Före detta I5

Miljön inom fältjägarregementet I5:s kasern- och övningsområde i Östersund är ett resultat av en nästan 100 år lång historia.

Historia och karaktärsdrag

Försvaret har ständigt förändrats och moderniserats i takt med samhället, vilket har lett till ändrade krav på lokaler, vapen och utrustning. Detta har satt sina spår i områdets miljö. Området har hela tiden utvidgats, samtidigt som områdets struktur i hög grad har bevarats.

Det som fortfarande idag är kärnan av kasernområdet planlades när regementet etabler­ades i början på 1900-talet tillsammans med övningsfältet i norr. Kaserngården fick en mycket central placering omgiven av kasernerna, matsalen, gymnastikhallen, exercis­huset, kanslihuset och den rivna mässbyggnaden.

Stallgatan, nuvarande Infanterigatan, som fanns med från områdets början finns kvar och löper rakt genom området i nord-sydlig riktning från nuvarande vaktbyggnaden där det sedan regementets etablering har funnits en grind, nu borttagen.

Kasernområdet började byggas 1907 och invigdes 1911. Arkitekten var Erik Josephson, anställd vid fortifikationsverket. Han utförde olika typritningar för armén under perioden 1890-1929 och han har i hög grad präglat kasernbyggandet i Sverige. Kasernerna skulle rymma en bataljon vardera och skulle utsmyckas med återhållsamhet. Arkitekten valde den franska klassicismen som förebild med formelement som rustiksocklar, hörnkedjor, pilastrar och friser.

Från tiden före regementets etablering finns endast en byggnad kvar. Det är huvud­byggnaden på gården Lugnet som står på sin ursprungliga plats. Den byggdes på med en våning 1910-11. Flera byggnader flyttades från Frösö läger till kasernområdet.

Regementet lades ned 2004 och har övergått till civil användning. Inom området finns idag bostäder, kontor och flera verksamheter.

Gården Lugnet

Gården Lugnet är den enda byggnaden uppförd före militärens övertagande år 1911 som finns kvar inom kasernområdet (bild från Jamtlis inventering).

Karta

Värdeomdöme

Regementet har ett tydligt miljöskapande värde. Det är och har alltid varit ett land­märke i Östersund genom de stora, höga byggnaderna som syns vida omkring. Det slutna kasernområdet och det anslut­ande övningsfältet har bidragit till att stadens utbyggnad norrut haft en mycket tydlig gräns.

Särskilt värdefullt är att så många av de äldsta byggnaderna inom kasernområdet finns kvar, och att områdets strukturer i så hög grad är bevarade. Genom kasern­områdets bebyggelse går det att avläsa förändringar i den militära verksamheten under 1900-talet.

En period av stor betydelse för regementet som ledde till omfattande nybyggnad är andra världskrigets beredskapstid. Bygg­nader från denna tid har i hög grad rivits och de som finns kvar har i vissa fall både byggnadshistoriskt och samhällshistoriskt intresse.

Sedan 1960-talet har moderniseringarna inom området varit betydande och det finns några särskilt tydliga exponenter för nya byggnadstekniker och nya arkitekturideal.

Var varsam med

  • områdets medvetna helhetsgestaltning
  • områdets struktur
  • husens volymer och originaldelar
  • ursprunglig färgsättning och detaljer
  • balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och övrig växtlighet

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23