Sjukhus och hälsocentral

Den moderna sjukhusbebyggelsen präglas av storskalighet och av en strikt och långt gången kubisk funktionalism med inslag av bruna träpartier som är så typiska för 1970-talets moderna bebyggelse, inte minst i offentliga miljöer.

Historia och karaktärsdrag

Fasaderna är uppbyggda av omväxlande vita spritputsade band och långa fönsterband sammanbundna av panelpartier.

Fyra byggnadskroppar har placerats parallellt, som lameller, med kortsidorna vända mot Storsjön. Mellanliggande ytor fungerar som parkliknande gröna ytor.

Kortsidorna täcks fullständigt av stora balkongkonstruktioner som skapar ett håligt raster över kortsidans fasad.

Vägnätet löper ibland igenom själva byggnaderna, genom pelarburna undergångar.

Nedanför bebyggelsen finns ett större öppet parkområde med enstaka träd.

Karta

Värdeomdöme

Den moderna vården krävde modern arkitektur. Sjukhusmiljön är arkitektoniskt mycket tidstypisk och har stora likheter med de samtida bostadshusen i kvarteren Doktorn och Förvaltaren strax norr om Frösöbron.

Den öppna parkmiljön i anslutning till bebyggelsen lyfter upp och åskådliggör byggnaderna, men bidrar också till att skapa en harmonisk miljö, dominerad av 1970-talets storskaliga upprepande och monumentala arkitektur.

1970-talets nybyggnader är mycket välbevarade och kan ses som det senaste tillskottet, ett lager av många i en kontinuerlig vårdmiljö

Var varsam med

  • husens tidstypiska arkitektur
  • färgsättning
  • fasadmaterial
  • fönsterbanden och balkongerna
  • de parkliknande grönytorna

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare

Sidan uppdaterad 2024-04-24