Furuvägen

Åren strax innan kommunsammanslagningen 1971 genomfördes flera stora byggnadsprojekt i Lit. Ålderdomshemmet och skolan byggdes till och i anslutning till skolan uppfördes en sporthall. Även mindre byggprojekt kom att genomföras i samhället och 1970 uppfördes ett bostadsområde med pensionärsbostäder utefter Furuvägen.

Historia och karaktärsdrag

Området består av nio stycken röda parhus i en våning med plåttak och fasad av stående lockpanel. Husen ligger utspridda på båda sidor av Furuvägen som går genom området. Mellan husen finns klippta gräsytor med gles tallskog vilket ger området karaktär av park. Några få mindre komplementbyggnader som till exempel lekstuga och bod har tillkommit i området.

Husen ritades 1969 av Indalshus AB i Östersund.

Karta

Värdeomdöme

Området är ett utslag av en ändrad syn på åldringsvården och Furuvägen kan därför tillskrivas ett socialhistoriskt värde. I stället för tidigare äldreboende, som kan jämföras med anstalter, har Furuvägen mer gemensamt med ett radhusområde där varje bostad har egen ingång.

För att områdets karaktär ska behållas är det viktigt att färg och material hålls samman för alla nio hus. Ingen individuell färgsättning bör därför tillåtas. Det är också av vikt att mark och växtlighet även fortsättningsvis hålls efter.

En eventuell förtätning av området skulle påverka miljön negativt. Förtätning skulle möjligen kunna ske i områdets ytterkant och med stor hänsyn till den befintliga bebyggelsens skala, färg och form.

Var varsam med

  • områdets öppna karaktär med stora gräsytor
  • husens skala
  • material och färgsättning

    Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.
Sidan uppdaterad 2024-04-23