriges fångstgropstätaste områden med ungefär 4 000 kända gropar.

Miljön vid Trångsbodarna och Nästån-Noret är relativt opåverkad av senare tiders verksamhet och är därmed genom sin ovanligt stora fångstgropstäthet viktig för forskning i framtiden.

Kulturhistoriskt värde fångstgropssystem vid Trångsbodarna, Nästån-Noret

Välbevarad fångstmiljö i småkuperat skogs- och myrlandskap i ett av Sveriges fångstgropstätaste områden.

Österåsen

Österåsen var en stor jordbruksby och ligger i ett för Jämtland karaktäristiskt läge på krönet och sydsluttningen av en höjd.

Byn växte kraftigt på 1800-talet genom hemmansklyvningar och bestod vid 1870-talet av 45 gårdar - vilket var en extremt stor by för att vara i norra Sverige.

Österåsen är ett bra exempel på en bygd där bystrukturen fortfarande visar på resultatet av storskiftet och en omfattande hemmansklyvning.

Sidan uppdaterad 2024-04-24