Kvarteret Mariedal

Längs Önevägen är fyra putsade enfamiljsvillor placerade i en lätt slingrande rad. Villorna byggdes på 1950-talet av landstinget för sjukvårdpersonal.

Historia och karaktärsdrag

Villorna har branta sadeltak täckta av röda tegel- eller betongpannor. Putsen är av typen spritputs med varierande kulör från diskret beige till orange ton. Slätputs i avvikande nyans markerar knutar, takfot, dörrar och fönster.

Trots de stora taken har byggnaderna ett uppåtsträvande och lätt uttryck tack vare de nätta taksprången som är typiska för tiden. Arkitekturen i sin helhet är förhållandevis enkel och nogsamt balanserad.

Flerbostadshuset är omgärdat av en krans av punkthus från 1970-talet men har ändå en känsla av ”hus i park” som är ett karaktäristiskt drag för 1950-talet.

Det asymmetriska taket med förskjuten taknock är byggnadens främsta arkitektoniska säregenhet, medan den sandfärgade spritputsen med de kontrasterade slätputsade markeringarna knyter samman till ovan nämnda villor. Rött taktegel hör perioden till.

Karta

Värdeomdöme

Området utgör en mycket tydlig 1950-talsmiljö med hänsyn både till husen och till deras placering.

De karaktäristiska dragen är mycket välbevarade och även en stor mängd originalmaterial återstår. Upplevelsevärdena är höga och grundar sig på harmoni och helhet, med en arkitektur uppbyggd med små gester

Var varsam med

  • husens enkla volymer
  • den öppna karaktären i området - avsaknaden av staket och andra inhägnader
  • materialval - takpannor och spritputs runt knutar, takfot, dörrar och fönster
  • färgsättning
  • de nätta takutsprången

    Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.
Sidan uppdaterad 2024-04-24