Brunflo Stationssamhälle

Brunflos tätorts historia börjar i samband med att järnvägen drogs genom Brunflo kommun. År 1879 invigdes sträckan Sundsvall-Östersund, Norrländska tvärbanan.

Historia och karaktärsdrag

I hela länet, och i allra högsta grad i Brunflo, blev järnvägen en skiljelinje mellan det agrara och det industrialiserade samhället och utan järnvägen skulle Brunflo inte vara vad det är idag. Av naturliga skäl samlades mycket av den sociala servicen kring stationen och kring stationen började ett litet samhälle växa fram. Stationen tog allt mer över rollen som socknens centrum från kyrkan. De första byggnaderna i stationssamhället uppfördes nordväst om den nuvarande stationen och där låg också det första stationshuset. 1916-1918 anlades bandelen Brunflo-Sveg av Inlandsbanan och då uppfördes ett nytt stationshus och andra tillhörande byggnader i Brunflo.

Stationshuset med tillhörande magasin och ställverk är självklara inslag i en stationsmiljö. Järnvägsbyggnaderna ger intryck av nationalromantik. I ett område begränsat av Centrumvägen och Rosenlundsvägen återfinns, strax norr om stationsområdet, flera bostadsbyggnader som uppfördes under järnvägsepokens tidevarv. Dessa representerar den sena 1800-tals och tidiga 1900-talsarkitekturen. På ovansidan av järnvägen ligger större enfamiljsbostäder på väl tilltagna tomter. På nedsidan ligger en mer blandad bebyggelse med en- och tvåfamiljsbostäder, samt någon affärslokal.

Byggnaderna som uppfördes i de svenska stationssamhällena var trähus med snickeridetaljer i intrikata mönster, maskinslaget tegel och valsade takplåtar. Det var den nya tidens material som dykt upp i samband med industrialiseringen

Karta

Värdeomdöme

I och kring stationsområdet är ett stort antal kulturhistoriskt intressanta byggnader grupperade. Det viktiga med att bevara stationsområdet och den norr ut efter järnvägen liggande bebyggelsen ligger i det faktum att det så sent som på 1950-talet i princip inte var mer bebyggt än så i Brunflo tätort. Stationsområdet och bebyggelsen närmast järnvägen, tillsammans med Villavägen och stenindustrin utgjorde samhället Brunflo.

Var varsam med

  • husens skala
  • den glesa placeringen av husen
  • områdets öppenhet och grönska
  • möjligheten att uppfatta / avläsa det gamla stationsområdet / den gamla tätorten

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-24