Sörehammar

Efter Östersundsvägen från gamla bron fram till järnvägen ligger äldre affärs- och bostadshus på rad. Några av husen har kvar gårdsbebyggelse i form av gårdshus med bostäder och förråd.

Historia och karaktärsdrag

Åldersmässigt tycks de flesta husen ha kommit till strax innan sekelskiftet 1900. Tidsmässigt hänger detta samman med flytten av bron över Indalsälven, den första bron vid Sörehammar stod klar 1893. Tidigare låg bron vid kyrkan.

I början av 1900-talet fanns här gästgiveri och olika affärsinrättningar vilket fortfarande kan skönjas i dörr- och fönstersättning mot gatan på vissa av husen.
Byggnaderna är 1 ½ – 2 våningar höga. De ligger på rad med långsidan i vägens längdriktning. Fasaden åt gatan består av mer eller mindre påkostad panelarkitektur med stående och liggande spåntad panel. Färgsättningen omfattar olika ljusa toner. Gårdsbebyggelsen har en enklare utformning och är målade antingen i huvudbyggnadens kulör eller i rött.

Karta

Värdeomdöme

Bebyggelsen i Sörehammar utgör infarten till samhället Lit från gamla bron. Inom miljön finns flera välbevarade byggnader, framförallt husen mot gatan som ger en känsla av småstadsbebyggelse.

Husens volym och färgskalan i området är viktiga karaktärsdrag. Kvarvarande panelarkitektur och äldre detaljer såsom fönster och fönsteromfattningar, är också viktigt att vara rädd om.

Var varsam med

  • husets volymer
  • områdets färgskala
  • ursprungliga detaljer och material

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23