Kulturmiljöer Valla och Mjälle

Bebyggelsen i Valla är förhållandevis ung, i huvudsak från 1950-talet och framåt.

Förstora bilden

Flygfoto över Valla

Karta över området

Historia och karaktärsdrag

Flera områden med flerbostadshus byggdes under miljonprogrammets framfart på 1960- och 1970-talet i Valla. Strandområdet har efterhand byggts igen med privata villor och idag finns endast mindre lucktomter kvar.

Delar av Valla består av ett stråk utmed stranden som är glest bebyggt med villor från sekelskiftet och det tidiga 1900-talet. Husen har väl bevarade exteriörer med tidstypiska drag som branta takfall, burspråk och snickarglädje.

I slutet av 60-talet satte utbyggnaden av Valla-området i dåvarande Frösö köping igång. Området är till största delen bebyggt med blandad villabebyggelse men enstaka hyreshus har också uppförts.

Söder om Vallsundsvägen finns Valla-områdets centrumanläggning som också är avsett att försörja Mjälleområdet.

Sidan uppdaterad 2024-02-22