Ställningstaganden för byggnader 1786-1929

Östersunds kommuns ambition är att i hög grad bevara den riksintressanta miljö som omfattar bebyggelse fram till 1929. Cirka hälften av dessa byggnader har redan skydds- och varsamhetsbestämmelser i nu gällande detaljplaner.

  • Kvarvarande äldre bebyggelse är av stort värde. De särskilt värdefulla byggnadernas arkitektur och tidstypiska drag ska respekteras.
  • I samband med att nya detaljplaner upprättas bör frågan om skydd/varsamhet övervägas för ytterligare ett antal byggnader av riksintresse. De byggnader som bör komma ifråga för rivningsförbud/skyddsbestämmelser (q) är de särskilt värdefulla i Klass A.
  • De allmänna värdefulla byggnaderna av värde för riksintresset är i regel mycket förändrade från sitt ursprungliga utseende. Möjligheten att i viss mån återgå till äldre utseende bör diskuteras i samband med bygglovsprövning.
  • "Försvinnande" byggnadstyper och årsringar beaktas särskilt.
Sidan uppdaterad 2023-06-20