Sjövägen, Pionjärvägen och Rosenlundsvägen

Mellan 1950 och 1970 byggdes över 6000 lägenheter i Brunflo, dels norr om genomfartsleden men också på södra sidan ner mot sjön. Både enfamiljshus och flerfamiljshus tillkom under denna period.

Historia och karaktärsdrag

I sluttningen ner mot Storsjön ligger ett större område som byggdes ut under 1960-talet. Miljön består av ett sammanhängande bostadsområde med likartad bebyggelse efter Sjövägen, Pionjärvägen och Rosenlundsvägen och fördelar sig på flera fastigheter.

Husen är i två eller tre våningar och byggda i suterräng. Både flerfamiljshus och radhus förekommer. Tegel har använts som fasadmaterial tillsammans med partier av stående träpanel i grönt och tegelrött vilket tillsammans med de olika våningshöjderna ger området viss variation. Husen har bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär men enstaka balkonger har dock glasats in. Området karaktäriseras av gröna stråk med gräsytor, träd och buskar mellan husen som ligger placerad i sluttningen ned mot Storsjön.

Karta

Värdeomdöme

Området är ett tydligt exempel på1960-talets arkitektur med enkla former utan utsmyckningar. Den enhetlighet i material och färgsättning som finns idag är viktig för upplevelsen av miljön. Enskilda detaljer bildar tillsammans en helhet. Till exempel hör utformningen av balkongfronterna intimt samman med takfotens träpanel. Alla eventuella förändringar bör göras med känsla och med utgångspunkt i det ursprungliga utseende.

Var varsam med

  • områdets struktur
  • de öppna ytorna
  • utblickarna mot Storsjön
  • färgsättning och materialval
  • husens enkla volymer
  • de platta taken
  • balkongfronter och takfotens träpanel
Sidan uppdaterad 2024-04-23