Kvarteren i Körfältet

Körfältet är Östersunds första moderna förortsområde, samplanerat med centrumanläggning, skola, äldreboende och med ett stort bilfritt grönområde centralt placerat i området – helt enligt tidens ideal.

Historia och karaktärsdrag

Kvarteret består av ett system av gårdar lagda i en krans som på avstånd föranleder en slags monumentalitet eller åtminstone avskildhet från annan bebyggelse.

”Integration men ändå avskildhet” var mottot för området. Genom kvartersuppbyggnaden med 50-60 lägenheter i varje kvarter skulle man ”återskapa något av den gamla bygemenskapen, den som vi här trakterna fortfarande har i ryggmärgen” menade stadsarkitekt Bo Larsson.

Bebyggelsen är tidstypisk med utanpåliggande balkonger i höga betongkonstruktioner strukturerade i ett färgkodat system där balkongfronternas kulörer är ömsom blå, bruna och röda på respektive gård. Fasaderna är i övrigt klädda med brunt fasadtegel.

Centrumanläggningen markeras genom ett skivhus som höjer sig över den övriga bebyggelsen. Arkitekturen är enkel och rationell med ett brutalistiskt anslag och saknar således rent dekorativa motiv och detaljer. Taken är synbart platta och entréerna är uppbyggda av betongelement.

Bebyggelsen i Körfältet är grupperat kring ett stort grönområde. Grönområdet som benämns som en stadsdelspark är formgiven 1973 av landskapsarkitekt Rolf-Gunnar Andersson. Det är en av få park- och trädgårdsanläggningar i kommunen som är bevarade enligt sin ursprungliga gestaltning. Det är också en av landets första parker med naturlika planteringar.

Karta

Värdeomdöme

Körfältet är ett av Östersunds bidrag till den nationella berättelsen om miljonprogrammets bostadsområden. Skalan och enhetligheten vittnar tillsammans med den enkla arkitekturen om byggnadstekniken och planeringsidealen vid tiden för uppförandet.

Området är mycket välbevarat och ett mycket bra exempel på storskaligt bostadsbyggande under sent 1960- och tidigt 1970-tal.

Var varsam med

  • det stora grönområdet
  • kvarterets uppbyggnad
  • gårdarna
  • färgsättning och materialval
  • husens enkla volymer

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Alla kvarter i stadsdelen

Sidan uppdaterad 2024-04-23