Kulturmiljöer Östersund socken

Här finns beskrivningar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Östersund socken. Som Spikbodarna.

Karta över Spikbodarna.

Spikbodarna

Spikbodarna är en före detta fäbodvall som ligger vid ett av de mest välbesökta friluftsområdena i Östersund. Läget nära skidspåren gör fäboden väldigt lättillgängligt.

Fäboden tillhörde bönderna i Odensala, den traditionella driften upphörde i mitten av 1940-talet. Den odlade marken slogs in på 1960-talet och fram till 1970 hölls hästar på bete här. Under åren 1930-1945 fanns en rävfarm på platsen.

Idag finns sju byggnader på vallen. De bedöms vara från 1800-talets andra hälft när också fäboddriften var som mest intensiv. Alla är i stort sett i bra skick men den ursprungliga karaktären har på ett par av byggnaderna delvis förstörts på grund av om- och tillbyggnad för fritidsändamål.

Bredvid fäboden finns en tvåvåningsbyggnad från 1920-30-talen och ett uthus. Byggnaden i nationalromantisk stil fungerar idag som kaffestuga.

Från fäboden går det att se en anläggning som tillhör IOGT. Ett uthus och en mindre stenbyggnad kompletterar lokalen som är från mitten av 1900-talte.

Kulturhistoriskt värde Spikbodarna

Spikbodarna är kulturhistoriskt intressant på flera sätt. Många människor kommer i kontakt med fäboden vilket gör att den fyller en god funktion ur pedagogisk synvinkel, inte minst tack vare sitt stadsnära läge och en informativ skylt på platsen.

De kompletterade byggnaderna och motionsanläggningen visar också hur en så centralt belägen fäbod tidigt blev attraktiv för andra ändamål än det ursprungliga.

Sidan uppdaterad 2024-04-24