Villavägen

År 1897 invigdes järnvägen mellan Sundsvall och Östersund och kring stationen i Brunflo började ett litet samhälle växa fram.

Historia och karaktärsdrag

Villavägen berättar om en tid då det svenska folkhemmet började ta form och den har många likheter med de trädgårdsstäder som växte fram i storstädernas utkant.

Villavägen karaktäriseras av ett antal större villor från 1900-talets första decennier. Byggnaderna ligger som solitärer utan omgivande ekonomibyggnader och de vittnar om en tid då man började kunna försörja sig på andra sätt än via jordbruk. Gaturummet är slutet med hjälp av en björkallé och staket som bildar en gräns mellan den privata trädgården och den offentliga gatan.

Karta

Värdeomdöme

Villavägens bebyggelse har förändrats kraftigt, men miljön ger fortfarande intrycket av egnahemsrörelse i början på 1900-talet. Miljön kring Villavägen är ett viktigt och värdefullt inslag i Brunflo tätort. Skalan på bebyggelsen, staket/häckar och träden efter gatan är viktigt för upplevelsen av miljön

Var varsam med

  • husens skala
  • ursprungliga material och färgsättning
  • avgränsningar i form av staket och häckar
  • träden vid gatan

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-23