Frösö sjukhusområde

Söder om Frösödal uppfördes omkring 1910 Östersunds hospital, som var ett statligt sinnesjukhus, i en tid då de stora mentalsjukhusen gjorde sitt intåg över landet.

Historia och karaktärsdrag

De 560 vårdplatserna kunde tas i bruk 1915. I samband med försöken att förändra den allmänna inställningen till sinnesjukvården slopades beteckningen hospital och namnet ändrades till Frösö sjukhus 1931.

Sjukhusbyggnaderna placerades symmetriskt grupperade i terrängen och i områdets utkanter byggdes personalvillor. Under byggnationen av sjukhuset friköptes jordbruksmark väster om Önet för Frösö sjukhus jordbruk. Under mitten av 1920-talet uppfördes ytterligare en vårdpaviljong och under 1940-talet byggdes några mindre byggnader.

Mellan 1962-1971 revs stora delar av den äldre sjukhusbebyggelsen och istället uppfördes en rad höga skivhus. Ett par kolonipaviljonger, personalvillor, administrationsbyggnaden och några ekonomibyggnader är vad som finns kvar av den äldre sjukhusbebyggelsen. Miljön har fortfarande tydliga drag av det tidiga 1900-talets mentalsjukhus.

Sjukhuset har senare byggts ut i olika etapper och delar av den äldre bebyggelsen har rivits. Kring 1970 skedde en stor utbyggnad av anläggningen med de stora vita husen i funktionalistisk anda som gav nya vårdplatser.

Karta

Värdeomdöme

Frösö sjukhusområde är en sammansatt historisk vårdmiljö med byggnader som uppförts för olika vårdändamål. Området präglas av flera olika monumentala byggnadsverk från olika tider. Det kontinuerliga och mångbottnade gör Frösö sjukhusområde till en mycket värdefull kulturmiljö där 1970-tals bebyggelsen är lika intressant som den tidigaste.

Miljön Frösö sjukhusområde består idag av delar från olika tidsperioder: Östersunds hospital omkring 1910-20-tal. Landstingets bostäder från 1950-talet och sjukhusbyggnaderna från 1970-talet.

Sidan uppdaterad 2024-04-24