Kulturmiljöer Odensala

Namnet Odensala brukar härledas till den fornnordiske guden Oden och i Odensala har det eventuellt funnits en kultplats till hans ära. Bland bebyggelsen väster om Odensviksvägen finns ett gravfält med högar som vittnar om bosättningar från förhistorisk tid.

Flygbild över Odensala.

Karta över Odensala.

Historia och karaktärsdrag

Byarna Östra och Västra Odensala hörde ursprungligen till Brunflo socken. En av gårdarna i Västra Odensala donerades till Östersunds stad vid dess grundläggning 1786. Övriga delar av de två byarna inkorporerades med Östersund 1918.

Områdets utbyggnad dröjde på grund av dess avstånd till centrum. Vid general­plane­arbetet 1944-47 ansågs området lämpligt för utbyggnad, men betraktades på grund av läget som ett reservområde.

Odensala har till övervägande del exploaterats för bostadsändamål från 1960-talet och framåt i tiden. En mängd villor och radhus har uppförts på den forna åker­marken och även ett mindre antal flerfamiljshus har byggts i området. Före den stora utbyggnaden av Odensala fanns det enstaka egnahem och en del äldre jordbruks­bebyggelse i området. Rester av den agrara bebyggelsen finns ännu kvar på båda sidor om Odensviksvägen och är värdefulla för förståelsen av traktens historia.

Sidan uppdaterad 2022-03-02