Östersunds hospital

De ursprungliga byggnaderna från 1910 ritades av medicinalstyrelsens arkitekt Ture Stenberg och Ernst Stenhammar, som specialiserat sig på sjukhusbyggnader vid sidan av kontors- och bankhus. Byggnaderna låg tämligen fritt grupperade i naturskön terräng mellan Öneberget och Storsjöns strand. De är utförda i en diskret jugendarkitektur med ljusa putsade fasader.

Historia och karaktärsdrag

Den gamla administrationsbyggnaden byggdes 1914, med en tidstypisk symmetrisk långsträckt uppbyggnad med lätt utskjutande hörnpartier. Den sandfärgade putsen är typisk för periodens uttryckssätt.

Entréfasaden har ett överlag stramt, klassicerande uttryck. Entrédörren och dess skärmtak är ett senare tillskott från 1950- eller 60-talet. De rundbågade källarfönstren med spröjs och utanpåliggande hörnjärn är ursprungliga. Övriga fönster är utbytta på 1950-talet.

Den gamla vårdbyggnaden är byggd på 1920-talet och har en omslutande form som tycks följa terrängen. Arkitekturen är typiskt klassicerande med en stram och avskalad putsfasad. Putsen har en brungrå nyans och är kvastad och är troligtvis ursprunglig. Mittpartiet är förhöjt med två röda dörrar som är bytta efter förlaga.

Fönstren är vita och mångspröjsade och bytta efter en äldre förlaga. På taket finns flera takkupor med mycket tidstypiska lunettfönster (halvmånar) varav de flesta tycks vara ursprungliga.

I söder är byggnaden en brokig samling av utskjutande byggnadsdelar. Här finns en utbyggd träveranda med karaktäristiskt pagodtak, en långsträckt stenkulvert som tidigare förband de olika byggnaderna, samt en muromgärdad rastgård. På den södra gaveln finns även en brun originaldörr med rundat överljus.

Karta

Värdeomdöme

Monumentala byggnader som vittnar om tiden då Östersunds hospital uppfördes.

Var varsam med

  • husens tidstypiska arkitektur, originaluttryck och detaljutförande
  • fasadmaterial (kvastad puts)
  • färgsättning
  • originaldetaljer
  • fönsterindelning, fönsterstorlek, originalfönster, fönstrens placering i liv med fasaden

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-02-22