Hårdvallsvägen

I kvarteren Bastulägden och Hemlägden uppfördes 1968 två grupper av radhus på ömse sidor av Hårdvallsvägen.

Historia och karaktärsdrag

Radhusen, som inte var så vanliga i Sverige, blev en användbar hustyp då städerna växte. Man såg hustypen som en lämplig mellanform mellan hyreshuset och villan.

Den kuperade terrängen ger en avtrappande bebyggelse med respektive hus förskjutet höjdled. Radhusen i Bastulägden är relativt trogna det ursprungliga utförandet. Fasaderna har varierats i olika starka kulörer. Ursprungliga fönster, dörrar och skärmtak har huvudsakligen ersatts av nya former men rester av originalutförandet kvarstår fortfarande här och var.
Radhusen har flacka sadeltak täckta med takpannor och är sinsemellan avdelade av en tegelomfattning i rött. Även gavlarna är av tegel. Övriga fasader är klädda med locklistpanel och varje lägenhetskropp har fått en egen färgsättning. Fönstren är enlufts perspektivfönster.

Entrésidan på radhusen har små förträdgårdar, medan trädgårdarna på baksidan är avskilda från vägen. Karaktären är enkel och stram och förträdgårdarna med lummig växtlighet tillhör bebyggelsens arkitektoniska värden. En speciell detalj är de ursprungliga skärmtaken med fall som följer kullens lutning.

Karta över området

Var varsam med

  • husens volymer
  • se enkla farstukvistarna med de lätta skärmtaken
  • förträdgårdarna
  • fönstrens storlek och placering
  • fasadmaterialen (stående locklistpanel och tegel)

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras. Det gäller om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella området upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Sidan uppdaterad 2024-04-24