Kulturmiljöer Lit

Lit är namnet på socknen och det som i dagligt tal kallas för Lit består egentligen av byarna Söre och Korsta. Lit har anor från järnåldern med flera gravhögar inne i samhället.

Förstora bilden

Flygfoto över Lit

Karta över området

Historia och karaktärsdrag

Länge var området kring kyrkan att beteckna som ortens centrum. Här gick bron över Indalsälven, vilket gjorde att området närmast blev en knutpunkt. 1893 stod en ny bro klar, den fick dock en annan placering än tidigare och var flyttad nedströms.

Kring sekelskiftet 1900 började en centrumbebyggelse att växa fram vid den nya brons brofäste. Gästgiveri och affärsverksamhet kom att samlas från bron och norrut efter Östersundsvägen, och när järnvägen drogs fram fanns redan centrum etablerat. Järnvägsstationen kom att läggas i utkanten av samhället. Detta ledde till en viss förskjutning av verksamhet bort mot stationen.

Under 1900-talet skedde en förtätning av området i centrala Lit. Tidigare gårds­bebyggelse kom att bli kringbyggd av villabebyggelse och bli en del av samhället. Under 1950-talet uppfördes kommunkontor och flerfamiljshus med lokaler. Dessa sätter fortsatt sin prägel på Lits centrala delar.

Slutet av 1960-talet var en period med många byggprojekt i samhället. Ålder­doms­hemmet byggdes ut och kompletterades med nya pensionärsbostäder. Skolan kom att byggas ut kraftigt och intill skolan uppfördes en sporthall. Under 1960- och 1970-talen kom ett flertal villaområden att byggas. Denna utvidgning skedde främst norrut och österut från affärscentrum. Bland annat byggdes ett radhusområde efter Norrgårdsvägen (SÖRE 4:86- 4:129) och ett villaområdet efter Kornåkersvägen.

1971 blev Lit en del av Östersunds kommun. Under 1980- och 1990-talen uppfördes både en- och flerfamiljshus i samhället exempelvis efter Bodavägen och Östersunds­vägen.

Sidan uppdaterad 2022-03-02