Postvägen

År 1952 sammanfördes Brunflo, Lockne och Marieby kommuner till en kommun och stationssamhället blev kommunens huvudsäte. Det kom att bli startskottet för den mest expansiva perioden i Brunflos historia och ett stort antal bostäder uppfördes under perioden

Historia och karaktärsdrag

Postvägen i Brunflo präglas av 1950-talets bostadsbyggande med flerbostadshus på båda sidor om vägen. Området har en naturlig avgränsning åt öster med Gränsgatan. I väster avslutas området av en större platsbildning och i förlängningen av Kyrkgatan. Gatans västra del är huvudsakligen uppförd i början av 1950-talet medan den östra delen byggdes i mitten av 1960-talet.

Stora delar av bebyggelsen efter Postvägen har karaktär av 1950- och tidigt 60-tal. Merparten av bebyggelsen har ursprungliga putsade fasader och övriga är uppförda med tegelfasad.

Bebyggelsen består främst av friliggande flerbostadshus som är lätt indragna från gatan av små gräs- och parkeringsytor. Merparten är tre våningar höga med vissa variationer. Husen har flacka sadeltak och putsade fasader där kulörerna växlar mellan olika ljusa sandfärger, medan något hus har en mustigare färgton. Tegelfasader förekommer på 1960-talsbebyggelsen. Viktiga tidstypiska drag är avdelande förskjutningar i byggnadskroppar, starkt kolorerade balkonger och putsade fält i fasaderna. Butikslokaler i bottenvåningarna förekommer.

Karta

Värdeomdöme

Postvägen i Brunflo är en intressant koncentration av 1950-talsbebyggelse som vittnar om ortens expansion under perioden. Genom tidstypisk och enhetlig fasadutformning får områdets 1950- 60-tals karaktär ännu anses vara bevarad. Trots en tidsmässig förskjutning i området, mellan 1950- och 60-tal, finns en tydlig röd tråd i områdets uppbyggnad och struktur som bör värnas för sina miljömässiga upplevelsevärden. Byggnadernas enkelhet gör dem extra känsliga för förvanskning varför exempelvis balkongfronter och putsarkitektur måste visas särskild omsorg vid en eventuell förändring.

Var varsam med

  • områdets struktur
  • de öppna ytorna
  • färgsättning och materialval
  • husens enkla volymer
  • de flacka taken med små takutsprång
  • balkongernas detaljer och material
  •  

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23