Sommarskogen

Visionen för Sommarskogen var att skapa en sammanhållen och attraktiv boendemiljö med enhetligt utformade faluröda hus av arkitektoniskt hög kvalitet, inplacerade i en gles skogsbacke med utblickar mot Storsjön och Oviksfjällen.

Avsikten med de förhållandevis stora tomterna är att, förutom små anlagda gräsmattor, behålla karaktären av skogsmark. 14 stycken gruppbyggda småhus uppfördes längs Tonsättarvägen 2007. Husen är ritade av Arkitekt SAR Jörgen Grönvik med inspiration från bland annat Sommarhagen och gårdsbebyggelsen på Valla 6:26.

Eftersom området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och i närheten av Sommarhagen utformades det med stor hänsyn till karaktären i omgivande kulturlandskap med referenser till äldre byggnadstradition.

Arkitekturhistoriskt kan paralleller dras till villaområdet i kvarteret Byalaget i Karlslund. Där ligger elva småhus i faluröd träpanel längs den mjukt svängda gatan Tunstigen, ritade av den kände arkitekten Cyrillus Johansson 1949. Jörgen Grönvik arbetade för övrigt på Cyrillus Johanssons arkitektkontor i Stockholm 1957-59.

2009 tilldelades Sommarskogen Heimbygdas pris för främjande av god byggnadskultur.

Karta

Värdeomdöme

Ett område som trots att det tillkommit efter 1980 pekas ut som särskilt värdefullt. De enhetligt utformade husen placerade varsamt i landskapet uppvisar en hög arkitektonisk kvalitet. Den slingrande gatan, den sparade naturmarken och de rödmålade husen som är uppbrutna i mindre volymer bidrar till att ge området en mycket speciell karaktär.

Området är ett bra exempel på ny bebyggelse som anpassar sig väl till omgivande kulturlandskap.

Var varsam med

  • områdets medvetna gestaltning
  • balansen mellan bebyggelse, natur och anlagd tomtmark
  • byggnadernas arkitektur och karaktärsdrag
  • områdets harmoni och enhetlighet
  • färgsättning med falurödfärg

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-06-11