Kulturmiljöer Frösödal

På krönet av Öneberget ligger lämningarna av Mjälleborgen, ett av de forntida största byggnadsverken i norra Sverige. Borgen uppfördes omkring år 400 som en befästning och innanför muren stod flera hus.

Förstora bilden

Flygfoto över Frösö sjukhusområde

Karta över Frösödal.

Historia och karaktärsdrag

Gravhögar nedanför berget och vid Mjälle kulle visar att det har funnits en eller flera gårdar nedanför berget redan under järnåldern. Det finns teorier om att detta har varit platsen för ett tidigt maktcentrum och att Jämtlands kungsgård ska ha legat här under tidig medeltid.

Namnet Önet har troligtvis uppkommit under medeltidens slut, när gårdarna nedanför berget blev öde. Efter 1645 blev Önet boställe för en kaptenslöjtnant. Önet användes som majorsboställe fram till tidigt 1900-tal då området övergick till att bli sjukhusområde. Majorsboställets bostad var placerat närmare vattnet men flyttades då till sin nuvarande plats närmare Öneberget. Ett stort härbre som ligger i före detta sjukhusparken nära vattnet har tillhört Majorsbostället.

Lokaler i byggnaderna hyrs idag ut till olika företag och verksamheter och här finns bland annat apotek, hälsocentral, skolor, förskola, restaurang, träningslokaler, tälttillverkare och HVB-hem.

Sidan uppdaterad 2024-06-10